Ο κατάλογος συμμόρφωσης των τύπων ταξινομητών των φόρων, τελών και άλλων τελών που χρεώνουν οι τελωνειακές αρχές, κωδικοί ταξινόμησης του προϋπολογισμού

Όνομα πληρωμής Εφαρμογή πληρωμών Είδος πληρωμής Κωδικός τύπου πληρωμής Κωδικός ταξινόμησης προϋπολογισμού
1 Τελωνειακά τέλη για τελωνειακές πράξεις (για εκτελωνισμό εμπορευμάτων, για τελωνειακή διασάφηση εμπορεύματα για τελωνειακές δραστηριότητες) Οι πληρωμές ισχύουν καθ 'όλη τη διάρκεια EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Τέλη τελωνειακής συνοδείας Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Εισαγωγή τελωνείων καθήκον (άλλα τέλη, φόρους και αμοιβές που έχουν ισοδύναμη δράση), την υποχρέωση καταβολής που προέκυψε από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Εισαγωγή δασμούςτης οποίας η υποχρέωση πληρωμής προέκυψε πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Ειδικός δασμός που καθορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους) Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Δασμός αντιντάμπινγκ που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση του 29 τον Μάιο 2014) Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Δασμός αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους) Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Ένα προστατευτικό μέτρο ενεργοποίησης σύμφωνα με τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, του 29 του Μαΐου 2015. Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Προκαταρκτικό ειδικό καθήκον Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Προκαταβολικός δασμός αντιντάμπινγκ Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Προκαταρκτική αποζημίωση Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Ειδικός δασμός που καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί για την είσπραξη των αντίστοιχων προκαταρκτικών τύπων δασμών Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Καταβληθείς δασμός αντιντάμπινγκ σύμφωνα με το προβλεπόμενο καθεστώς είσπραξης των αντίστοιχων προκαταρκτικών τύπων δασμών Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Τέλος αποζημίωσης που καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί για την είσπραξη των αντίστοιχων προκαταβολών Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Δασμοί και φόροι κατ 'αποκοπή για εμπορεύματα για προσωπική χρήση Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Η συνολική τελωνειακή πληρωμή για εμπορεύματα για προσωπική χρήση Πληρωμές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΑΕΕ 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Τέλη αποθήκευσης τελωνείου Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Εξαγωγικός δασμός για το αργό πετρέλαιο που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους των ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Εξαγωγικός δασμός για το αργό πετρέλαιο, με εξαίρεση το πετρέλαιο που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους των ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Εξαγωγικός δασμός στο φυσικό αέριο Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Εξαγωγικός δασμός επί εμπορευμάτων παραγόμενων από πετρέλαιο Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Εξαγωγικός δασμός για εμπορεύματα για τα οποία δεν υπάρχει χωριστός κωδικός για τον τύπο του εξαγωγικού δασμού Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Εξαγωγικός δασμός για το αργό πετρέλαιο που εξάγεται από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με μεταφορά μέσω αγωγών, βάσει χωριστών συμφωνιών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Εξαγωγικοί δασμοί 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Φόρος ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη από τις πρώτες ύλες τροφίμων (εξαιρουμένων των αποσταγμάτων οίνου, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, κάλβας, κροσσωτών) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα αλκοολούχα προϊόντα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των σωλήνων καπνού, το κάπνισμα, το μάσημα, το πιπίλισμα, το στραγγαλισμό, το ναργιλέ (με εξαίρεση τον καπνό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων καπνού) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε αυτοκίνητο βενζίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Ειδικός φόρος επί της βενζίνης απευθείας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα μέχρι το 67,5 KW (90 l.s.α) συμπεριλαμβανομένης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα έλαια κινητήρων για κινητήρες ντήζελ και (ή) καρμπυρατέρ (έγχυσης) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Απαλλαγή από τους οίνους, τους οίνους από φρούτα (εκτός από τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα οινοπνευματώδη ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης από πρώτες ύλες τροφίμων και (ή) αλκοολούχα σταφύλια ή άλλα ζυθοποιία και / ή) απόσταγμα φρούτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Ειδικός φόρος επί της μπύρας με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5, συμπεριλαμβανομένου Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 9 (εκτός από την μπύρα, το κρασί, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα οινοπνευματώδη ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και άλλου πολτού φρούτων και (ή) αποσταγμάτων οίνου και / ή αποστάγματος φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης έως και 9 τοις εκατό (εξαιρέσει της μπύρας, των ποτών που παρασκευάζονται με βάση την μπύρα, των οίνων, των οίνων φρούτων, των αφρωδών οίνων (σαμπάνια), του μηλίτη, αλκοόλη που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και (ή) αλκοολούχο σταφύλι ή άλλο πολτό φρούτων και / ή απόσταγμα οίνου και / ή αποστάγματα φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αποστάγματα: