ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Αριθμός 303 της 21 τον Μάρτιο 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφασίζει:

 1. Για είσοδο Απρίλιος 10 έως Οκτώβριος 9 2019 g. αδειοδότηση χωρίς αποκλεισμούς των εισαγωγών στη Ρωσική Ομοσπονδία από μη μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τροχοί αλουμινίου, ταξινομημένοι με τον κωδικό 8708 70 500 9 ТН FEA EAEUπου προέρχονται από τα εδάφη κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας σχετικά με την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα που μπορούν να εγκατασταθούν και / ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και σχετικά με τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτών των κανονισμών, που συνήφθη στη Γενεύη 20 March 1958 (συμφωνία 1958 του έτους, τροχοί από αλουμίνιο), όταν τοποθετούνται διαδικασία τελωνειακής αποδέσμευσης για εγχώρια κατανάλωση
 2. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τους κανόνες για την έκδοση αδειών και αδειών εξαγωγής και / ή εισαγωγής εμπορευμάτων (παράρτημα του παραρτήματος 7 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014), εκδίδει άδειες για τους συμμετέχοντες στο εξωτερικό εμπόριο εισαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία από τρίτες χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τροχοί αλουμινίου (εφεξής καλούμενες άδειες):

Α) σε περίπτωση που οι τροχοί αλουμινίου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 124 των Ηνωμένων Εθνών "Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση τροχών για επιβατικά αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενά τους", κατά την υποβολή:
 • πρωτότυπο ή επικυρωμένο από τον κατασκευαστή τροχών αλουμινίου αντίγραφο της έγκρισης τύπου του τύπου τους σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. XXUMX του ΟΗΕ που έχει εκδοθεί στην πολιτεία, Συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία 1958 του έτους;
 • την αρχική επιστολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Ρύθμισης και Μετρολογίας, η οποία εκτελεί τα καθήκοντα του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τη συμφωνία 1958 του έτους, η οποία επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της υποβληθείσας έκθεσης σχετικά με την έγκριση τύπου τροχών αλουμινίου ·

B) εάν οι τροχοί από αλουμίνιο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 124 του ΟΗΕ, όταν παρουσιάζουν:
 • πρωτότυπο ή αντίγραφο της σύμβασης για την προμήθεια τροχών αλουμινίου · δηλώσεις του κατασκευαστή τροχών αλουμινίου ότι οι τροχοί αλουμινίου δεν προορίζονται για τροχοφόρα οχήματα των κατηγοριών Μь MiG, Nb NiG, Oi και Og (σε ελεύθερη μορφή).
 • η αρχική επιστολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Ρύθμισης και Μετρολογίας που εισήγαγε τροχούς αλουμινίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 124 του ΟΗΕ.
 1. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων εξασφαλίζει: τελωνειακό έλεγχο για την εισαγωγή στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τροχοί αλουμινίου, οι οποίοι υπόκεινται σε άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος ψηφίσματος ·
 • εκτελωνισμός χωρίς άδεια για τροχούς αλουμινίου, που εισάγονται ως δείγματα και δείγματα για έρευνα και δοκιμές, όταν παρουσιάζονται από συμμετέχοντες σε δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου:
 • την αρχική επιστολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Ρύθμισης και Μετρολογίας, η οποία επιβεβαιώνει την υποβολή αίτησης για λήψη μηνύματος σχετικά με την έγκριση του τύπου τους σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 124 του ΟΗΕ ·
 • το πρωτότυπο ή αντίγραφο της σύμβασης με το εργαστήριο δοκιμών που ενεργεί ως τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με τη συμφωνία 1958 του έτους για τη διεξαγωγή δοκιμών πιστοποίησης ·
 • πρωτότυπο ή αντίγραφο της έκθεσης δειγματοληψίας και των δειγμάτων.
 1. Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τον προβλεπόμενο τρόπο:
 • να κοινοποιήσει στην Οικονομική Επιτροπή της Ευρασίας την εισαγωγή των αδειών εισαγωγής στη Ρωσική Ομοσπονδία από μη μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τροχοί αλουμινίου όταν έχουν υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς ελευθέρωσης για εγχώρια κατανάλωση ·
 • να υποβάλει προς εξέταση στην Οικονομική Επιτροπή της Ευρασίας πρόταση για την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης της άδειας εισαγωγής τροχών αλουμινίου όταν τίθεται υπό τελωνειακό καθεστώς ελευθέρωσης για εγχώρια κατανάλωση.
 1. Η εφαρμογή των εξουσιών που ορίζονται στο παρόν ψήφισμα εκτελείται από ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα εντός των ορίων του ανώτατου αριθμού των υπαλλήλων τους και των κονδυλίων του προϋπολογισμού που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προβλέπεται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για ηγεσία και διοίκηση στον τομέα των καθιερωμένων λειτουργιών.

