Παραγγελία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας από την 24.08.2018. Αριθμός 1329 «Σχετικά με επιδοκιμασία της διοίκησης ενός ενιαίου προσωπικούς λογαριασμούς μερίδιο των πληρωτών των τελωνειακών δασμών και φόρων, ανοικτή για το επίπεδο FCS, τη Ρωσία, τη χρήση του λογισμικού συγκρότημα» Λογαριασμοί - ELS «(στο εξής - η σειρά του FCS της Ρωσίας από 24.08.2018 № 1329). Η εν λόγω σειρά περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που ήδη καθορίζονται στο διάταγμα του FCS της Ρωσίας από τον Αύγουστο 22 2016 1617, τον αριθμό, το οποίο δεν είναι πλέον αποτελεσματική με 13 Σεπτέμβριο 2018 χρόνια.

Εφιστούμε την προσοχή στις νέες διατάξεις της διαταγής της FCS της Ρωσίας από το 24.08.2018 No. 1329 για τις νομικές οντότητες με τις οποίες ανοίγεται ένας μεμονωμένος προσωπικός λογαριασμός.

Μάθετε εάν ο οργανισμός σας είναι ανοιχτός Ενιαίος προσωπικός λογαριασμός Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο, να προετοιμάσετε το TIN.

 1. Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της διαχείρισης ενός μοναδικού προσωπικού λογαριασμού μιας νομικής οντότητας με το 13.09.2018 γνωστοποιούνται σε αυτό το πρόσωπο μόνο με την τοποθέτηση του στην υπηρεσία "Προσωπικό λογαριασμό".προσωπικός λογαριασμός του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του FCS της Ρωσίας.
 2. Ο κατάλογος των τελωνειακών αρχών που διαχειρίζονται τους ενοποιημένους προσωπικούς λογαριασμούς των πληρωτών αλλάζει.

Διοίκηση ενοποιημένη προσωπικό λογαριασμό του πληρωτή των περιφερειακών τελωνείων και το Καλίνινγκραντ περιφερειακό τελωνείο ανάλογα με τον τόπο του φορολογικού μητρώου του πληρωτή με βάση την αιτιολογία τον κωδικό του λογαριασμού που περιέχονται σε σχέση με τα άτομα με το Ενιαίο Μητρώο κρατικών Νομικών Προσώπων (στο εξής - Φορείς) (τα δύο πρώτα σύμβολο της ΔΕΗ ( ΧΧ ** 01 ***)), εξαιρουμένων των τελωνειακών τελωνειακών υπηρεσιών της Κεντρικής Ενέργειας, οι οποίες διαχειρίζονται πληρωτές τελωνειακών δασμών και φόρων, το ποσό των καταβληθέντων τελωνειακών δασμών πληρωμές για την εξαγωγή ενεργειακών αερομεταφορέων ταξινομημένων σε ξεχωριστές θέσεις και υποτομείς του ομίλου 27 TH FEA EAEU και ξεχωριστές υποδιαιρέσεις του ομίλου 29 TN VED της EAEU, εκ των οποίων υπάρχουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ρούβλια κατά το έτος που προηγείται της έναρξης της διαχείρισης των προσωπικών λογαριασμών των πληρωτών στον πόρο ELS.

Η διαχείριση των ενοποιημένων προσωπικών λογαριασμών σύμφωνα με τον τόπο της φορολογικής λογιστικής του πληρωτή πραγματοποιείται:

