Τμήμα προσφυγής αποφάσεων, ενεργειών ή χωρίς ενέργειες των τελωνειακών αρχών σε ανώτερη τελωνειακή αρχή

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να προσβάλλει την απόφαση, τη δράση ή την αδράνεια του τελωνειακού οργάνου ή του υπαλλήλου του, εάν η απόφαση αυτή, κατά τη γνώμη του εν λόγω προσώπου, παραβιάζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες ή τα έννομα συμφέροντά του, δημιουργεί εμπόδια στην εφαρμογή τους ή παραβιάζει παράνομα οποιαδήποτε υποχρέωση.

Οι αποφάσεις, οι ενέργειες ή η αδράνεια των τελωνειακών υπαλλήλων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής από τους συμμετέχοντες FEA ή οι ενδιαφερόμενοι σε μια ανώτερη τελωνειακή αρχή ή / και στο δικαστήριο και η εφαρμογή μιας διαδικασίας προσφυγής σε επίπεδο υπηρεσιών είναι επωφελής και για τα δύο μέρη.

Για τους συμμετέχοντες στην FEA και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η προσφυγή του τμήματος είναι μια ευκαιρία να αποκατασταθούν τα δικαιώματα παραβίασης το συντομότερο δυνατό.

Για την τελωνειακή αρχή, μια έφεση παρέχει τη δυνατότητα να διορθωθούν τα λάθη τους και να αποφευχθεί η εμφάνιση μιας αγωγής και η πιθανή ανάκτηση πόρων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο δικαστικής προσφυγής. Αξίζει να σημειωθεί τελωνειακές αρχές επιδιώξουν να επιλύσουν διαφορές εν αναμονή της δίκης.

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί τελωνειακού κανονισμού αριθ. 289-ΦΖ του Αυγούστου 3 2018 τροποποίησε τη διαδικασία προσφυγής σε αποφάσεις, ενέργειες ή χωρίς ενέργειες τελωνειακών αρχών.

Εξετάστε τις κύριες τρέχουσες απαιτήσεις κατά την υποβολή καταγγελίας στην τελωνειακή αρχή

Η καταγγελία υποβάλλεται στην ανώτερη τελωνειακή αρχή μέσω της η τελωνειακή αρχή της οποίας έχει καταγγελθεί η απόφαση, δράση ή αδράνεια. Η προθεσμία για την εξέταση του καθορίζεται ανάλογα με την τελωνειακή αρχή που υπέβαλε την καταγγελία.

Η καταγγελία πρέπει να εξεταστεί από μια ανώτερη τελωνειακή αρχή εντός ενός μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της από την τελωνειακή αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάσει την καταγγελία.

Εάν η καταγγελία δεν υποβληθεί μέσω της τελωνειακής αρχής στην οποία καταγγέλλεται η ενέργεια ή η αδράνεια (με εξαίρεση τις αποφάσεις, τις αγωγές, την αδράνεια του τελωνείου), τότε η τελωνειακή αρχή θα εξετάσει εντός δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της από την τελωνειακή αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάσει την καταγγελία. Επιπλέον, η προθεσμία για την εξέταση μιας καταγγελίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα.

Οι καταγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως και πρέπει να περιέχουν

  • το όνομα της τελωνειακής αρχής για την οποία διατυπώνεται η καταγγελία ·
  • όνομα του νομικού προσώπου ή επώνυμο, όνομα, επώνυμο του αιτούντος ·
  • διεύθυνση (τοποθεσία) ·
  • Αριθμός φορολογικού μητρώου (TIN).
  • την ουσία της απόφασης, της προσφυγής ή της παράλειψης καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο καταθέτης θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.
Οι διευθυντές που ενεργούν εξ ονόματος οργανισμών χωρίς πληρεξούσιο δεν χρειάζεται να υποβάλλουν συστατικά έγγραφα μαζί με την καταγγελία, καθώς και έγγραφα που επιβεβαιώνουν την επίσημη θέση τους.