οίνος, σταφύλι, φρούτα, μπράντυ, καλβάντος, ουίσκι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε αιθανόλη από μη εδώδιμες πρώτες ύλες Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για μηλίτη, ποίηση, μελιού Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 67,5 kW (90 hp) και έως και 112,5 kW (150 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε μοτοσυκλέτες με ισχύ κινητήρα άνω του 112,5 kW (150 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Ειδικός φόρος επί των αφρωδών οίνων (σαμπάνια) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Ειδικός φόρος επί της μπύρας με πρότυπη (τυποποιημένη) περιεκτικότητα σε κλάσμα όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5 και ποσοστό έως και 8,6 συμπεριλαμβανομένων, ποτών με βάση την μπύρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Ειδικός φόρος επί της μπύρας με τυποποιημένη περιεκτικότητα σε κλάσμα όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 8,6 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα πούρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα πουράκια (πούρα), bidis, kretek Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα, τα τσιγάρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Ειδικοί φόροι επί των μεσαίων αποσταγμάτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Ειδικοί φόροι επί των ηλεκτρονικών συστημάτων χορήγησης νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Ειδικός φόρος επί των υγρών για ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στον καπνό (προϊόντα καπνού) που προορίζονται για κατανάλωση με θέρμανση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 112,5 kW (150 hp) και έως και 147kW (200 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα άνω των 147kW (200 hp) και έως και 220 kW (300 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 220 kW (300 hp) και έως και 294 kW (400 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 294 kW (400 hp) και έως και 367 kW (500 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα άνω των 367 kW (500 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Πόροι από την πώληση κατασχεθέντων αγαθών από την πώληση αποθεμάτων συγκεκριμένης περιουσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Τα ποσά που προέρχονται από την πώληση εμπορευμάτων που κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές, με το ποσό που υπολογίζεται κατά την ημέρα της κράτησης αυτών των εμπορευμάτων, εισπράττουν δασμούς και φόρους που θα καταβάλλονταν κατά την τοποθέτηση των υπό κατοχή εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς ελευθέρωσης για εγχώρια κατανάλωση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Πρόστιμα με εξαίρεση τα πρόστιμα για παραβίαση της νομισματικής νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πράξεις οργάνων ρύθμισης νομισμάτων που διορίζονται από τις τελωνειακές αρχές και πρόστιμα για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του συνταγματικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την κρατική εξουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη δημόσια υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας το δημοψήφισμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσική Ομοσπονδία Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Πρόστιμα για παραβίαση της νομισματικής νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πράξεις νομισματικών αρχών που διορίζονται από τις τελωνειακές αρχές Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Πρόστιμα για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του συνταγματικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κρατική εξουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη δημόσια διοίκηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον Διαμεσολαβητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Τα ποσά που εισπράττονται από την εφαρμογή μέτρων αστικής και διοικητικής ευθύνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Τα ποσά που εισπράχθηκαν λόγω της εφαρμογής των μέτρων ποινικής ευθύνης στις υποθέσεις που κινήθηκαν από τις τελωνειακές αρχές Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κεφάλαια και πρόστιμα 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Άλλοι τύποι πληρωμών χρεώνονται στο τελωνειακές αρχές
65 Άλλα εισοδήματα από την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από δικαιούχους κεφαλαίων και αποζημίωση εξόδων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Άλλα μη φορολογικά έσοδα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Προκαταβολές για μελλοντικές τελωνειακές και άλλες πληρωμές Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής τελωνειακών δασμών, φόρων, ειδικών δασμών αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικών δασμών, εξαιρουμένης της εγγύησης αυτής με καταβολή μετρητών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9080
69 Νομισματική κατάθεση που συνιστά εγγύηση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής τελωνειακών δασμών, φόρων, ειδικών δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Εξασφάλιση της άσκησης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός αντιπρόσωπος Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός μεταφορέας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Εξασφάλιση της άσκησης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως ιδιοκτήτης αποθήκης προσωρινής αποθήκευσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Εξασφάλιση της άσκησης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως ιδιοκτήτης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως ιδιοκτήτης καταστήματος αφορολόγητων ειδών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Εξασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Εξασφάλιση