Εκτελωνισμός Βλαδιβοστόκ Εισαγωγή και Εξαγωγή Βλαδιβοστόκ Ερωτήσεις και απαντήσεις

Νομικά πρόσωπα

Εκτελωνισμός για νομικά πρόσωπα

Είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές στη δήλωση των εμπορευμάτων πριν από την απελευθέρωση και μετά την απελευθέρωση των εμπορευμάτων.

Η εσφαλμένη ένδειξη των στοιχείων των συμβάσεων, των εγγράφων μεταφοράς, του αριθμού διαβατηρίου της συναλλαγής, του ονόματος ή του κωδικού της χώρας προέλευσης, του προορισμού και άλλων πληροφοριών επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την τροποποίηση της δήλωσης των εμπορευμάτων.

Πριν από την αποδέσμευση, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην τελωνειακή διασάφηση μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με την άδεια της τελωνειακής αρχής για αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του διασαφιστή, τηρώντας τους ακόλουθους όρους:

 • εάν οι αλλαγές και οι προσθήκες δεν επηρεάζουν την απόφαση απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και δεν συνεπάγονται την ανάγκη αλλαγής πληροφοριών που επηρεάζουν τον καθορισμό του ύψους των τελωνειακών πληρωμών, εκτός από τις περιπτώσεις που προσαρμόζεται η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων και τη συμμόρφωση με απαγορεύσεις και περιορισμούς,
 • εάν κατά την παραλαβή της αίτησης του διασαφιστή η τελωνειακή αρχή δεν τον γνωστοποίησε για τον τόπο και την ώρα του τελωνειακού ελέγχου και (ή) δεν αποφάσισε να διενεργήσει άλλες μορφές τελωνειακού ελέγχου όσον αφορά τα εμπορεύματα.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η τροποποίηση και η προσθήκη των στοιχείων που αναφέρονται στην εγγεγραμμένη τελωνειακή διασάφηση δεν μπορεί να συνεπάγεται τη δήλωση πληροφοριών σχετικά με εμπορεύματα διαφορετικής σύνθεσης, τεχνικής περιγραφής, ποιότητας, προορισμού από τα εμπορεύματα που προσδιορίζονται στην εγγεγραμμένη τελωνειακή διασάφηση.

Η διαδικασία εισαγωγής των τροποποιήσεων και / ή προσθηκών στις πληροφορίες που προσδιορίζονται στη δήλωση αγαθών καθορίζεται με απόφαση του συμβουλίου τελωνειακής ένωσης 10.12.2013 αριθ. 289 "σχετικά με τροποποιήσεις και / ή προσθήκες στις πληροφορίες που προσδιορίζονται στη δήλωση εμπορευμάτων και την αναγνώριση ορισμένων αποφάσεων Επιτροπές της Τελωνειακής Ένωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας ".

Ήταν χρήσιμο;

Η δυνατότητα δήλωσης των εμπορευμάτων τόσο από τον διασαφιστή όσο και από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο για λογαριασμό του προβλέπεται.

Οι διασαφηστές μπορεί να είναι:

1. Το πρόσωπο του κράτους - μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης:

 • η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με αλλοδαπό πρόσωπο, βάσει της οποίας τα εμπορεύματα διακινούνται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα EAEU;
 • εξ ονόματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της οποίας συνάφθηκε η συναλλαγή ·
 • που έχουν το δικαίωμα κατοχής, χρήσης και (ή) διάθεσης αγαθών - εάν τα εμπορεύματα μετακινούνται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της ΕΑΕΕ, όχι στο πλαίσιο συναλλαγής, ένα από τα μέρη των οποίων είναι ξένο πρόσωπο;
 • η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή που συνάπτεται με αλλοδαπό πρόσωπο ή με πρόσωπο κράτους μέλους σε σχέση με ξένα εμπορεύματα που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ ·
 • που είναι μεταφορέας εμπορευμάτων, - όταν υποβάλλει τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης,

2. Ξένο πρόσωπο:

