Μενού

Постановление Правительства Российской Федерации Αριθμός 639 από το 31.05.2018 έτος

Ο κατάλογος των τύπων και των κατηγοριών αυτοπροωθούμενων μηχανημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και το μέγεθος του τέλους χρήσης

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 г. № 81
(Δημοσιεύθηκε στις επίσημη ηλεκτρονική δικτυακή πύλη πληροφοριών 05.06.2018 και στη Συλλογή Νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας № 24 από την 11.06.2018, Art. 3528. Αποτελεσματικές επτά ημέρες μετά την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής του (13.06.2018), βλ παράγραφος 6 του διατάγματος του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 763 από την 23.05.96)
 
Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
κατέχει:
1. Εγκρίνει τις συνημμένες αλλαγές που έγιναν στο διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 6 Φεβρουάριος 2016 G. № 81 "Σχετικά με τη συλλογή ανακύκλωσης αυτοκινούμενων μηχανών και / ή ρυμουλκούμενων γι 'αυτούς και με την τροποποίηση ορισμένων πράξεων της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας" (Συλλογική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας , 2016, αρ. 7, St. 991, αρ. 20, St. 2840).
2. Στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας να παρακολουθεί τις τιμές πώλησης αυτοπροωθούμενων αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων για τις οποίες χρεώνεται τέλος ανακύκλωσης και να υποβάλλει στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας πριν από το Μάρτιο 1 2019 προτάσεις για αλλαγή του κράτους να στηρίξουν την παραγωγή και την πώληση αυτοπροωθούμενων μηχανημάτων και ρυμουλκουμένων σε αυτές, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αύξησης των τιμών πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων.
 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 г. № 81

1. Στους Κανόνες συλλογής, υπολογισμού, καταβολής και είσπραξης του τέλους χρήσης για αυτοπροωθούμενα μηχανήματα και / ή ρυμουλκούμενα, καθώς και για την επιστροφή και αντιστάθμιση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή υπερπληρωθέντων ποσών αυτού του τέλους που εγκρίθηκαν με το εν λόγω διάταγμα:

α) στην πρώτη παράγραφο της παραγράφου 7, οι λέξεις "τη μορφή διαβατηρίου της αυτοκινούμενης μηχανής και άλλων τύπων εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των" εξαιρούνται "·
β) προσθήκη παραγράφου 11.1 εξής:

11.1. Τα έγγραφα που ορίζονται στις παραγράφους 11 και 15 των παρόντων κανόνων πρέπει να υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή εντός 15 ημερών από την ημέρα της:
την ελευθέρωση αυτοκινούμενων μηχανών και / ή ρυμουλκουμένων σύμφωνα με το δηλωθέν τελωνειακό καθεστώς (κατά την εκτέλεση της τελωνειακής διασάφησης) ·
πραγματική τομή αυτοπροωθούμενων μηχανών και / ή ρυμουλκούμενων των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) τα όρια των εδαφών πάνω στα οποία ασκεί δικαιοδοσία η Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το διεθνές δίκαιο (σε περίπτωση δήλωσης αυτοπροωθούμενων οχημάτων και / στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν εφαρμόζεται).
Η παράλειψη του πληρωτή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του να υποβάλει τα έγγραφα που καθορίζονται στις ρήτρες 11 και 15 του παρόντος Κανονισμού αποτελεί τη βάση για την επιβολή χρηματικής ποινής για μη καταβολή του τέλους χρήσης.
Οι κυρώσεις για μη πληρωμή του τέλους χρήσης χρεώνονται για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας για την υποβολή στην τελωνειακή αρχή των εγγράφων που καθορίζονται στις παραγράφους 11 και 15 των παρόντων Κανόνων μέχρι την ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του τέλους ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του ποσού του τέλους χρήσης ένα τριακόσιο του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης στην πληρωμή του τέλους χρήσης.
Η πληρωμή, η είσπραξη και η επιστροφή των χρηματικών ποινών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται για την πληρωμή, την είσπραξη και την επιστροφή του τέλους χρήσης. "
γ) Η πρώτη παράγραφος της παραγράφου 17 αναφέρεται ως εξής:

17. Εάν εντός των 3 ετών από την ημερομηνία εισαγωγής αυτοκινούμενων μηχανών και ρυμουλκουμένων σε αυτά στη Ρωσική Ομοσπονδία μετά την καταβολή του τέλους ανακύκλωσης και (ή) βάζοντας το κατάλληλο σήμα στο έντυπο διαβατηρίου, διαπιστώνεται η μη πληρωμή ή η ατελής πληρωμή του τέλους ανακύκλωσης, τελωνειακές αρχές εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακάλυψης του αναφερόμενου γεγονότος, να ενημερώσει τον πληρωτή για την ανάγκη καταβολής του τέλους ανακύκλωσης και του ποσού της μη καταβληθείσας αμοιβής ανακύκλωσης (καθώς και των καθυστερημένων τελών καθυστερημένης πληρωμής), αναφέροντας τους λόγους των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στη διεύθυνση του πληρωτή με συστημένη επιστολή με κοινοποίηση. "

δ) στο όνομα της στήλης 9 του προσαρτήματος αριθ. 1 στους καθορισμένους κανόνες, οι λέξεις "Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα (τόνοι)" θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις "Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι)".

2. Ο κατάλογος τύπων και κατηγοριών αυτοκινούμενων μηχανών και ρυμουλκούμενων για αυτά, για τα οποία καταβάλλεται το τέλος ανακύκλωσης, καθώς και το ύψος του τέλους ανακύκλωσης που εγκρίνεται με το παρόν διάταγμα, δηλώνεται ως εξής:

Εγκρίθηκε постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 г. № 81 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 г. № 639)

Ο κατάλογος των τύπων και των κατηγοριών αυτοπροωθούμενων μηχανημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και το μέγεθος του τέλους χρήσης