Νομικές οντότητες των οποίων οι ΔΕΗ αρχίζουν Η διαχείριση του ενοποιημένου προσώπου εκτελείται
31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 67, 68, 69, 71, 76, 77 Κεντρική Διοίκηση Τελωνείων
10, 11, 29, 35, 47, 51, 53, 60, 78, 83 Βορειοδυτική τελωνειακή διοίκηση
01, 08, 23, 30, 34, 61, 91, 92 Νότια Διοίκηση Τελωνείων
02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81 Τελωνειακή διοίκηση του Βόλγα
45, 66, 72, 74, 86, 89 Ural τελωνειακή διοίκηση
03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88 Τελωνειακή διοίκηση της Σιβηρίας
14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87 Άπω Ανατολής Τελωνειακή Διοίκηση
05, 06, 07, 09, 15, 20, 26 Τελωνειακή διοίκηση του Βόρειου Καυκάσου
39 Περιφερειακά τελωνεία του Καλίνινγκραντ

Ένδειξη τελωνειακές αρχές με το 13.09.2018, σύμφωνα με τον τόπο της φορολογικής λογιστικής, ο πληρωτής θα επιστρέψει τις προκαταβολές σε νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν έναν προσωπικό λογαριασμό, με βάση τις αιτήσεις επιστροφής των προκαταβολών που πραγματοποίησαν τα πρόσωπα αυτά στις συγκεκριμένες τελωνειακές αρχές, καθώς και τις εκθέσεις σχετικά με τις δαπάνες των κεφαλαίων που συνεισέφεραν τις προκαταβολές και την επιβεβαίωση της πληρωμής των τελωνειακών δασμών και φόρων.

Δηλώσεις για την επιστροφή των κεφαλαίων που λαμβάνονται πριν 13.09.2018 στις τελωνειακές αρχές από τους φορολογούμενους, χρησιμοποιώντας ομοιόμορφες προσωπικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τη διάταξη του FCS της Ρωσίας από 22.08.2016 αριθμό 1617, καθώς και θεραπεία για σχετικά με τις δαπάνες των εκθέσεων ταμεία, καταβάλλεται ως προκαταβολή και επιβεβαιώσεις η καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων υπόκειται στον έλεγχο των τελωνειακών αρχών, στις οποίες έφθασαν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.

 1. Απλοποιημένη διαδικασία για την επιστροφή στους πληρωτές υπερωριών ή υπεραντιστάθμισης των τελωνειακών πληρωμών, καθώς και εγγύηση σε μετρητά. Η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων θα γίνει με τη μορφή συμψηφισμού τους έναντι προκαταβολής, χωρίς ο πληρωτής να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.
 2. Απλοποιεί τη διαδικασία πληρωμής τελωνειακών και άλλων πληρωμών όταν δηλώνουν τα εμπορεύματα χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό λογαριασμό.

Η λογιστική των ταμειακών υπολοίπων στο ενιαίο προσωπικό λογαριασμό του πληρωτή και η χρήση τους σε τελωνειακές πράξεις και άλλες εργασίες μετρητών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση τελωνειακών πληρωμών, άλλων πληρωμών που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές, χωρίς να συνάπτονται συμφωνίες με τις τελωνειακές αρχές σχετικά με την εφαρμογή κεντρικής διαδικασίας πληρωμής των τελωνειακών δασμών και φόρων.

Με την επιφύλαξη του στοιχείου 46 οδηγίες σημείο 15 για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης των εμπορευμάτων που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της Τελωνειακής Ένωσης αριθμού 20.05.2010 257 τις διατάξεις της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της τάξης του αριθμού 24.08.2018 1329 δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πληρωμή των τελωνειακών και άλλων πληρωμών κατά τη δήλωση προϊόντων στο ποσό του συνολικού υπολοίπου των μετρητών για τους κώδικες την ταξινόμηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το TIN του οργανισμού χωρίς να αναλυθούν τα έγγραφα πληρωμής.

Αυτή η ευκαιρία θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της αλλοδαπής οικονομικής δραστηριότητας να διαθέσουν ταμειακά υπόλοιπα με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και θα ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις που τα άτομα αυτά έχουν κάνει λάθη όταν συμπληρώνουν τη στήλη "Β" για τη δήλωση εμπορευμάτων DT), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση κυκλοφορίας εμπορευμάτων λόγω έλλειψης επαρκών πόρων για την καταβολή τελωνειακών και άλλων πληρωμών σε συγκεκριμένο έγγραφο πληρωμής.