 • η οποία είναι οργανισμός με αντιπροσωπευτικό γραφείο ή υποκατάστημα, που είναι εγκατεστημένος και / ή είναι εγγεγραμμένος στο έδαφος κράτους μέλους κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, όταν τα τελωνειακά καθεστώτα δηλώνονται μόνο για εμπορεύματα που μεταφέρονται για δικές τους ανάγκες σε αντιπροσωπευτικό γραφείο ή υποκατάστημα ·
 • ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της ΕΑΕΕ, όχι στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ αλλοδαπού και προσώπου κράτους μέλους ·
 • που έχουν το δικαίωμα να κατέχουν και να χρησιμοποιούν αγαθά όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της ΕΑΕΕ όχι στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ αλλοδαπού και μέλους κράτους μέλους, όταν πρόκειται για τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, τελωνειακού καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής (εισαγωγής), τελωνειακού καθεστώτος επανεξαγωγής, ειδικού τελωνειακού καθεστώτος .
 • διπλωματικές αποστολές, προξενικά γραφεία, κρατικές αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς ή αντιπροσωπευτικά τους γραφεία, άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες τους που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του ΕΟΑΕ ·
 • μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένου του τελωνειακού μεταφορέα, - κατά την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος τελωνειακής διαμετακόμισης,
 • αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει σύμφωνα με διεθνή συμφωνία κράτους μέλους με τρίτο ένα έγγραφο που προβλέπεται από μια τέτοια διεθνή συμφωνία και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο αυτό το δικαίωμα να εξάγει εμπορεύματα από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τα οποία ευρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ μετά τη δήλωση του τελωνειακού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης επανεξαγωγή, τελωνειακή διαδικασία εξαγωγής.
Ήταν χρήσιμο;

TC EAEU προβλέπει έντυπα δήλωσης 2 - ηλεκτρονικά και γραπτά.

Είδη τελωνειακής διασάφησης:

 1. δήλωση εμπορευμάτων ·
 2. δήλωση διαμετακόμισης ·
 3. επιβάτης τελωνειακή διασάφηση;
 4. δήλωσης οχήματος

Τα έντυπα και η διαδικασία για τη συμπλήρωση της δήλωσης των εμπορευμάτων καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης για το 20.05.2010 No. 257. Είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιούνται εμπορικά (μεταφορικά), εμπορικά και / ή άλλα έγγραφα ως δήλωση αγαθών με την παροχή απλουστευμένης μορφής υπό μορφή γραπτής δήλωσης ή κατάλογο εμπορευμάτων (Απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης από το 20.05.2010 αριθ. 263).

Για τις ταχείες αποστολές μπορεί να υποβληθεί απλουστευμένο έντυπο αίτησης. και για άλλα εμπορεύματα που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο ευρώ 1000 - δήλωση σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή. Η καταχώρηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται, για παράδειγμα, σε σχέση με αγαθά που προορίζονται για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και συναντήσεων, συναυλιών, αγώνων, φεστιβάλ, θρησκευτικών, πολιτιστικών και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, διαδηλώσεων σε εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, καθώς και για τη διοργάνωση και κάλυψη επίσημων και άλλων εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης. πληροφορία και στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής (προσωρινής εισαγωγής) ή προσωρινής εξαγωγής για περίοδο έως ενός έτους, εάν για τα εν λόγω εμπορεύματα υπάρχει πλήρης υπό όρους απαλλαγή για την καταβολή των δασμών και φόρων.

Ήταν χρήσιμο;

Ο μεταφορέας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην τελωνειακή αρχή την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης υποβάλλοντας τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 89 του ΕΑΕΕ TC, ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά (μεταφορά) των εμπορευμάτων ή με την προσκόμιση εγγράφου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό καταχώρισης προκαταρκτικές πληροφορίες που υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 88 του TC EAEU.

Η νομοθεσία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης για τα τελωνεία θεσπίζει την υποχρέωση να παρέχει στις τελωνειακές αρχές προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης με οδικές, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν ανεξάρτητα μέσω του "Προσωπικό λογαριασμό του συμμετέχοντα στις δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίουΉ χρησιμοποιήστε χρησιμοποιώντας την εταιρεία μας.

