Τύποι και σχέδια αποδείξεων συμμόρφωσης αντικειμένων προστασίας (προϊόντων) με απαιτήσεις πυρασφάλειας 

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αντικειμένων προστασίας (προϊόντων) με απαιτήσεις πυρασφάλειας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγεται:

 • 2. Σε εθελοντική I με τη μορφή εθελοντικής πιστοποίησης.
 • 3. Χωρίς αποτυχία υπό τη μορφή δήλωσης συμμόρφωσης ή με τη μορφή πιστοποίησης συμμόρφωσης.

Η υποχρεωτική επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας υπόκειται σε αντικείμενα προστασίας και προϊόντα πυροπροστασίας, απαιτήσεις πυρασφάλειας που προβλέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 123-ΦΖ από τον Ιούλιο 22 του 2008 του έτους.

Η δήλωση συμμόρφωσης των προϊόντων μπορεί να διεξάγεται από νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως ιδιώτης επιχειρηματίας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας που είναι κατασκευαστές (πωλητές) προϊόντων ή νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως μεμονωμένος επιχειρηματίας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ασκεί τα καθήκοντα αλλοδαπού κατασκευαστή βάσει της σύμβασης πωλητής) όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα παρεχόμενα προϊόντα, καθώς και υπεύθυνος για παραβίαση Φάνηκε απαιτήσεις.

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αντικειμένων προστασίας (προϊόντων) με απαιτήσεις πυρασφάλειας υπό τη μορφή δήλωσης με τη συμμετοχή τρίτου, πραγματοποιείται μόνο σε οργανισμούς που έχουν διαπιστευθεί για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.

Τα προϊόντα των οποίων η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις πυρασφάλειας επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο, σημειώνονται με σήμα κυκλοφορίας στην αγορά. Εάν τα προϊόντα υπόκεινται στις απαιτήσεις διάφορων τεχνικών κανονισμών, τότε το σήμα κυκλοφορίας στην αγορά τοποθετείται μόνο αφού επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων αυτών με τις απαιτήσεις των σχετικών τεχνικών κανονισμών.

Το σήμα κυκλοφορίας της αγοράς εφαρμόζεται από τους κατασκευαστές (πωλητές) με βάση πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης. Το σήμα κυκλοφορίας στην αγορά τοποθετείται στο προϊόν και / ή στη συσκευασία του (συσκευασία), καθώς και στο συνοδευτικό τεχνικό φάκελο που παρέχεται στον καταναλωτή κατά την πώληση.


Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης της συμμόρφωσης προς την πυρασφάλεια (εφεξής καλούμενα «συστήματα»), καθένα από τα οποία είναι ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους. Τα σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες λειτουργίες, τα αποτελέσματα των οποίων είναι απαραίτητα για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τις καθιερωμένες απαιτήσεις.

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις αυτού του ομοσπονδιακού νόμου εκτελείται σύμφωνα με τα ακόλουθα συστήματα:

Για σειριακά προϊόντα:

 1. δήλωση συμμόρφωσης του αιτούντος βάσει των δικών του στοιχείων (καθεστώς 1d) ·
 2. δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (πωλητή) με βάση δικά του αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές του δείγματος των προϊόντων σε αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών (σχήμα 2d) ·
 3.  δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (πωλητή) με βάση τα δικά τους αποδεικτικά στοιχεία, δοκιμές δειγμάτων προϊόντων τύπου σε εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών και πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων (καθεστώς 3d) ·
 4. πιστοποίηση προϊόντων βάσει της ανάλυσης της κατάστασης παραγωγής και της δοκιμής ενός δείγματος προϊόντος σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών (σχήμα 2c) ·
 5. πιστοποίηση προϊόντων βάσει δοκιμών τύπου προϊόντων σε εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών με επακόλουθο έλεγχο των επιθεωρήσεων (σχήμα 3c) ·
 6. πιστοποίηση προϊόντων βάσει της ανάλυσης της κατάστασης παραγωγής και δοκιμής ενός δείγματος προϊόντος σε εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών με επακόλουθο έλεγχο ελέγχου (σχήμα 4c) ·
 7. πιστοποίηση προϊόντων βάσει δοκιμών τύπου προϊόντων σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας με επακόλουθο έλεγχο των επιθεωρήσεων (σχήμα 5c) ·

Για περιορισμένη παρτίδα προϊόντων:

 1. δήλωση του κατασκευαστή (πωλητή) με βάση δικά του στοιχεία, δοκιμές σε αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών αντιπροσωπευτικού δείγματος προϊόντων από την παρτίδα παραγωγής (σχήμα 5d) ·
 2. πιστοποίηση μιας παρτίδας προϊόντων με βάση δοκιμές αντιπροσωπευτικού δείγματος δειγμάτων από αυτή την παρτίδα σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών (σχήμα 6c) ·
 3. πιστοποίηση μονάδων προϊόντων βάσει δοκιμών μονάδων σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών (σχήμα 7c).