Κατάλογος συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία 1958 της χρονιάς

κώδικας χώρας Συμβαλλόμενα μέρη Ημερομηνία προσχώρησης
E 1 Γερμανία 28.01.1966
E 2 Γαλλία 20.06.1959
E 3 Ιταλία 26.04.1963
E 4 Ολλανδία 29.08.1960
E 5 Σουηδία 20.06.1959
E 6 Βέλγιο 05.09.1959
E 7 Ουγγαρία 02.07.1960
E 8 Δημοκρατία της Τσεχίας 01.01.1993
E 9 Ισπανία 10.10.1961
E 10 Σερβία 12.03.2001
E 11 Ηνωμένο Βασίλειο 16.03.1963
E 12 Αυστρία 11.05.1971
E 13 Λουξεμβούργο 12.12.1971
E 14 Ελβετία 28.08.1973
E 16 Νορβηγία 04.04.1975
E 17 Φινλανδία 17.09.1976
E 18 Δανία 20.12.1976
E 19 Ρουμανία 21.02.1977
E 20 Πολωνία 13.03.1979
E 21 Πορτογαλία 28.03.1980
E 22 Ρωσική Ομοσπονδία 17.02.1987
E 23 Ελλάδα 05.12.1992
E 24 Ireland9 24.03.1998
E 25 Κροατία 08.10.1991
E 26 Σλοβενία 25.06.1991
E 27 Σλοβακία 01.01.1993
E 28 Λευκορωσία 02.07.1995
E 29 Εσθονία 01.05.1995
E 30 Δημοκρατία της Μολδαβίας 20.11.2016
E 31 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 06.03.1992
E 32 Λατβία 18.01.1999
E 34 Βουλγαρία 21.01.2000
E 35 Καζακστάν 08.01.2011
E 36 Λιθουανία 29.03.2002
E 37 Τουρκία 27.02.1996
E 39 Αζερμπαϊτζάν 14.06.2002
E 40 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 17.11.1991
E 42 Ευρωπαϊκή Ένωση8 24.03.1998
E 43 Ιαπωνία 24.11.1998
E 45 Αυστραλία 25.04.2000
E 46 Ουκρανία 30.06.2000
E 47 Νότια Αφρική 17.06.2001
E 48 Νέα Ζηλανδία 26.01.2002
E 49 Κύπρος 01.05.2004
E 50 Μάλτα 01.05.2004
E 51 Δημοκρατία της Κορέας 31.12.2004
E 52 Μαλαισία 04.04.2006
E 53 Σιάμ 01.05.2006
E 54 Αλβανία 05.11.2011
E 56 Μαυροβούνιο 03.06.2006
E 57 Σαν Μαρίνο 26.01.2016
E 58 Τυνησία 01.01.2008
E 60 Γεωργία 25.05.2015
E 62 Αίγυπτος 03.02.2013

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

 1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας
Το UFNS της Ρωσίας στην περιοχή του Ιβάνοβο σας προσκαλεί σε δημόσιες συζητήσεις με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης
Η Διοίκηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας για την Περιφέρεια του Ιβάνοβο ενημερώνει σχετικά με τις προγραμματισμένες δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της πρακτικής επιβολής του νόμου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση με υποχρεωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος προτεραιότητας της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Μεταρρύθμιση των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας» στα θέματα: «Νέο ειδικό ...
01:22 22-05-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Στις 25 Μαΐου, η εντολή του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που καταχωρίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τίθεται σε ισχύ κατά το άνοιγμα στην περιοχή Amur ενός σημείου ελέγχου αυτοκινήτου πέρα ​​από τα ρωσικά κρατικά σύνορα της Kani-Kurgan σχετικά με το εξάρτημα φορτίου.
19:46 21-05-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...