Προκαταρκτικές πληροφορίες εξυπηρετείται στην τελωνειακή αρχή κράτους μέλους της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης στην οποία βρίσκεται ο τόπος εισόδου των εμπορευμάτων, το αργότερο 2 ώρες πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων και οχημάτων στο σημείο ελέγχου

Μετά από όλες τις εργασίες με εμπορεύματα στον τόπο άφιξης, που καθορίζονται από την τελωνειακή νομοθεσία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τα εμπορεύματα αυτά μπορούν να υπαχθούν στο επιλεγέν τελωνειακό καθεστώς.

Σε περίπτωση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης, η διασάφηση διαμετακόμισης και τα έγγραφα για τη διαμετακόμιση υποβάλλονται από τον διασαφιστή της διαδικασίας στην τελωνειακή αρχή σε ηλεκτρονική μορφή. Επιτρέπεται επίσης η υποβολή δήλωσης διαμετακόμισης σε έντυπη μορφή σε περιπτώσεις που καθορίζονται από το νόμο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Από τον Μάρτιο 2017 έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής προκαταρκτικής δήλωσης του καθεστώτος διαμετακόμισης για την άφιξη των εμπορευμάτων σε σημεία ελέγχου στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης, η τελωνειακή αρχή αναχώρησης καθορίζει τη διάρκεια της τελωνειακής διαμετακόμισης, τον τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον τρόπο μεταφοράς.

Μετά την άφιξη στον καθορισμένο τόπο παράδοσης (ζώνη τελωνειακών ελέγχων) για την ολοκλήρωση του τελωνειακού καθεστώτος της τελωνειακής διαμετακόμισης, ο μεταφορέας υποβάλλει στο τελωνείο προορισμού δήλωση διαμετακόμισης και έγγραφα προς αυτήν:

- για τα οχήματα που μεταφέρονται οδικώς, - κατά τη διάρκεια των 3 ωρών από τη στιγμή που φθάνουν στον τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων και, για τα εμπορεύματα που φθάνουν εκτός του τελωνείου, κατά τις 3 ώρες από την έναρξη λειτουργίας του τελωνειακού οργανισμού,

- σε σχέση με τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με τη χρήση υδάτινων, αεροπορικών ή σιδηροδρομικών μεταφορών - κατά το χρόνο που καθορίζεται από την τεχνολογική διαδικασία (χρονοδιάγραμμα) του λιμένα, του αεροδρομίου ή του σιδηροδρομικού σταθμού κατά τη διάρκεια της διεθνούς μεταφοράς, ή άλλη περίοδο που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τελωνειακούς κανονισμούς.

Μετά την καταχώριση από τις τελωνειακές αρχές των εν λόγω εγγράφων:

 1. η τελωνειακή αρχή προορισμού συμπληρώνει το καθεστώς διαμετακόμισης όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά όχι αργότερα από την 4, το ωράριο εργασίας της τελωνειακής αρχής από τη στιγμή της καταχώρισης της κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης και των εγγράφων προς αυτήν.
 2. διασαφιστής (μεταφορέας εμπορευμάτων) δεσμεύεται τελωνειακές πράξειςπου σχετίζονται με την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων ή των εμπορευμάτων τους τελωνειακή διασάφηση:
 • για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται οδικώς, όχι αργότερα από την 8, το ωράριο εργασίας της τελωνειακής αρχής μετά την καταχώριση της υποβολής των εγγράφων από την τελωνειακή αρχή προορισμού ·
 • όσον αφορά τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με νερό, αεροσκάφη ή σιδηροδρομικές μεταφορές, κατά το χρόνο που καθορίζεται από την τεχνολογική διαδικασία (χρονοδιάγραμμα) του λιμένα, του αεροδρομίου ή του σιδηροδρομικού σταθμού κατά τη διάρκεια της διεθνούς μεταφοράς, ή άλλη περίοδο που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τελωνειακούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση που ο διασαφιστής δεν εκτελέσει τις ανωτέρω πράξεις, ο μεταφορέας υποχρεούται το αργότερο την 1 την εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα καταχώρησης από την τελωνειακή αρχή του σκοπού της κατάθεσης των εγγράφων για την εκτέλεση των τελωνειακών πράξεων για την τοποθέτηση των παραδοθέντων εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση.