Τηλεοπτικός υπολογισμός υπολογισμός του ύψους του τέλους χρήσης, το βασικό επιτόκιο = 172,500.00 ₽Το ύψος του τέλους χρήσης για την κατηγορία (τύπος) της αυτοκινούμενης μηχανής και του ρυμουλκούμενου προς αυτήν είναι ίσο με το προϊόν του βασικού συντελεστή και του συντελεστή που παρέχεται για μια συγκεκριμένη θέση. Ο βασικός συντελεστής για τον υπολογισμό του ύψους του τέλους χρήσης για αυτοκινούμενες μηχανές και ρυμουλκούμενα γι 'αυτά είναι το 172500 ρούβλια.
Το κύριο κριτήριο για τον καθορισμό του συντελεστή υπολογισμού του ύψους του τέλους χρήσης είναι ο κωδικός της ενιαίας ονοματολογίας εμπορευμάτων της οικονομικής δραστηριότητας της οικονομίας της Ευρασίας (στο εξής: TN VED της EAEU).
ΚώδικαςΟ κωδικός αναγνώρισης καθορίζεται για τους σκοπούς της συλλογής από την ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία του τέλους χρήσης για αυτοκινούμενα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους. Τύποι και κατηγορίες αυτοκινούμενων μηχανών και ρυμουλκούμενων για αυτούςΛαμβάνεται υπόψη η ονομαστική ισχύς του σταθμού. Εάν στο πεδίο "Κινητήρας (κινητήρες) ισχύς, kW (hp)" της ενοποιημένης μορφής του διαβατηρίου ενός αυτοκινούμενου οχήματος και άλλων τύπων εξοπλισμού, αυτή η τιμή αναφέρεται μόνο σε κιλοβάτ, ο λόγος 1 kW = 1,35962 hp Νέα αυτοπροωθούμενα αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα για αυτούςΗ ημερομηνία κατασκευής των αυτοπροωθούμενων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία καθορισμού του χρόνου απελευθέρωσης και του μεγέθους κινητήρα ενός αυτοκινήτου ή οχήματος που καθορίζεται από το παράρτημα 6 της συμφωνίας σχετικά με τη διαδικασία για τα άτομα να μεταφέρουν εμπορεύματα για προσωπική χρήση πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της τελωνειακής ένωσης με την απελευθέρωσή τους, από την 18 Ιουνίου 2010 Ημερομηνία κατασκευής αυτοκινούμενων μηχανών και / ή ρυμουλκούμενων για αυτούς, προκειμένου να εισπράξει το τέλος χρήσης από την Federal Tax Service Εμφανίζεται στο διαβατήριο των αυτοπροωθούμενων αυτοκινήτων και άλλων τύπων εξοπλισμού. Τα αυτοπροωθούμενα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα για αυτά, πέρα ​​από τα 3 χρόνια έχουν περάσει από την ημερομηνία κυκλοφορίαςΗ ημερομηνία κατασκευής των αυτοπροωθούμενων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία καθορισμού του χρόνου απελευθέρωσης και του μεγέθους κινητήρα ενός αυτοκινήτου ή οχήματος που καθορίζεται από το παράρτημα 6 της συμφωνίας σχετικά με τη διαδικασία για τα άτομα να μεταφέρουν εμπορεύματα για προσωπική χρήση πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της τελωνειακής ένωσης με την απελευθέρωσή τους, από την 18 Ιουνίου 2010 Ημερομηνία κατασκευής αυτοκινούμενων μηχανών και / ή ρυμουλκούμενων για αυτούς, προκειμένου να εισπράξει το τέλος χρήσης από την Federal Tax Service Εμφανίζεται στο διαβατήριο των αυτοπροωθούμενων αυτοκινήτων και άλλων τύπων εξοπλισμού.
Βασικό επιτόκιο Σε ρούβλια Βασικό επιτόκιο Σε ρούβλια
I. Συγκροτήματα μοτοσυκλετών (ταξινομημένα με κωδικούς 8429200010, 8429200091, 8429200099)
A01 μικρότερη από το 100 HP 3.2 552,000.00 ₽ 8.5 1,466,250.00 ₽
A02 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 140 hp 4.2 724,500.00 ₽ 11 1,897,500.00 ₽
A03 κινητήρα όχι μικρότερο από 140 hp και λιγότερο 200 hp 6 1,035,000.00 ₽ 16.2 2,794,500.00 ₽
A04 κινητήρα όχι μικρότερο από 200 hp 8 1,380,000.00 ₽ 23.7 4,088,250.00 ₽
Ii. Μπουλντόζες (ταξινομημένες με κωδικούς 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009)
B01 μικρότερη από το 100 HP 4 690,000.00 ₽ 12 2,070,000.00 ₽
B02 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 200 hp 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
B03 κινητήρα όχι μικρότερο από 200 hp και λιγότερο 300 hp 8.4 1,449,000.00 ₽ 55 9,487,500.00 ₽
B04 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp και λιγότερο 400 hp 10 1,725,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
B05 κινητήρα όχι μικρότερο από 400 hp 15 2,587,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
Iii. Εκσκαφείς, εκσκαφείς, εκσκαφείς μπουλντόζες (ταξινομημένοι σύμφωνα με τους κωδικούς 842951, 842952, 8429590000)
C01 μικρότερη από το 170 HP 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
C02 κινητήρα όχι μικρότερο από 170 hp και λιγότερο 250 hp 6 1,035,000.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
C03 κινητήρα όχι μικρότερο από 250 hp 8 1,380,000.00 ₽ 40.5 6,986,250.00 ₽
Iv. Ελαστικοφόροι φορτωτές (ταξινομημένοι με κωδικούς 8429590000)
D01 μικρότερη από το 100 HP 2.5 431,250.00 ₽ 76.6 13,213,500.00 ₽
D02 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 125 hp 3.3 569,250.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D03 κινητήρα όχι μικρότερο από 125 hp και λιγότερο 150 hp 4 690,000.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D04 κινητήρα όχι μικρότερο από 150 hp 4.4 759,000.00 ₽ 160.9 27,755,250.00 ₽
V. Οδοστρωτήρες (ταξινομημένοι με κωδικούς 8429401000, 8429403000)
E01 μικρότερη από το 40 HP 0.7 120,750.00 ₽ 3.2 552,000.00 ₽
E02 κινητήρα όχι μικρότερο από 40 hp και λιγότερο 80 hp 1.7 293,250.00 ₽ 7.3 1,259,250.00 ₽
E03 κινητήρα όχι μικρότερο από 80 hp 2.2 379,500.00 ₽ 9.7 1,673,250.00 ₽
Βι. Μπροστινοί φορτωτές (ταξινομημένοι με τους κωδικούς 842710, 842720, 842951)
F01 μικρότερη από το 50 HP 1 172,500.00 ₽ 6 1,035,000.00 ₽
F02 κινητήρα όχι μικρότερο από 50 hp και λιγότερο 100 hp 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
F03 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 200 hp 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
F04 κινητήρα όχι μικρότερο από 200 hp και λιγότερο 250 hp 4.5 776,250.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
F05 κινητήρα όχι μικρότερο από 250 hp και λιγότερο 300 hp 5 862,500.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
F06 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp και λιγότερο 400 hp 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
F07 κινητήρα όχι μικρότερο από 400 hp 14.5 2,501,250.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
VII. Αυτοκινούμενοι γερανοί, εξαιρουμένων των γερανών με βάση το πλαίσιο των τροχοφόρων οχημάτων (ταξινομημένα σύμφωνα με τον κώδικα 842641000)
G01 μικρότερη από το 170 HP 11.5 1,983,750.00 ₽ 44.3 7,641,750.00 ₽
G02 κινητήρα όχι μικρότερο από 170 hp και λιγότερο 250 hp 22.7 3,915,750.00 ₽ 95.5 16,473,750.00 ₽
G03 κινητήρα όχι μικρότερο από 250 hp 30.3 5,226,750.00 ₽ 238.1 41,072,250.00 ₽
Viii. Γερανοί, ερπυστριοφόροι γερανοί (ταξινομημένοι με κωδικούς 8426490010, 8426490091)
G04 μικρότερη από το 130 HP 10 1,725,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
G05 κινητήρα όχι μικρότερο από 130 hp και λιγότερο 200 hp 16 2,760,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
G06 κινητήρα όχι μικρότερο από 200 hp και λιγότερο 300 hp 21 3,622,500.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