Ταυτόχρονα, μέχρι την έναρξη ισχύος μιας διεθνούς συνθήκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία προβλέπει τροποποιήσεις των παραρτημάτων 5 και 8 στη συνθήκη για την οικονομία της Ευρασίας, το υπόλοιπο των κεφαλαίων στον προσωπικό λογαριασμό για τη σχετική CSC χρησιμοποιείται για την πληρωμή εισαγωγικών δασμών.

Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα πληρωμής τελωνειακών και άλλων πληρωμών κατά την κήρυξη αγαθών στο ποσό του συνολικού ταμειακού υπολοίπου σύμφωνα με τον κωδικό ταξινόμησης του προϋπολογισμού χωρίς να αναλυθούν τα έγγραφα πληρωμής σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στη στήλη 14 DT χρησιμοποιεί έναν προσωπικό λογαριασμό, με 13.09.2018 στη στήλη "B" της DT, τα στοιχεία των εγγράφων πληρωμής και τον τρόπο πληρωμής της τελωνειακής πληρωμής, οι άλλες πληρωμές που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές (στήλες 4 - 6 "B" DT) δεν συμπληρώνονται.

Στην περίπτωση αυτή, στη στήλη "B", ο κωδικός πληρωμής (στοιχείο 1), το ποσό του καταβληθέντος δασμού, η άλλη πληρωμή που καταβάλλουν οι τελωνειακές αρχές (στοιχείο 2) και ο κωδικός πληρωμής ψηφιακού νομίσματος (στοιχείο 3) υπόκεινται σε υποχρεωτική συμπλήρωση.

Καθώς οι παραγγελίες για χρήση κατά τη δήλωση προϊόντων των προκαταβολών στο ποσό που απαιτείται για την υποβολή της DT στο στοιχείο 2 στήλη «Β», οι τελωνειακές αρχές θα εξετάσουν αίτηση στο στοιχείο 7 στήλη «Β» πληρωτή ΦΠΑ ή ΦΠΑ τελωνειακός αντιπρόσωπος (στην περίπτωση των τελωνειακών και άλλων οι πληρωμές καταβάλλονται από τον τελωνειακό εκπρόσωπο). Αν εκτός από τις τελωνειακές πληρωμές δηλώνοντας (πληρωτή) γίνεται εν μέρει των τελωνειακών και άλλων πληρωμών εκτελωνιστές στο στοιχείο 7 γραφικές παραστάσεις «Β», δηλώνει χωριστές γραμμές ως πληρωτής ΑΦΜ και τελωνειακός αντιπρόσωπος INN, με τα ποσά που καταβάλλονται από καθένα από τα εν λόγω άτομο .

Παράδειγμα: τύπος πληρωμής 1010, ποσό 375,00, κωδικός νομίσματος 643, TIN 7777777777 / τύπος πληρωμής 5010, ποσό 3333,33, κωδικός νομίσματος 643, TIN 5555555555

Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπεται η πληρωμή τελωνειακών και άλλων πληρωμών ταυτόχρονα από έναν προσωπικό λογαριασμό και από ατομικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε τελωνειακό επίπεδο για ένα DT, αντίστοιχα, η στήλη "B" δεν περιέχει πολλές γραμμές ταυτόχρονα, αναφέροντας και χωρίς διευκρινίσεις σε αυτές τις γραμμές έγγραφα πληρωμής.