Τα εμπορεύματα για τα οποία οι εν λόγω πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας καθυστερούν από τις τελωνειακές αρχές.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του τελωνειακού καθεστώτος της τελωνειακής διαμετακόμισης διέπονται από τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το 29.07.2017 αριθ. 311-Φ3 «περί του τελωνειακού κανονισμού στη Ρωσική Ομοσπονδία», οι οποίοι λειτουργούν στο τμήμα που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον τελωνειακό κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, ο μεταφορέας ή άλλο πρόσωπο που προσδιορίζεται στο άρθρο 83 του τελωνειακού κώδικα της EAEU εκτελεί τελωνειακές πράξεις σχετικές με την τοποθέτηση εμπορευμάτων για προσωρινή εναπόθεση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 88 του τελωνειακού κώδικα των EAEU.

Τα ακόλουθα εμπορεύματα δεν τοποθετούνται για προσωρινή αποθήκευση:

 • τα άρθρα 6 του τελωνειακού κώδικα των EAEU που καθορίζονται στην παράγραφο 88 ·
 • που υπάγονται σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα, που προβλέπονται στα εδάφια 2 - 5 της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του τελωνειακού κώδικα της ΕΑΕΕ ·
 • για τα οποία πραγματοποιήθηκε η προκαταρκτική τελωνειακή διασάφηση.
 • Τα ακόλουθα εμπορεύματα δεν τοποθετούνται για προσωρινή αποθήκευση:
 • για τα οποία πραγματοποιήθηκε η προκαταρκτική τελωνειακή διασάφηση ·
 • Τα εμπορεύματα της EAEU και τα άρθρα 4 του τελωνειακού κώδικα των EAEU που προσδιορίζονται στην παράγραφο 302 της EEU έφθασαν στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ξένων αγαθώνπου έχουν υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης για μεταφορά (μεταφορά) μέσω του εδάφους κράτους που δεν είναι μέλος της Ε.Α.Ε.
 • διεθνές ταχυδρομείο;
 • τα οποία εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ, για τα οποία ολοκληρώνεται το τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης στον τόπο αναχώρησης ·
 • τα οποία παραδίδονται στη ζώνη τελωνειακών ελέγχων που έχουν δημιουργηθεί σε κτίρια, χώρους (μέρη εγκαταστάσεων) και (ή) σε ανοικτές περιοχές (τμήματα ανοικτών χώρων) εγκεκριμένου οικονομικού φορέα με πιστοποιητικά του δεύτερου ή του τρίτου τύπου μετά την ολοκλήρωση του τελωνειακού καθεστώτος της τελωνειακής διαμετακόμισης. Εάν εντός τριών ωρών από την ολοκλήρωση του τελωνειακού καθεστώτος της τελωνειακής διαμετακόμισης ο μεταφορέας (ή άλλος ενδιαφερόμενο μέρος) δεν πραγματοποίησαν τελωνειακές πράξεις για την τελωνειακή διασάφηση των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα πρέπει να τεθούν σε προσωρινή εναπόθεση.

Η περίοδος προσωρινής αποθήκευσης των εμπορευμάτων είναι 4 μήνα. Η παράταση της περιόδου αυτής δεν προβλέπεται από την ΕΑΕΕ TC.

Ήταν χρήσιμο;

Τελωνειακές αρχές να διασφαλίσει την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών σχετικά με τα εμπορεύματα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία και τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες των κρατών μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (εφεξής καλούμενη ΕΕΑΕ και νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας) και να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών αγαθών, εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το άρθρο 29 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 27.12.2002-FZ σχετικά με τον τεχνικό κανονισμό αριθ. 184 "για τον τεχνικό κανονισμό" καθορίζει τους όρους εισαγωγής προϊόντων στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας που υπόκεινται σε υποχρεωτική εκτίμηση της συμμόρφωσης.