G07 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp 25 4,312,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
Ix. Ρυμουλκούμενα (ταξινομημένα βάσει κωδικών 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000)
H01 Φορτίο φορτίου σε τόνους 10 1 172,500.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
X. οχήματα συντήρησης οδικών έργων, εξαιρουμένων των οχημάτων συντήρησης οδών που δημιουργούνται με βάση το πλαίσιο των τροχοφόρων οχημάτων (ταξινομημένα με κωδικούς 8705, 8479100000)
I01 μικρότερη από το 100 HP 2.8 483,000.00 ₽ 10.9 1,880,250.00 ₽
I02 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 220 hp 4.1 707,250.00 ₽ 16.5 2,846,250.00 ₽
I03 κινητήρα όχι μικρότερο από 220 hp 4.7 810,750.00 ₽ 19.3 3,329,250.00 ₽
Xi. Μηχανήματα και εξοπλισμός για τη δασοκομία (ταξινομημένα σύμφωνα με τον κώδικα 843680100)
J01 μικρότερη από το 100 HP 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J02 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 300 hp 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J03 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Οχήματα (ταξινομημένα βάσει κωδικών 8704229101, 8704229901, 870423)
J04 μικρότερη από το 100 HP 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J05 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 300 hp 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J06 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Δασοφόροι εμπρόσθιοι φορτωτές και ολισθητήρες για τη δασοκομία (ταξινομημένοι με κωδικούς 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000)
J07 μικρότερη από το 100 HP 8 1,380,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
J08 κινητήρα όχι μικρότερο από 100 hp και λιγότερο 300 hp 14.5 2,501,250.00 ₽ 45 7,762,500.00 ₽
J09 κινητήρα όχι μικρότερο από 300 hp 18 3,105,000.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
Xii. ATV, οχήματα χιονιού και βάλτους (ταξινομημένα σύμφωνα με τους κωδικούς 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000)
K01 με χωρητικότητα κινητήρα μικρότερη από 300 cc. εκατοστά 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
K02 με κινητήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 300 cc. εκατοστά 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiii. Snowmobiles (ταξινομημένα βάσει κώδικα 870310)
L01 με χωρητικότητα κινητήρα μικρότερη από 300 cc. εκατοστά 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
L02 με κινητήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 300 cc. εκατοστά 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiv. Τροχοί τροχών (ταξινομημένοι με κωδικούς 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 κινητήρα όχι περισσότερο από 30 hp 0.4 69,000.00 ₽ 1.8 310,500.00 ₽
M02 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 30 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 0.5 86,250.00 ₽ 2.2 379,500.00 ₽
M03 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 60 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 0.7 120,750.00 ₽ 3 517,500.00 ₽
M04 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 90 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
M05 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 130 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
M06 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 180 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 3 517,500.00 ₽ 15 2,587,500.00 ₽
M07 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 220 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 3.8 655,500.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
M08 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 280 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 5 862,500.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
M09 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 340 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 6.7 1,155,750.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
M10 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 380 HP 9 1,552,500.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Xv. Τρακτέρ ερπύστριας (ταξινομημένο με κωδικό 8701300009)
N01 κινητήρα όχι περισσότερο από 100 hp 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
N02 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 100 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
N03 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 200 HP 9 1,552,500.00 ₽ 28 4,830,000.00 ₽
Xvi. Θεριζοαλωνιστικές μηχανές (ταξινομημένες με κωδικό 843351000)
O01 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 25 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 2.4 414,000.00 ₽ 8.8 1,518,000.00 ₽
O02 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 160 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 3.6 621,000.00 ₽ 13.2 2,277,000.00 ₽
O03 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 220 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 5.5 948,750.00 ₽ 17.6 3,036,000.00 ₽
O04 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 255 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 6.5 1,121,250.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
O05 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 325 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 8.5 1,466,250.00 ₽ 29.92 5,161,200.00 ₽
O06 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 400 HP 12 2,070,000.00 ₽ 45.46 7,841,850.00 ₽
XVII. Συνδυάστε την αυτοπροωθούμενη συγκομιδή δύναμης (ταξινομημένη σύμφωνα με τον κώδικα 843359110)
P01 κινητήρα όχι περισσότερο από 295 hp 5 862,500.00 ₽ 12.76 2,201,100.00 ₽
P02 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 295 HP και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 9.2 1,587,000.00 ₽ 26.4 4,554,000.00 ₽
P03 τροφοδοσία ισχύος μέσω του 401 HP 14.4 2,484,000.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
XVIII. Αυτοκινούμενες γεωργικές μηχανές (ταξινομημένες βάσει κωδικών 842482, 8433201000)
Q01 αυτοπροωθούμενους ψεκαστήρες για φυτοπροστασία με ισχύ μονάδας ισχύος μεγαλύτερη από 100 hp και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
Q02 αυτοπροωθούμενους ψεκαστήρες για φυτοπροστασία με ισχύ μονάδας ισχύος μεγαλύτερη από 120 hp και δεν υπάρχει πλέον xnumx hp 8 1,380,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
Q03 αυτοπροωθούμενους ψεκαστήρες για φυτοπροστασία με ισχύ μονάδας ισχύος μεγαλύτερη από 300 hp 16 2,760,000.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Q04 αυτοπροωθούμενα χορτοκοπτικά 4 690,000.00 ₽ 14.66 2,528,850.00 ₽
XIX. Ανταλλακτικά σχεδιασμένα για χρήση εκτός δρόμου (ταξινομημένα σύμφωνα με τον κωδικό 870410)
R01 μικρότερη από το 650 HP 22.4 3,864,000.00 ₽ 51.12 8,818,200.00 ₽
R02 κινητήρα όχι μικρότερο από 650 hp και λιγότερο 1750 hp 41.3 7,124,250.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
R03 κινητήρα όχι μικρότερο από 1750 hp 61.1 10,539,750.00 ₽ 66 11,385,000.00 ₽