της άσκησης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως ιδιοκτήτης ελεύθερης αποθήκης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός αντιπρόσωπος και τελωνειακός μεταφορέας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που εκτελεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός αντιπρόσωπος και εξασφαλίζει την εκπλήρωση των καθηκόντων εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που ασκεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός μεταφορέας και εξασφαλίζει την εκπλήρωση των καθηκόντων εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των καθηκόντων νομικής οντότητας που εκτελεί δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ως τελωνειακός αντιπρόσωπος και τελωνειακός μεταφορέας και εξασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων εγκεκριμένου οικονομικού φορέα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Νομισματική κατάθεση ως εγγύηση για την υποχρέωση του οργανισμού να χρησιμοποιεί τα επίσημα σήματα ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση του οργανισμού Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Τα ποσά που καταβάλλουν οι εισαγωγείς στις τελωνειακές αρχές για την έκδοση των σφραγίδων ειδικών φόρων κατανάλωσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Χρέωση χρήσης για τον τροχό οχήματα (πλαίσιο) και τα ρυμουλκούμενά τους που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, εξαιρουμένων των τροχοφόρων οχημάτων (πλαισίων) και των ρυμουλκουμένων τους που εισάγονται από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Τέλη ανακύκλωσης που καταβάλλεται για τροχοφόρα οχήματα (πλαίσιο) και ρυμουλκούμενα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Κρατική υποχρέωση λήψης προκαταρκτικών αποφάσεων σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων σύμφωνα με την ενιαία ονοματολογία εμπορευμάτων της ΕΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Τέλη χρήσης που καταβάλλονται για αυτοπροωθούμενα αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα για αυτά που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός από αυτοκινούμενα αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα για αυτά που εισάγονται από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Τέλη χρήσης που καταβάλλονται για αυτοκινούμενα οχήματα και ρυμουλκούμενα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Άλλοι τύποι πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή τελωνειακών δασμών για τελωνειακές πράξεις (για εκτελωνισμό εμπορευμάτων, για τελωνειακή διασάφηση των εμπορευμάτωνγια τελωνειακές πράξεις) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή τελωνειακών δασμών για τελωνειακή συνοδεία Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής των εισαγωγικών δασμών (άλλοι δασμοί, φόροι και τέλη που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα), την υποχρέωση καταβολής που προέκυψε από το 1 Σεπτεμβρίου 2010 έτος Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής των εισαγωγικών δασμών, η υποχρέωση πληρωμής που προέκυψε πριν από το 1 Σεπτεμβρίου 2010 έτος Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Κυρώσεις για καθυστέρηση πληρωμής ειδικού δασμού που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Κυρώσεις για καθυστέρηση πληρωμής του δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίστηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής του τέλους αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή τελωνειακών δασμών και φόρων με ενιαίο συντελεστή για εμπορεύματα για προσωπική χρήση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή της συνολικής τελωνειακής πληρωμής για εμπορεύματα για προσωπική χρήση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Κυρώσεις για την καθυστερημένη πληρωμή τελωνειακών τελών αποθήκευσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή ειδικού δασμού που καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή του δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίστηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή του τέλους αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη πληρωμή του προσωρινού ειδικού δασμού Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής προκαταβολικού δασμού αντιντάμπινγκ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Κυρώσεις για την καθυστερημένη πληρωμή του προκαταρκτικού τέλους αποζημίωσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού τέλους που καταβλήθηκε με τον τρόπο που προβλέπεται για την είσπραξη των αντίστοιχων προκαταβολών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του δασμού αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίστηκε για την είσπραξη των αντίστοιχων προσωρινών δασμών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του τέλους αποζημίωσης, καταβληθεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται για την είσπραξη των αντίστοιχων προκαταβολών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Κυρώσεις για την καθυστερημένη πληρωμή των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους των ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου, με εξαίρεση το πετρέλαιο που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Ποινή για την καθυστέρηση της πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή φυσικού αερίου Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Κυρώσεις για την καθυστερημένη πληρωμή των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή προϊόντων που προέρχονται από πετρέλαιο Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή για εμπορεύματα για τα οποία δεν υπάρχει ξεχωριστός κωδικός για τον τύπο των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου που εξάγονται από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με μεταφορά μέσω