Κατά την ανίχνευση προϊόντων που τίθενται σε κυκλοφορία χωρίς έγγραφο σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης (επιβεβαίωση), οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους της ΕΑΕΕ λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων.

Ο κατάλογος των εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται για την τελωνειακή διασάφηση των εμπορευμάτων και για την αποφυλάκισή τους, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους καθορίζονται στον τελωνειακό κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (Τελωνειακός Κώδικας της ΕΕΕ).

Η εισαγωγή προϊόντων (εμπορευμάτων) που υπόκεινται σε υποχρεωτική εκτίμηση της συμμόρφωσης (επιβεβαίωση) διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων (εμπορευμάτων) στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης, οι οποίες υπόκεινται σε υποχρεωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης που έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας 25 Δεκεμβρίου 2012 αριθ. 294.

Το TC των EAEU περιλαμβάνει κανόνες που παρέχουν τη δυνατότητα σε έναν συμμετέχοντα στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα να εκτελεί πληροφορίες σχετικά με τις άδειες κατά την εκτέλεση τελωνειακών πράξεων προκειμένου να επιβεβαιώσει την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών.

Άρθρο 109 TC ΕΚΑΕ προβλέπει το δικαίωμα του διασαφιστή να υποβάλει πριν από την κατάθεση της διασάφησης των εμπορευμάτων ή μετά την κατάθεση της διασάφησης των εμπορευμάτων πριν από την απελευθέρωση των εγγράφων των προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, εάν οι πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα και (ή) πληροφορίες από αυτούς δεν μπορεί να είναι που έχει παραληφθεί από την τελωνειακή αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 της τελωνειακής επιτροπής του ΕΑΕΕ και μπορεί να καθοριστεί η διαδικασία υποβολής των εν λόγω εγγράφων. Μια τέτοια διαδικασία που έχει εγκριθεί με απόφαση του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών Τάγματος του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών της 06.03.2018 αριθμό 40n «σχετικά με τη διαδικασία για τον καθορισμό του διασαφιστή πριν από την κατάθεση της διασάφησης των εμπορευμάτων ή μετά την κατάθεση της διασάφησης των εμπορευμάτων πριν από την απελευθέρωση των εγγράφων των προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς.»

Ταυτόχρονα, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις τελωνειακές πράξεις δεν μπορούν να υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή όταν εκτελούνται, εφόσον οι τελωνειακές αρχές μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έγγραφα ή πληροφορίες από αυτές ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις τελωνειακές αρχές να εκτελούν τελωνειακές πράξεις. από τα συστήματα πληροφοριών των ίδιων των τελωνειακών αρχών, καθώς και από τα συστήματα πληροφοριών άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αρχών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των πληροφοριών (άρθρο 80 της EAEU "Dokumen εσείς ή οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις τελωνειακές πράξεις ").

Προκειμένου να ενημερώνονται οι συμμετέχοντες για την εξωτερική οικονομική δραστηριότητα σχετικά με τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με έγγραφα που απαιτούνται για τελωνειακές πράξεις και / ή πληροφορίες από τα εν λόγω έγγραφα και (ή) άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τις τελωνειακές αρχές για τελωνειακές πράξεις, , καθώς και για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των τελωνειακών πράξεων από τους συμμετέχοντες FEA και βελτιστοποίηση της εφαρμογής του τελωνειακού ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές ανέπτυξε μια υπηρεσία πληροφοριών "Άδειες" APS "Ο λογαριασμός μου" (εφεξής "ο λογαριασμός μου").

Ο προσωπικός λογαριασμός παρέχει δύο επιλογές εγγραφής:

 • απλή πρόσβαση με χρήση σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης (τυπικός ρόλος είναι η προβολή των υπηρεσιών του Προσωπικού σας Λογαριασμού).
 • (ο ρόλος του χρήστη είναι η δυνατότητα να ζητά πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο εξουσιοδότησης από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή χρησιμοποιώντας το διυπηρεσιακό σύστημα αλληλεπίδρασης και την επακόλουθη τοποθέτηση ενός τέτοιου εγγράφου στο ηλεκτρονικό αρχείο του διασαφιστή).