Αν για διαφορετικούς τύπους αυτοκινούμενων μηχανών παρέχεται ο ίδιος κωδικός TN FEA EAEU και διαφορετικοί συντελεστές για τον υπολογισμό του μεγέθους της συλλογής χρησιμοποίησης και επιπλέον το όνομα της αυτοκινούμενης μηχανής δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα τμήματα αυτού του καταλόγου, ο υπολογισμός του μεγέθους της συλλογής χρησιμοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με μεγαλύτερο συντελεστή.

Εάν το έγγραφο σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός αυτοκινούμενου οχήματος ή ρυμουλκούμενου με τις απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού της τελωνειακής ένωσης "Σχετικά με την ασφάλεια μηχανημάτων και εξοπλισμού" (TR CU 010/2011) ή τον τεχνικό κανονισμό της τελωνειακής ένωσης "Σχετικά με την ασφάλεια γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και ρυμουλκουμένων για αυτά" (TR TS 031/2012) ο κωδικός έχει καθοριστεί CN FEA EAEU, διαφορετικό από τον κωδικό, σύμφωνα με τον οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του τελωνειακού κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, καθορίστηκε προϊόν που ταξινομούνται από τις τελωνειακές αρχές για τον υπολογισμό και την καταβολή του τέλους χρήσης, εφαρμόζεται ο κώδικας EAEU της EAEU, σύμφωνα με τον οποίο τα εμπορεύματα ταξινομούνται από τις τελωνειακές αρχές.