αγωγών, βάσει χωριστών συμφωνιών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αιθυλική αλκοόλη από πρώτες ύλες τροφίμων (με εξαίρεση τα αποστάγματα κρασιού, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, καλπασμάτων, ουίσκι) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των σωλήνων καπνού, του καπνίσματος, της μάσησης, της αναρρόφησης, του καπνίσματος, του ναργιλέ (με εξαίρεση τον καπνό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων καπνού) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Ποινή για την καθυστέρηση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του αυτοκινήτου βενζίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Ποινή για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε απευθείας βενζίνη Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα έως και 67,5 kW (90 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των πετρελαιοκινητήρων για κινητήρες ντίζελ και (ή) καρμπυρατέρ (έγχυσης) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους οίνους, τους οίνους από φρούτα (εκτός από τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα οινοπνευματώδη ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης από πρώτες ύλες τροφίμων και / ή αλκοολούχα σταφύλια ή άλλα φρούτα και / αποστάγματος ή / και αποστάγματος φρούτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5, συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης επί του ποσοστού 9 (εκτός από την μπίρα, τους οίνους, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και ) αλκοολωμένο σταφύλι ή άλλο φρούτο και (ή) απόσταγμα οίνου και / ή αποστάγματα φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα όγκου αιθυλικής αλκοόλης μέχρι και 9 τοις εκατό (εξαιρέσει της μπύρας, των ποτών που παράγονται με βάση την μπύρα, το κρασί, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τον μηλίτη, τον ποίητο, χωρίς προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και (ή) αλκοολούχο σταφύλι ή άλλο πολτό φρούτων και / ή αποστάγματος οίνου και / ή αποστάγματος φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί οίνου, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, καλπασμάτων, αποσταγμάτων ουίσκυ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη από μη εδώδιμες πρώτες ύλες Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Ποινή για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον μηλίτη, το πεύκο, το μέλι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 67,5 kW (90 hp) και έως και 112,5 kW (150 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μοτοσυκλέτες με ισχύ κινητήρα άνω του 112,5 kW (150 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Ποινή για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αφρωδών οίνων (σαμπάνια) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου της αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5 και ποσοστό έως και 8,6 συμπεριλαμβανομένων, ποτών με βάση μπύρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 8,6 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πούρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Ποινή για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πουράκια (πούρα), bidi, kretek Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, τα τσιγάρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μεσαία αποστάγματα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε υγρά για ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό (προϊόντα καπνού), που προορίζονται για κατανάλωση με θέρμανση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 112,5 kW (150 hp) και έως και 147 kW (200 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 147kW (200 hp) και έως και 220 kW (300 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 220 kW (300 hp) και έως και 294 kW (400 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 294 kW (400 hp) και έως και 367 kW (500 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Κυρώσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα πάνω από 367 kW (500 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή του τέλους χρήσης που καταβάλλεται για τροχοφόρα οχήματα (ράγες) και ρυμουλκούμενα για αυτά που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός από τα τροχοφόρα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα που εισάγονται από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή του τέλους χρήσης που καταβάλλεται για τροχοφόρα οχήματα (πλαίσιο) και ρυμουλκούμενα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Κυρώσεις 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Τόκοι αναστολής πληρωμής εισαγωγικών δασμών, υποχρέωση πληρωμής που προέκυψε από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Τόκοι για την αναβολή της πληρωμής εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, η υποχρέωση πληρωμής που προέκυψε πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 έτος Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Οι τόκοι σαν να αναβαλλόταν η πληρωμή ειδικού δασμού, Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής
152 Τόκοι σαν να αναβαλλόταν η καταβολή του δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Τόκοι όπως και η αναβολή πληρωμής του τέλους αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών (παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Τόκοι όπως η αναστολή πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους των ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Τόκοι όπως η αναβολή της πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου, με εξαίρεση το πετρέλαιο που εξάγεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΑΕΕ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Οι τόκοι σαν να παρέχεται η αναβολή της πληρωμής του εξαγωγικού δασμού στο φυσικό αέριο Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Τόκοι όπως η αναβολή της πληρωμής των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή προϊόντων που προέρχονται από πετρέλαιο Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Οι τόκοι σαν να αναβάλλεται η καταβολή του εξαγωγικού δασμού για εμπορεύματα για τα οποία δεν παρέχεται χωριστός κωδικός του είδους του εξαγωγικού δασμού Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Οι τόκοι είναι σαν να χορηγείται αναστολή πληρωμής του τελωνειακού δασμού κατά την εξαγωγή αργού πετρελαίου που εξάγεται από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με αγωγό μέσω χωριστών συμφωνιών Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί της αιθυλικής αλκοόλης από τις πρώτες ύλες τροφίμων (εξαιρουμένων των οίνων, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, καλπασμάτων, αποσταγμάτων ουίσκυ) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους σωλήνες καπνού, το κάπνισμα, το μάσημα, το πιπίλισμα, το καπνιστήριο, το ναργιλέ (με εξαίρεση τον καπνό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων καπνού) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη βενζίνη Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη άμεσης κατανάλωσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα έως και 67,5 kW (90 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα έλαια κινητήρων για κινητήρες ντήζελ και (ή) καρμπυρατέρ (έγχυσης) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των οίνων, των οίνων από φρούτα (εκτός από τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα οινοπνευματώδη ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης από πρώτες ύλες τροφής και (ή) αλκοολούχα σταφύλια ή άλλα φρούτα και αποστάγματος ή / και αποστάγματος φρούτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί της μπύρας με τυποποιημένη (τυποποιημένη) περιεκτικότητα του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5, συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης επί του ποσοστού 9 (εξαιρουμένης της μπύρας, των οίνων, των οίνων από φρούτα, των αφρωδών οίνων (champagnes), των οινοποιήσιμων ποτών που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και ) αλκοολωμένο σταφύλι ή άλλο φρούτο και (ή) απόσταγμα οίνου και / ή αποστάγματα φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Τόκοι για την αναβολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης μέχρι και 9 τοις εκατό (εξαιρέσει της μπύρας, των ποτών που παρασκευάζονται με βάση την μπύρα, τον οίνο, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τον μηλίτη, χωρίς προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και (ή) αλκοολούχο σταφύλι ή άλλο πολτό φρούτων και / ή αποστάγματος οίνου και / ή αποστάγματος φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Τόκοι αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί οίνου, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, καλπασμάτων, αποσταγμάτων ουίσκι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη από μη εδώδιμες πρώτες ύλες Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τον μηλίτη, το πεύκο, το μέλι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα άνω των 67,5 kW (90 hp) και έως και 112,5 kW (150 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μοτοσυκλέτες με ισχύ κινητήρα πάνω από 112,5 kW (150 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Τόκοι για την καθυστέρηση της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης πέραν του ποσοστού 0,5 και έως και 8,6 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένων των ποτών με βάση την μπύρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Τόκοι για την καθυστέρηση της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου της αιθυλικής αλκοόλης πάνω από το ποσοστό 8,6 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πούρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα πουράκια (πούρα), bidis, kretek Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Τόκοι για την αναβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, τα τσιγάρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μεσαία αποστάγματα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά συστήματα παράδοσης νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί υγρών για ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό (προϊόντα καπνού), που προορίζονται για κατανάλωση με θέρμανση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 112,5 kW (150 hp) και έως και 147 kW (200 hp), συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 147 kW (200 hp) και μέχρι και 220 kW (300 hp), συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα άνω των 220 kW (300 hp) και έως και 294 kW (400 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων με ισχύ κινητήρα άνω των 294 kW (400 hp) και έως και 367 kW (500 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Τόκοι αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω του 367 kW (500 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Τόκοι για την αναβολή πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι για αναβολή πληρωμής 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Τόκοι πληρωμής των εισαγωγικών δασμών, η υποχρέωση καταβολής που προέκυψε από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Τόκοι πληρωμής των εισαγωγικών δασμών, η υποχρέωση πληρωμής που προέκυψε πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2010 έτος Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Τόκοι πληρωμής με δόσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης επί αιθυλικής αλκοόλης από πρώτες ύλες τροφίμων (εξαιρουμένων των αποσταγμάτων οίνου, σταφυλιών, φρούτων, κονιάκ, καλαβάδων, ουίσκι) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί προϊόντων που περιέχουν αλκοόλ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των σωλήνων καπνού, του καπνίσματος, του μασήματος, της αναρρόφησης, του καπνίσματος, του ναργιλέ (με εξαίρεση τον καπνό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων καπνού) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Τόκοι πληρωμής με δόσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη βενζίνη Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Τόκοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί της βενζίνης άμεσης κατανάλωσης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Τόκοι για την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα έως και 67,5 kW (90 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Τόκοι πληρωμής με δόσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης στα έλαια κινητήρων για κινητήρες ντίζελ και (ή) καρμπυρατέρ (έγχυσης) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Τόκοι επί των δόσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους οίνους, τους οίνους από φρούτα (εκτός από τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται χωρίς προσθήκη αποκατεστημένης αιθυλικής αλκοόλης από πρώτες ύλες τροφίμων και αποστάγματος ή / και αποστάγματος φρούτων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Τόκοι πληρωμής του τέλους ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5, συμπεριλαμβανομένου Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Τόκοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης επί του ποσοστού 9 (εκτός από την μπύρα, το κρασί, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τα οινοπνευματώδη ποτά που παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και ) αλκοολωμένο σταφύλι ή άλλο φρούτο και (ή) απόσταγμα οίνου και / ή αποστάγματα φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αλκοολούχων προϊόντων με κλάσμα κατ 'όγκο αιθυλικής αλκοόλης έως και 9 τοις εκατό (εξαιρουμένης της μπύρας, των ποτών που παράγονται με βάση την μπύρα, τον οίνο, τους οίνους από φρούτα, τους αφρώδεις οίνους (σαμπάνια), τον μηλίτη, τον poiret, χωρίς προσθήκη διορθωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από πρώτες ύλες τροφίμων και (ή) αλκοολούχο σταφύλι ή άλλο πολτό φρούτων και / ή αποστάγματος οίνου και / ή αποστάγματος φρούτων) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αποστάγματα κρασί, σταφύλι, φρούτα, μπράντυ, καβαλάδες, ουίσκι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί της αιθυλικής αλκοόλης από μη εδώδιμες πρώτες ύλες Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Τόκοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον μηλίτη, το πεύκο, το μέλι Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Τόκοι για την τοποθέτηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 67,5 kW (90 hp) και έως και 112,5 kW (150 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Τόκοι για την τοποθέτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μοτοσυκλέτες με ισχύ κινητήρα άνω των 112,5 kW (150 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των αφρωδών οίνων (σαμπάνια) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα με πρότυπο (τυποποιημένο) περιεχόμενο του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,5 και ποσοστό έως και 8,6 συμπεριλαμβανομένων, ποτών με βάση μπύρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Τόκοι πληρωμής με δόσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μπύρα με τυποποιημένη (τυποποιημένη) περιεκτικότητα του κλάσματος όγκου αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 8,6 Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πούρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πουράκια (πούρα), bidi, kretek Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Τόκοι σε δόσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης για τσιγάρα, τσιγάρα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Τόκοι πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μεσαία αποστάγματα Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Τόκοι για την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Τόκοι στις δόσεις για την πληρωμή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Τόκοι καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό (προϊόντα καπνού), που προορίζονται για κατανάλωση με θέρμανση Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Τόκοι με δόσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 112,5 kW (150 hp) και μέχρι και 147 kW (200 hp), συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Τόκοι με δόσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 147 kW (200 hp) και μέχρι και 220 kW (300 hp), συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Τόκοι για την τοποθέτηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 220 kW (300 hp) και έως και 294 kW (400 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Τόκοι για την τοποθέτηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω των 294 kW (400 hp) και έως και 367 kW (500 hp) συμπεριλαμβανομένων Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Τόκοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ κινητήρα άνω του 367 kW (500 hp) Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Τόκοι για την παροχή της δόσης του φόρου προστιθέμενης αξίας Πληρωμές, των οποίων η πληρωμή προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τόκοι πληρωμής δόσης 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 σε 20 (228)


Από την 1.01.2020 εξαιρούνται από τη δημοσιονομική ταξινόμηση των εσόδων του προϋπολογισμού τα ακόλουθα BSC:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Λοιπά έσοδα από χρηματικές ποινές (πρόστιμα) και άλλα ποσά για αποζημιώσεις πιστώνονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό".