Οι πληροφορίες από το προσωπικό γραφείο χρησιμοποιούνται από τον διασαφιστή αποκλειστικά σε εθελοντική βάση και η μη χρήση τους δεν αποτελεί λόγο άρνησης καταχώρησης τελωνειακής διασάφησης και απελευθέρωσης εμπορευμάτων.

Ήταν χρήσιμο;

Η σύναψη σύμβασης με μια εξουσιοδοτημένη τράπεζα πραγματοποιείται αν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 3 000 000 ρούβλια σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 5 της Τράπεζας της Ρωσίας Οδηγίες αριθ. 16-I με ημερομηνία 2017 του Αυγούστου 181 του Αυγούστου 181 «Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εγγράφων επιβεβαίωσης από κατοίκους και μη κατοίκους σε εξουσιοδοτημένες τράπεζες πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις συναλλάγματος, τις ομοιόμορφες λογιστικές καταστάσεις και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα, τη διαδικασία και τους όρους υποβολής τους "(στο εξής: Οδηγία αριθ. 8.2.2-I) (το αργότερο την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης αγαθών, που χρησιμοποιείται ως δήλωση για εμπορεύματα σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της τελωνειακής ένωσης, αίτηση για υπό όρους ελευθέρωση (αιτήσεις για την αποδέσμευση ενός συστατικού των εξαγόμενων εμπορευμάτων) ή ελλείψει απαίτησης για τελωνειακή διασάφηση εμπορευμάτων σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της τελωνειακής ένωσης - το αργότερο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο 8.2 παράγραφος 181 των οδηγιών αριθ. XNUMX-I για την υποβολή από τον κάτοικο πιστοποιητικού σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα).

Για την εγγραφή της σύμβασης εγγραφής, ο κάτοικος υποβάλλει στην εξουσιοδοτημένη τράπεζα ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα της καταχώρησης της σύμβασης εγγραφής (ρήτρα 5.7 της Εγγραφής αριθ. 181-I), ταυτόχρονα τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες:

 • Σύμβασηπου ορίζεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας οδηγίας, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει των οποίων απαιτείται η σύναψη λογιστικής σύμβασης ή πληροφοριών από μια τέτοια σύμβαση που περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ·
 • Άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τη σύσταση από την εξουσιοδοτημένη τράπεζα του τμήματος Ι του φύλλου ελέγχου τραπεζών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2, οδηγία αριθ. 181-I, συμβάσεις με ποσό υποχρεώσεων ίσου ή μεγαλύτερου από το ισοδύναμο υπόκεινται σε εγγραφή σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα: για συμβάσεις εισαγωγής - 3 εκατομμύρια ρούβλια, και για συμβάσεις εξαγωγής - 6 εκατομμύρια ρούβλια.
Ήταν χρήσιμο;

Απελευθέρωση εμπορευμάτων πρέπει να συμπληρωθεί από την τελωνειακή αρχή το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα καταχώρισης της τελωνειακής διασάφησης.

D

Για τα εμπορεύματα που δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς κατά την εξαγωγή και τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εξαγωγής, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται από την Επιτροπή της τελωνειακής ένωσης, η περίοδος έκδοσης περιορίζεται σε τέσσερις ώρες από τη στιγμή της εγγραφής δήλωση εμπορευμάτων.

Οι λόγοι απελευθέρωσης είναι:

 1. η τελωνειακή αρχή υποβάλλει πιστοποιητικά, πιστοποιητικά, άδειες και / ή άλλα έγγραφα που είναι αναγκαία για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα της ΕΑΕΕ και / ή άλλες διεθνείς συνθήκες των κρατών μελών της τελωνειακής ένωσης, Τα συγκεκριμένα έγγραφα της Ένωσης μπορούν να υποβάλλονται μετά την αποδέσμευση των εμπορευμάτων.
 2. τα πρόσωπα έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προϋποθέσεις για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο επιλεγέν τελωνειακό καθεστώς σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα της ΕΑΕΕ,
 3. για τα εμπορεύματα, καταβάλλονται τελωνειακοί δασμοί, φόρους ή παρέχονται για να εξασφαλίσουν την πληρωμή τους σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΑΕΕ.