Εάν στα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης καθορίζεται ο κωδικός VND της EAEU σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση, το τέλος αξιοποίησης καταβάλλεται βάσει των πινάκων αντιστοιχίας των κωδικών VNEU της EAEU στο επίπεδο των εμπορευμάτων, των διακρίσεων και των διακρίσεων.

Σημείωση Το ύψος του τέλους χρήσης που πρέπει να καταβάλλεται για αυτοκινούμενες μηχανές και ρυμουλκούμενα γι 'αυτούς, το οποίο εκδίδεται με ένα νέο διαβατήριο αυτοκινούμενων μηχανών και άλλων τύπων εξοπλισμού που κατασκευάζονται (συμπληρώνονται) με βάση αυτοκινούμενα μηχανήματα ή ρυμουλκούμενα για τα οποία προηγουμένως καταβλήθηκε το τέλος χρήσης, ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού του τέλους χρησιμοποίησης που καταβάλλεται για τις αυτοκινούμενες μηχανές ή τα ρυμουλκούμενα και του ύψους του τέλους χρησιμοποίησης που καταβλήθηκε προηγουμένως για αυτοκινούμενες μηχανές ή ρυμουλκούμενα, βάσει των οποίων ολοκληρώθηκε.

 

Η κυβέρνηση παρέτεινε την περίοδο ισχύος των απλουστευμένων κανόνων εγγραφής ανέργων πολιτών και εκχώρησης παροχών σε αυτούς.
00:10 04-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα νέο αναλυτικό συγκρότημα «Φορολογικές δυνατότητες», το οποίο θα προσομοιώνει το αντικειμενικό ή «κανονικό» επίπεδο φορολογικών πληρωμών για κάθε εταιρεία, μεμονωμένο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο.
23:50 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Οι απευθείας πτήσεις προς το Κολόμπο θα πραγματοποιούνται από τις 2 Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα.
23:29 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε εάν ο συνταξιούχος διατηρεί επίδομα φόρου ακινήτων σε σχέση με ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται.
23:00 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...