Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και δηλώσεις συμμόρφωσης κατά την αλλαγή διεύθυνσης

Η νόμιμη διεύθυνσή σας έχει αλλάξει, είναι δυνατή η χρήση των υφιστάμενων εγγράφων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης?

Εξετάστε αυτήν την περίπτωση και προσπαθήστε να καταλάβετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 TC TC τελωνειακές αρχές εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεωτικών διατάξεων EAEU των απαγορεύσεων και των περιορισμών στα εμπορεύματα που μεταφέρονται στα τελωνειακά σύνορα των ΕΑΕΕ.

Εάν η νομική διεύθυνση έχει αλλάξει

Οι τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 της τελωνειακής ένωσης, ελέγχουν τα έγγραφα και τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των τελωνειακών πράξεων, προκειμένου να εξακριβώνουν την ακρίβεια των πληροφοριών, τη γνησιότητα των εγγράφων και (ή) την ορθότητα της ολοκλήρωσης και εκτέλεσης τους. Η επικύρωση των πληροφοριών γίνεται με τη σύγκρισή τους με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές, με την ανάλυση των τελωνειακών στατιστικών, με την επεξεργασία πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας, αλλά και με άλλους τρόπους που δεν απαγορεύονται από την τελωνειακή νομοθεσία της τελωνειακής ένωσης.

Έτσι, οι δηλώσεις συμμόρφωσης, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες κατά τη στιγμή της δήλωσης των εμπορευμάτων δεν είναι έγγραφα που πιστοποιούν τη συμμόρφωση των προϊόντων (αγαθών) προς τις υποχρεωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΑΕ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 195 της τελωνειακής ένωσης, η οποία παρέχει στην τελωνειακή αρχή έγκυρα πιστοποιητικά, άδειες και άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ελευθέρωση των εμπορευμάτων σύμφωνα με την τελωνειακή ένωση και / ή άλλες διεθνείς συνθήκες των κρατών μελών της τελωνειακής ένωσης όρους απελευθέρωσης των εμπορευμάτων.

Ως εκ τούτου, η αναγνώριση κατά τον τελωνειακό έλεγχο εγγράφων που περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες αποτελεί τη βάση για την άρνηση απελευθέρωσης των εμπορευμάτων.

Αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις για την ελευθέρωση των εμπορευμάτων που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 της τελωνειακής ένωσης, η τελωνειακή αρχή αρνείται να παραδώσει τα εμπορεύματα το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων (άρθρο 201 της τελωνειακής ένωσης) με πιθανή επακόλουθη κίνηση διοικητικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 16.3 του κώδικα διοικητικών παραβάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Και τι σκέφτεται το Τμήμα Πολιτικής Πολιτικής στον τομέα της τεχνικής ρύθμισης και διασφάλισης της ομοιομορφίας των μετρήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για την EEEU της 29.05.2014, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ο αιτών μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο έδαφος κράτους μέλους της EAEU σύμφωνα με τη νομοθεσία του ως μεμονωμένου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 129-Φ3 του 08.08.2001, «Κατά την εγγραφή των νομικών οντοτήτων και των μεμονωμένων επιχειρηματιών», η στιγμή της κρατικής εγγραφής νομικών προσώπων και μεμονωμένων επιχειρηματιών είναι η εγγραφή των καταχωρήσεων στο μητρώο νομικών προσώπων ή στο ενοποιημένο κρατικό μητρώο μεμονωμένων επιχειρηματιών συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον τόπο κατοικίας του μεμονωμένου επιχειρηματία και τη διεύθυνση της νομικής οντότητας. Στην περίπτωση αυτή, σε περίπτωση αλλαγής της τοποθεσίας μιας νομικής οντότητας ή αλλαγής στον τόπο διαμονής ενός μεμονωμένου επιχειρηματία, οι αντίστοιχες αλλαγές αντικατοπτρίζονται στα σχετικά κρατικά μητρώα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στο απόσπασμα από το ενιαίο κρατικό μητρώο νομικών προσώπων από το ενιαίο κρατικό μητρώο νομικών προσώπων.

Οι ενιαίες μορφές εγγράφων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και οι κανόνες για την εκτέλεσή τους εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή της Ευρασίας.

Σύμφωνα με Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ECE Αριθμός 293 από το 25.12.2012 τα έγγραφα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κρατική καταχώριση του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου που έχει καταχωριστεί ως μεμονωμένος επιχειρηματίας, τον τόπο, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής διεύθυνσης, για νομική οντότητα ή τόπο διαμονής για πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως ιδιώτης επιχειρηματίας, καθώς και τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό για τη σύσταση και τη διατήρηση του ενιαίου μητρώου εκδοθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και καταχωρημένων δηλώσεων συμμόρφωσης που εγκρίθηκαν με απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης αριθ. 319 της 18.06.2010 "για την τεχνική ρύθμιση στην τελωνειακή ένωση", οι πληροφορίες για τα πιστοποιητικά πιστότητας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης καταχωρίζονται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς τα εθνικά τμήματα του ενιαίου μητρώου βάσει απόφασης έκδοσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή δήλωσης συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχουν, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της θέσης και της πραγματικής διεύθυνσης του αιτούντος.

Σύμφωνα με τη ρήτρα 11 του Κανονισμού Καταχώρησης, η δήλωση συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της TR CU που εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου ECN αριθ. 76 της 9.04.2013, η αλλαγή των παραπάνω πληροφοριών στα ενοποιημένα κρατικά μητρώα νομικών οντοτήτων ή μεμονωμένων επιχειρηματιών αποτελεί τη βάση για την έγκριση και καταχώρηση νέας δήλωσης συμμόρφωσης, Δεν επιτρέπονται αλλαγές στην καταχωρημένη δήλωση συμμόρφωσης.

Διευκρινίζουμε ότι η δήλωση συμμόρφωσης και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχουν την ίδια νομική ισχύ.

Συνοψίζοντας, αν αλλάξετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας του νομικού προσώπου ή του τόπου κατοικίας του μεμονωμένου επιχειρηματία που είναι ο αιτών, καθίσταται αναγκαία η σύνταξη νέων εγγράφων σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων με αξιόπιστα δεδομένα του αιτούντος για να αποφευχθεί η παραπλάνηση των καταναλωτών.

Ακριβώς πριν από 10 χρόνια, οι εταιρείες Urenco και Rosatom αρνήθηκαν να προμηθεύσουν ουρανίου από τη Γερμανία στη Ρωσία, τα οποία αποτελούν υποπροϊόν του εμπλουτισμού ουρανίου στην παραγωγή καυσίμων για πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Στην 2019, η εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών ...
23:00 29-10-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Τον Οκτώβριο του 24, ο TASS φιλοξένησε μια συνέντευξη Τύπου στο λιμάνι επιβατών της Αγίας Πετρούπολης "Marine Facade": τα αποτελέσματα της πλοήγησης 2019 της χρονιάς. Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των λιμένων μίλησαν για την υλοποίηση συνεχιζόμενων επενδυτικών σχεδίων και μελλοντικών σχεδίων. Πεζοπορία Πετρούπολη Κατά την περίοδο ναυσιπλοΐας ...
16:29 29-10-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Ο λιμενικός πράκτορας Dubai Ports World, ο οποίος ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΑΕ, και το ρωσικό Ταμείο Ιδιωτικών Μετοχών ενδιαφέρθηκαν και πάλι για τη Fesco. Μάθαμε για την επιθυμία των μερών να αγοράσουν και να επενδύσουν το Vedomosti από ενημερωμένες πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ομοσπονδιακού υπαλλήλου ....
22:30 28-10-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...