Η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από έναν υπάλληλο της τελωνειακής αρχής τοποθετώντας σήματα στη δήλωση εμπορευμάτων (σφραγίδα "Επιτρέπεται η ελευθέρωση").

Στην ηλεκτρονική μορφή δήλωσης, η αποδέσμευση αγαθών που υποβάλλονται από συμμετέχοντες σε δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου εξωτερικού εμπορίου μπορεί να γίνει αυτόματα, δηλ. χωρίς τη συμμετοχή τελωνειακού υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή, η αυτόματη αποδέσμευση των εμπορευμάτων είναι δυνατή μόνο όσον αφορά αυτόματα καταχωρισμένες δηλώσεις αγαθών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, η τελωνειακή αρχή αρνείται να παραδώσει τα εμπορεύματα το αργότερο την ημέρα λήξης της αποδέσμευσης των εμπορευμάτων. Η άρνηση έκδοσης εκδίδεται μόνο από έναν υπάλληλο της τελωνειακής αρχής.

Η τελωνειακή αρχή συντάσσει την άρνηση έκδοσης με τη σειρά που καθορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης από την 20.05.2010 αριθ. 262.

Ήταν χρήσιμο;

Οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν, εντός των αρμοδιοτήτων τους, την τήρηση απαγορεύσεων και περιορισμών στα εμπορεύματα που μεταφέρονται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της ΕΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης ενιαίων μη δασμολογικών ρυθμίσεων.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας της 21.04.2015 αριθ. 30 "για τα μέτρα μη δασμολογικής ρύθμισης" (στο εξής: απόφαση), εισήχθησαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τα ακόλουθα ενιαία μέτρα μη δασμολογικής ρύθμισης:

 • απαγόρευση εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ και / ή εξαγωγή εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ σύμφωνα με τον κατάλογο σύμφωνα με το προσάρτημα αριθ. 1 της απόφασης ·
 • επιτρεπτή διαδικασία για την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ και / ή εξαγωγή εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ σύμφωνα με τον κατάλογο σύμφωνα με το προσάρτημα αριθ. 2.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες μπορούν μονομερώς να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μη δασμολογικά μέτρα ρύθμισης με τον τρόπο που προβλέπεται στο παράρτημα αριθ. 7 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Τα προϊόντα για τα οποία εισήγαγε ένα κοινό μη δασμολογικά μέτρα, περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε μη δασμολογικά μέτρα στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 Πρωτόκολλο σχετικά με τα μέτρα των μη δασμολογικών ρύθμιση σε σχέση με τρίτες χώρες (αριθμός παράρτημα 7 τη Συνθήκη για την Ευρασιατική Οικονομική Union of 29 Μαΐου 2014) και δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ένωσης στο δίκτυο πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών "Internet".

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής για 16.08.2012 № 134 «Σε κανονιστικές νομικές πράξεις στον τομέα των μη δασμολογικών ρύθμιση» που εγκρίθηκε από το Ενιαίο κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή των χωρών - οι συμμετέχοντες της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες (στο εξής - Ενιαίος κατάλογος), καθώς και τους κανονισμούς για την εφαρμογή περιορισμών.

Εισαγωγή και (ή) την εξαγωγή των αγαθών που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κατάλογο, καθώς επίσης και στους καταλόγους σύμφωνα με τις εφαρμογές αριθμό 2 με την απόφαση, έκανε τον τρόπο που προβλέπεται από τον κανονισμό που εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον αριθμό 16.08.2012 134 και από 21.04.2015 № 30.

Όταν τα εμπορεύματα μετακινούνται στα τελωνειακά σύνορα της ΕΕΥ ή όταν τα εμπορεύματα υπάγονται σε τελωνειακά καθεστώτα, επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που καθορίζει η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») ή οι κανονιστικές νομοθετικές πράξεις των κρατών μελών της ΕΕΑΕ υποβάλλοντας έγγραφα και / τήρηση απαγορεύσεων και περιορισμών.