Η καταγγελία που υποβάλλεται από τον αντιπρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εξουσιοδότησή του, αυτό πιθανότατα θα είναι πληρεξούσιο. Πρέπει να καθορίσει το δικαίωμα προσφυγής σε αποφάσεις, ενέργειες ή αδράνεια στον τομέα των τελωνείων.

Η απόφαση της τελωνειακής αρχής να αρνηθεί την εξέταση μιας καταγγελίας εμποδίζει την εκ νέου υποβολή καταγγελίας για το ίδιο θέμα. Εξαιρέσεις αποτελούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του αιτούντος με τις απαιτήσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο της καταγγελίας καθώς και με την παράλειψη υποβολής εγγράφων που επιβεβαιώνουν τα διαπιστευτήρια του προσώπου που κατέθεσε την καταγγελία.

Οι αποφάσεις της τελωνειακής αρχής σχετικά με την άρνηση εξέτασης της καταγγελίας καθώς και η άρνηση αναστολής της εκτέλεσης της εφέσεως της τελωνειακής αρχής μπορούν να προσβληθούν μόνο ενώπιον του δικαστηρίου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών με το νόμο αριθ. 289-ФЗ.

Σε περίπτωση απόσυρσης της καταγγελίας που υποβλήθηκε, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε ξανά μια καταγγελία σχετικά με το ίδιο αντικείμενο στην τελωνειακή αρχή.

Αφού ληφθεί απόφαση επί της καταγγελίας, αποστέλλεται αντίγραφο της απόφασης στον αιτούντα με συστημένη επιστολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση.

Η αίτηση για τη δυνατότητα επαναφοράς της προθεσμίας προσφυγής, σε περίπτωση δελτίου, που υποβάλλονται μόνο γραπτώς, με τη μορφή ανεξάρτητου εγγράφου μαζί με την καταγγελία ή μπορεί να περιέχονται στο κείμενο της καταγγελίας. Τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τους λόγους για την έλλειψη της προθεσμίας για προσφυγή πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.

Ήδη από την 1 του Ιανουαρίου 2022 του έτους, θα είναι δυνατή η καταγγελία ηλεκτρονικά.

Θα σας βοηθήσουμε, θα καταθέσετε μια καταγγελία, θα προετοιμάσετε τα απαραίτητα έγγραφα, θα τα διαβιβάσετε σε μια ανώτερη τελωνειακή αρχή και θα παρακολουθήσετε την πρόοδο της καταγγελίας.
Αναφορά Τελωνείων

Προκειμένου να αρχίσετε να εργάζεστε, πρέπει να μας στείλετε όλα τα διαθέσιμα έγγραφα (τελωνειακή απόφαση, τελωνειακή παραλαβή, δήλωση αγαθών, έγγραφα πώλησης κλπ.), θα εξετάσουμε όλα τα έγγραφα που σας αποστέλλονται και θα απαντήσουμε σε εσάς εάν είναι λογικό να ασκήσετε έφεση στην περίπτωσή σας.

Εάν η καταγγελία του τμήματος δεν σας βοηθήσει, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να προσφύγουμε στην απόφαση των τελωνειακών αρχών στο δικαστήριο και να εκπροσωπούμε τα συμφέροντά σας.

Το περιοδικό BUKH.1, στο τέλος της εβδομάδας, θυμίζει παραδοσιακά τα πιο σημαντικά νέα των εξερχόμενων εργάσιμων ημερών.
00:20 19-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το BUH.1Σ συντάσσει τακτικά μια σύντομη επισκόπηση των ειδήσεων σχετικά με την online έκδοση εισιτηρίων.
23:50 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τη διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος προσωπικού επί των εσόδων από την πώληση κατοικιών που αποκτήθηκαν βάσει συμφωνίας συμμετοχής σε κοινόχρηστες κατασκευές.
23:05 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Rosstat εξήγησε πώς να αντικατοπτρίζει τις μη εργάσιμες ημέρες και τις πληρωμές κινήτρων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορανοϊού σε στατιστική μορφή Νο. P-4 "Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τους μισθούς των εργαζομένων".
21:20 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...