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δειγμάτων για δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με απαιτήσεις πυρασφάλειας καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα σχέδια 1d και 5d χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας για ουσίες και υλικά, με εξαίρεση:

 1. οικοδομικά υλικά ·
 2. τελικά υλικά για σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό και μετρό ·
 3. επιβραδυντικά φωτιάς και πυροσβεστικά μέσα.

Τα σχήματα 2d, 3d και 5d χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή του κατασκευαστή (πωλητή) για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας:

 1. με εξαίρεση το άζωτο, το αργό, το διοξείδιο του άνθρακα, με την περιεκτικότητα της κύριας ουσίας στα αναφερόμενα αέρια σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 95.
 2. πρωταρχικά πυροσβεστικά μέσα, με εξαίρεση τους πυροσβεστήρες ·
 3. εργαλεία πυρόσβεσης.
 4. πυροσβεστικός εξοπλισμός, με εξαίρεση τις ράβδους πυρκαγιάς, τις συσκευές αφρού, τους αναμικτήρες αφρού και τους εύκαμπτους σωλήνες πυρόσβεσης.
 5. οικοδομικά υλικά που δεν χρησιμοποιούνται για την τελική επεξεργασία των διαδρόμων διαφυγής απευθείας προς το εξωτερικό ή προς ασφαλή περιοχή ·
 6. ειδικά προστατευτικά υλικά ένδυσης · - Στοιχείο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 117-ФЗ από την 10.07.2012
 7. καλύμματα χαλιών?
 8. Κανάλια συστημάτων μηχανικής προστασίας από καπνό.

Το σχήμα 3d χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των κινητών διατάξεων πυρόσβεσης με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Τα συστήματα 2, 3, 4, 5 και 6 σ χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή του αιτούντος για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας:

 1. φορητοί και κινητοί πυροσβεστήρες ·
 2. πυροβόλα, γεννήτριες αφρού, αναμικτήρες αφρού και σωλήνες πυρόσβεσης. - Στοιχείο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 117-ФЗ από την 10.07.2012
 3. ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 4. μέσα για τη σωτηρία ανθρώπων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 5. Εξοπλισμός και προϊόντα για τη διάσωση ανθρώπων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 6. πρόσθετο εξοπλισμό για τους πυροσβέστες.
 7. συνθέσεις πυρόσβεσης πυρκαγιάς σε σκόνη, αφρό για την κατάσβεση πυρκαγιών και υγρά πυρόσβεσης (εκτός από το νερό). - Στοιχείο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 117-ФЗ από την 10.07.2012
 8. αυτοματισμοί πυρκαγιάς ·
 9. διατάξεις προστασίας ηλεκτρικού κυκλώματος ·
 10. οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των διαδρομών εκκένωσης απευθείας προς το εξωτερικό ή προς ασφαλή περιοχή ·
 11.  τελικά υλικά για σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό και μετρό ·
 12.  εξοπλισμός πυροπροστασίας ·
 13.  σχέδια για την πλήρωση ανοιγμάτων σε φράγματα πυρκαϊάς, διείσδυση καλωδίων, αγωγούς καλωδίων, αγωγούς και σωλήνες από πολυμερικά υλικά για την τοποθέτηση καλωδίων, σφραγισμένες εισόδους καλωδίων. 
 14. μηχανολογικό εξοπλισμό συστημάτων προστασίας από καπνό, με εξαίρεση τα κανάλια συστημάτων μηχανικής ·
 15. πόρτα ασανσέρ?
 16. καλωδιακά προϊόντα στα οποία επιβάλλονται απαιτήσεις πυρασφάλειας:
  1. καλώδια και σύρματα που δεν διαδίδουν την καύση σε απλή και (ή) ομαδική τοποθέτηση.
  2. πυρίμαχα καλώδια.
  3. καλώδια με μειωμένη εκπομπή καπνού και αερίων.
 17. στοιχεία αυτόματων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης ·
 18. αυτόνομες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. - Το στοιχείο 18 συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 117-Φ3 από την 10.07.2012

Το σύστημα 3c εφαρμόζεται μόνο κατά τη διεξαγωγή της πιστοποίησης προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί προηγουμένως μετά τη λήξη του πιστοποιητικού.

Το σχήμα 7c χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση των προϊόντων με απαιτήσεις πυρασφάλειας σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας δειγμάτων τύπου για δοκιμή.

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας μέσω δήλωσης μπορεί να αντικατασταθεί από υποχρεωτική πιστοποίηση.
Η ισχύς της δήλωσης συμμόρφωσης προϊόντων για απαιτήσεις πυρασφάλειας έχει οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας για δομικά υλικά που έχουν τις (πιο επικίνδυνες) τιμές των δεικτών κινδύνου πυρκαγιάς μπορεί να γίνει σύμφωνα με το σχήμα 1d. Πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους δείκτες θα πρέπει να δίνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για αυτό το προϊόν.

Μάθετε πόσο κοστίζει η έκδοση επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Στείλτε αίτημα