Αυτές οι αλλαγές στη σειρά συμπλήρωσης της στήλης "B" DT δεν ισχύουν για τη συμπλήρωση του DT, εάν οι τελωνειακές και οι λοιπές πληρωμές, που χρεώνονται από τις τελωνειακές αρχές, πραγματοποιούνται από τον προσωπικό λογαριασμό (τελωνειακός αντιπρόσωπος) του πληρωτή που έχει ανοιχθεί στο τελωνειακό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή διατηρείται η τρέχουσα διαδικασία για τη συμπλήρωση της στήλης "B" DT, προβλέποντας τον προσδιορισμό των λεπτομερειών των εγγράφων πληρωμής και του τρόπου πληρωμής της τελωνειακής πληρωμής, άλλες πληρωμές που χρεώνουν οι τελωνειακές αρχές.

 1. Άνοιγμα ενοποιημένων προσωπικών λογαριασμών στους τελωνειακούς αντιπροσώπους χωρίς υποβολή σχετικών αιτήσεων στο FCS της Ρωσίας.

С 13.09.2018 οι ατομικοί λογαριασμοί ανοίγονται σε όλες τις νομικές οντότητες που περιλαμβάνονται στο μητρώο των τελωνειακών αντιπροσώπων, πράγμα που θα επιτρέψει σε όλους τους τελωνειακούς αντιπροσώπους να πραγματοποιούν τελωνειακές και άλλες πληρωμές έναντι των διασαφιστών που έχουν ήδη ανοίξει έναν προσωπικό λογαριασμό. Η δυνατότητα αυτή δεν εμποδίζει τους τελωνειακούς αντιπροσώπους να χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς που ανοίγονται στις τελωνειακές αρχές για τη διενέργεια τελωνειακών και άλλων πληρωμών έναντι των διασαφιστών που δεν έχουν ακόμη ανοίξει έναν προσωπικό λογαριασμό.

Εάν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι υποβάλλουν τελωνειακές και άλλες πληρωμές για τους διασαφιστές που έχουν ήδη ανοίξει ένα προσωπικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται ο μοναδικός προσωπικός λογαριασμός του τελωνειακού αντιπροσώπου και τα στοιχεία των εγγράφων πληρωμής, καθώς και ο τρόπος πληρωμής των τελωνειακών πληρωμών, άλλης πληρωμής, δεν αναφέρονται στο «B» DT που επιβάλλεται στις τελωνειακές αρχές.

Εάν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι υποβάλλουν τελωνειακές και άλλες πληρωμές για τους διασαφιστές που δεν έχουν ακόμη ανοίξει ένα προσωπικό λογαριασμό, χρεώνονται ο ατομικός λογαριασμός του τελωνειακού αντιπροσώπου που έχει ανοιχθεί σε συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή και τα στοιχεία των εγγράφων πληρωμής καθώς και ο τρόπος πληρωμής των τελωνειακών πληρωμών. που ανατίθεται στις τελωνειακές αρχές, αναγράφεται στη στήλη "B" DT.

 1. Η δυνατότητα ανοίγματος ενός μόνο προσωπικού λογαριασμού χωρίς υποβολή των κατάλληλων αιτήσεων στο FCS της Ρωσίας.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η σταδιακή μεταφορά πληρωτών σε μεμονωμένους προσωπικούς λογαριασμούς θεωρείται σύμφωνα με τον τόπο εγγραφής του φορολογούμενου με βάση τον αριθμό φορολογικού μητρώου (εφεξής "TIN") που περιέχεται στην Ενσωμάτωση σε σχέση με αυτό το πρόσωπο (οι δύο πρώτοι χαρακτήρες TIN (XXX **** ****).

Πρώτα απ 'όλα, προβλέπεται να μεταφερθούν σε μεμονωμένους προσωπικούς λογαριασμούς πληρωτών των οποίων το TIN αρχίζει με 02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81.

Οι πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω μεταφορά σε μεμονωμένους προσωπικούς λογαριασμούς των πληρωτών θα αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, για τους φορολογούμενους που έχουν εκφράσει την επιθυμία να ανοίξουν μεμονωμένους προσωπικούς λογαριασμούς πριν από τη σταδιακή μεταφορά των φορολογουμένων σε μεμονωμένους προσωπικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τον τόπο φορολογικής εγγραφής, είναι δυνατή μια δηλωτική διαδικασία για το άνοιγμα τους.

