Περιγραφή των εμπορευμάτων Κωδικός TH FEA EAEU
1 Οι εκτυπωτές, οι φωτοαντιγραφικές συσκευές και οι τηλεομοιοτυπικές συσκευές και οι ηλεκτρονικές μονάδες τους που διαθέτουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Μηχανές τσέπης για εγγραφή, αναπαραγωγή και οπτική παρουσίαση δεδομένων με λειτουργίες πληροφορικής, με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) 8470 10 000 0
3 Φορητοί υπολογιστές με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 30 000 0
4 Υπολογιστικές μηχανές και τα μέρη τους που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Συσκευές υπολογιστών που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Ηλεκτρονικές μονάδες και μέρη μηχανών τσέπης με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Συσκευές επικοινωνίας συνδρομητών με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Σταθμοί βάσης με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και τα μέρη του που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) +8517 62 000 XNUMX
8517 69 390 0
8517 69 900 0
+8517 70 900 XNUMX
10 Η κρυπτογράφηση λογισμικού (κρυπτογράφηση) σημαίνει, ανεξάρτητα από τα μέσα 8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Βασικά έγγραφα 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Εξοπλισμός εκπομπής ή τηλεόρασης και τα μέρη του που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8525 50 000 0
+8525 60 000 XNUMX
8529 90 200 1
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
13 Δέκτες ραδιοπλοήγησης, εξοπλισμός τηλεχειρισμού και μέρη αυτών που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
+8526 92 000 XNUMX
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
14 Πρόσβαση εξοπλισμού στο δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνιών "Internet" και δέκτες τηλεόρασης με λειτουργία επικοινωνίας, τα μέρη τους που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) +8517 62 000 XNUMX
8528 71 150 0
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
15 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, συσκευές μνήμης που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) ή που περιέχουν κρυπτογράφηση (κρυπτογράφηση) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Άλλες ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμός που έχουν ξεχωριστές λειτουργίες που περιέχουν κρυπτογράφηση (κρυπτογράφηση) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Τεχνικοτεχνική, σχεδιαστική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση για τα κρυπτογραφικά μέσα που ορίζονται στις παραγράφους 1 - 16 αυτής της ενότητας (σε οποιοδήποτε μέσο) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
+8523 29 310 XNUMX
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, η εξουσιοδοτημένη ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή για την έγκριση αιτήσεων αδειών και άλλων αδειών εισαγωγής και εξαγωγής κρυπτογραφικών εργαλείων στις συναλλαγές με τρίτες χώρες είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB της Ρωσίας).

Ενιαίο μητρώο ειδοποιήσεων δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (www.eaeunion.org).

Το εργοστάσιο φυτικών ελαίων Ertilsky, που κηρύχθηκε σε πτώχευση, κατέθεσε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης του τελωνείου Voronezh, η οποία έφερε την εταιρεία στη διοικητική ευθύνη για παραβίαση της νομισματικής νομοθεσίας. Αρχικά, το πρόστιμο ανήλθε σε 19,1 εκατομμύρια ρούβλια, αλλά το δικαστήριο ...
19:00 18-10-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Τα τελωνεία του Βλαδιβοστόκ προσκαλούν τους συμμετέχοντες στην εξωτερική οικονομική δραστηριότητα να συμμετάσχουν στο σχέδιο Ρωσο-κινεζικού Πράσινου Διαδρόμου. Το έργο θα απλοποιήσει την κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.
18:06 18-10-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...