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Τόκοι που καταβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των όρων μεταφοράς του ποσού των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή".
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "Τα κεφάλαια από τη διάθεση και πώληση κατασχεθέντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων μετατράπηκαν σε εισόδημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τα κεφάλαια από την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που εισπράχθηκαν λόγω παραβάσεων δωροδοκίας (όσον αφορά την πώληση αποθεμάτων συγκεκριμένου ακινήτου) τα κεφάλαια από τη διάθεση και πώληση των κατασχεθέντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων μετατράπηκαν σε εισόδημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας) ·
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 "Συλλογή μετρητών (πρόστιμα) για διοικητικά αδικήματα στον τομέα των φόρων και τελών που προβλέπονται από τον Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα διοικητικά αδικήματα ".
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 "Συλλογή μετρητών (πρόστιμα) για παραβίαση πράξεων που αποτελούν το δικαίωμα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα τελωνεία".
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Η είσπραξη μετρητών (πρόστιμα) για παραβίαση της νομισματικής νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πράξεων νομικών οργάνων, καθώς και η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών".
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Ποινές (πρόστιμα) για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα θεμέλια του συνταγματικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την κρατική εξουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για τη δημόσια υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ρωσική Ομοσπονδία ".
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Η είσπραξη χρημάτων για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εξουδετέρωση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την κυκλοφορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων" ·
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "Η είσπραξη μετρητών (πρόστιμα) και άλλα ποσά που ανακτώνται από πρόσωπα που διαπράττονται από εγκλήματα και ως αποζημίωση για υλική ζημία που πιστώθηκε στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό".
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Ποινικές κυρώσεις (πρόστιμα) για παραβίαση της δασικής νομοθεσίας σε οικόπεδα που είναι ομόσπονδη ιδιοκτησία".
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "Συλλογή μετρητών (πρόστιμα) για παραβίαση του νόμου περί κρατικού ελέγχου για την εφαρμογή των διεθνών οδικών μεταφορών" ·
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "Νομισματικές ποινές (πρόστιμα) για διοικητικά αδικήματα που παραβιάζουν την υγεία, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας".
Το περιοδικό BUKH.1, στο τέλος της εβδομάδας, θυμίζει παραδοσιακά τα πιο σημαντικά νέα των εξερχόμενων εργάσιμων ημερών.
00:20 19-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το BUH.1Σ συντάσσει τακτικά μια σύντομη επισκόπηση των ειδήσεων σχετικά με την online έκδοση εισιτηρίων.
23:50 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τη διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος προσωπικού επί των εσόδων από την πώληση κατοικιών που αποκτήθηκαν βάσει συμφωνίας συμμετοχής σε κοινόχρηστες κατασκευές.
23:05 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Rosstat εξήγησε πώς να αντικατοπτρίζει τις μη εργάσιμες ημέρες και τις πληρωμές κινήτρων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορανοϊού σε στατιστική μορφή Νο. P-4 "Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τους μισθούς των εργαζομένων".
21:20 18-09-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...