Πρώτα απ 'όλα, αυτή η ευκαιρία είναι σημαντική για νομικά πρόσωπα που εν συνεχεία συνεπάγονται τελωνειακές πράξεις στις περιοχές του ηλεκτρονικού τελωνείου της Βόλιας, των ηλεκτρονικών τελωνείων των Ουραλίων και των ηλεκτρονικών τελωνείων του Βορρά-Καυκάσου.

Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό μήνυμα δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν ατομικούς λογαριασμούς που ανοίγονται στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας.

Η πληρωμή των τελωνειακών πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται κατωτέρω.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
Τράπεζα Δικαιούχου - Opera-1 η Τράπεζα της Ρωσίας, Μόσχα 701,
BIC 044501002,
Ο λογαριασμός №40101810800000002901,
Παραλήπτη - Διαπεριφερειακή επιχειρησιακή FSA (FCS της Ρωσίας)
INN 7730176610,
ΔΕΗ 773001001,
OKTMO 45328000.
Κατά τη συμπλήρωση των εγγράφων οικισμού παρακάτω υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρωθούν:
(101) - διψήφιο κατάσταση πληρωτή:
"06" - συμμετέχων των εμπορικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού - νομικό πρόσωπο,
"07" - το τελωνείο,
"16" - συμμετέχων της ξένης οικονομικής δραστηριότητας - ένα άτομο,
"17" - συμμετέχων της ξένης οικονομικής δραστηριότητας - ένα άτομο επιχειρηματίας,
"18" - ο πληρωτής των δασμών, η οποία δεν είναι διασαφιστή στην οποία η υποχρέωση καταβολής δασμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
"19" - οργανισμών και των θυγατρικών τους (στο εξής - ο οργανισμός) που υποβάλλουν αίτηση για έγγραφο διακανονισμού για τη μεταφορά των Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών τα ταμειακά διαθέσιμα του σώματος παρακρατηθεί από τα κέρδη (έσοδα) του οφειλέτη - ένα άτομο σε καθυστέρηση στις πληρωμές φόρων επί τη βάσει των εκτελεστικών έγγραφο με στόχο η οργάνωση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες,
"20" - το πιστωτικό ίδρυμα (υποκατάστημα της), έχει εκδώσει ένα έγγραφο πληρωμής για κάθε πληρωμή για τη μεταφορά των τελωνειακών δασμών που καταβάλλονται από άτομα χωρίς το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού,
(61) - "INN" του παραλήπτη "7730176610,
(103) - παραλήπτης "PPC" 773001001,
(16) - Διαπεριφερειακό επιχειρησιακό UFC (FCS της Ρωσίας) "Παραλήπτης".
(104) είναι ένας δείκτης του κωδικού ταξινόμησης του προϋπολογισμού σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον τελωνειακό δασμό εισαγωγής 15311011010011000180 / για τις προκαταβολές 15311009000010000180.
(105) - η αξία του κωδικού OKTMO του δήμου σύμφωνα με τον ρωσικό ταξινομητή των εδαφών των δήμων στο έδαφος του οποίου κινητοποιούνται χρήματα από την καταβολή φόρου ή άλλης πληρωμής στο σύστημα προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας 45328000,
(106) - το πεδίο υποδηλώνει τη βάση της πληρωμής, η οποία έχει το σήμα 2, στην περίπτωσή μας θα πρέπει να είναι 00.
(107) - τον οκταψήφιο κωδικό της τελωνειακής αρχής 10000010 (για οργανισμούς όπου είναι ανοιχτό ELS).

Σύνολο για την τρέχουσα στιγμή για την κατάθεση κεφαλαίων για τα τελωνεία παρουσία ανοικτού ELS, είναι απαραίτητο να αλλάξετε την αξία στην εντολή πληρωμής 107 - οκταψήφιος κωδικός της τελωνειακής αρχής στις 10000010.

Για τους σκοπούς της πληρωμής πρέπει να προσδιορίσετε:

 • Εισαγωγή τελωνείων καθήκον για έναν προσωπικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας (10000010) ή
 • Προκαταβολές για έναν προσωπικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας (10000010) ή
 • Δασμός αντιντάμπινγκ για έναν προσωπικό λογαριασμό που άνοιξε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας (10000010).
Προσοχή, από το 1 Ιανουαρίου 2019, υπήρξαν αλλαγές στο BSC
 • KBK "Εισαγωγή δασμούς» πρέπει να είναι 153 110 11010 011000 110 αντί για 153 1 10 11010 01 1000 180, τα τελευταία ψηφία 3 έχουν αλλάξει - KOSGU.
 • KBK "Προκαταβολές" πρέπει να είναι 153 110 09000 010000 110 αντί για 153 1 10 09000 01 0000 180, τα τελευταία ψηφία 3 έχουν αλλάξει - KOSGU.
 • KBK "δασμός αντιντάμπινγκ" πρέπει να είναι 153 110 11160 011000 110 αντί για 153 1 10 11160 01 1000 180, τα τελευταία ψηφία 3 έχουν αλλάξει - KOSGU.

Όλες οι αλλαγές στο BCF μπορείτε να δείτε μέσα αυτόν τον πίνακα.

Όλες οι άλλες λεπτομέρειες παραμένουν το ίδιο.

Κάντε λήψη δείγματος για την πληρωμή τελωνειακού δασμού στα τελωνεία της ELS με την 2019 KBK του έτους

Το αρχείο είναι σχεδόν αυτό που έχετε

Γράψτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα συνδεθεί ένας σύνδεσμος για τη λήψη του αρχείου.

Λήψη ×
Κατεβάστε το δείγμα για την πληρωμή * των τελών και του ΦΠΑ * στο ELS του τελωνείου με την 2019 KBK

Το αρχείο είναι σχεδόν αυτό που έχετε

Γράψτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα συνδεθεί ένας σύνδεσμος για τη λήψη του αρχείου.

Λήψη ×

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

 1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας
Στα μέσα Οκτωβρίου, τερματίστηκε μια διετής διαφωνία μεταξύ των Τελωνείων Τσελιάμπινσκ και του ιδιοκτήτη των αθλητικών στούντιο διατροφής. Η διαδικασία ξεκίνησε όταν οι τελωνειακοί υπάλληλοι αποφάσισαν ότι το κατάστημα πωλούσε προϊόντα που επιβλήθηκαν με κυρώσεις και κατασχέθηκαν αγαθά αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίων ρούβλων. Ατελείωτη απόσυρση ...
17:57 14-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Στο Διεθνές Τελωνειακό Φόρουμ-2019 συζητήθηκε το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης ξυλείας - το θέμα της συνάφειας δεν χάνεται από έτος σε έτος. Πρώτον, η καλή ομιλία με θέμα "Αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου δασών και ξυλείας" δεν ξεκίνησε με ένα θλιβερό ...
17:00 13-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων ενέκρινε τους κανόνες για την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των συμμετεχόντων στο εξωτερικό εμπόριο μέσω ενός διαχειριστή πληροφοριών. Η διαταγή δημοσιεύεται στην επίσημη δικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών σήμερα, τον Νοέμβριο 12, και θα εισαχθεί ...
20:07 12-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οκτώ μηνών του έτους, οι εγχώριοι εξαγωγείς δεν έλαβαν δολάρια ύψους $ 12 και οι προμηθευτές πετρελαιοειδών, καυσίμων ντίζελ, φυσικού αερίου και σίτου επλήγησαν περισσότερο. Ο όγκος των παραδόσεων προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 4,2%. Σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ ...
19:01 12-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...