Ήταν χρήσιμο;

1. Ανάθεση των προϊόντων (αγαθών) σε προϊόντα για τα οποία είναι εγκατεστημένα απαγορεύσεις και περιορισμούς

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ομοσπονδιακού νόμου του 18.07.1999 αριθ. 183-Φ3 "για τον έλεγχο των εξαγωγών" αναγνώριση τα ελεγχόμενα αγαθά και τεχνολογίες, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την απόκτηση αδειών για αλλοδαπές οικονομικές πράξεις με ελεγχόμενα αγαθά και τεχνολογίες ή άδειες εξαγωγής από τη Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς άδειες, είναι ευθύνη του ρωσικού συμμετέχοντα στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τους καταλόγους (καταλόγους) αγαθών και τεχνολογιών που υπόκεινται στον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προϊόντων, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ρωσίας στο τμήμα "Δικτυακός τόπος των συμμετεχόντων στην FEA" υπό τον τίτλο "Απαγορεύσεις και περιορισμοί / στρατιωτική τεχνική συνεργασία/ Ταυτοποίηση εμπορευμάτων για σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προϊόντων ".

"Εξαγωγική Υποστήριξη / Εμπορεύματα που υπόκεινται στον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προϊόντων/ Κατάλογοι ελεγχόμενων αγαθών " επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας(τμήμα "Συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση σε στρατιωτικό εξοπλισμό" (στρατιωτικά προϊόντα)

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο 19.07.1998-FZ αριθ. 114 "για τη Στρατιωτική και Τεχνική Συνεργασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ξένα κράτη", τα εμπορεύματα εισάγονται ή / και εξάγονται βάσει αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τη χορήγηση αδειών προϊόντων εντός και εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας. για στρατιωτικούς σκοπούς, που εγκρίθηκε με διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το 10.09.2005 No. 1062 "Θέματα της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ξένα κράτη".

Ο ταξινομητής στρατιωτικών προϊόντων, των οποίων η εισαγωγή και η εξαγωγή πραγματοποιούνται βάσει αδειών που εκδίδονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας (προσάρτημα αριθ. 3 στην προβλεπόμενη διάταξη).

Συμπεράσματα σχετικά με την ταξινόμηση ή τη μη κατανομή προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή στη Ρωσική Ομοσπονδία και εξαγωγής από τη Ρωσική Ομοσπονδία σε στρατιωτικά προϊόντα εκδίδονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας κατά τον τρόπο που καθορίστηκε με διαταγή της FSMTC της Ρωσίας αριθ. 13-Μαρτίουένα (καταχωρημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας 21.04.2015, αρ. μητρώου 36967).

Σε περίπτωση μη ανάθεσης από τα αποτελέσματα ταυτοποίησης προϊόντων σε στρατιωτικά προϊόντα, πληροφορίες σχετικά με το συμπέρασμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας της Ρωσίας αναφέρονται στη δήλωση εμπορευμάτων στη στήλη 44 με τον κωδικό τύπου εγγράφου 01163. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το τμήμα "2.Step:" δεν εφαρμόζονται · μεταβείτε στο τμήμα "3.Step:".

Σε περίπτωση κατανομής από τα αποτελέσματα του προσδιορισμού προϊόντος σε στρατιωτικά προϊόντα, είναι απαραίτητο να ζητηθεί άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας της Ρωσίας.

2. Εγγραφή άδεια ρωσική FSMTC από την τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τον κανονισμό για ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος της άδεια προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον αριθμό απόφασης 22.06.2011 687 της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης?

Παραγγελία του FCS της Ρωσίας από τον αριθμό 29.12.2011 2652 «σχετικά με την έγκριση των δράσεων των τελωνειακών υπαλλήλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου διαδικασία ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος των εγκεκριμένων προϊόντων.»

Για την έκδοση άδειας ελέγχου, υποβάλλονται τα εξής:

 1. Αρχική άδεια FSMTC Ρωσίας.
 2. Δήλωση από τον κάτοχο της άδειας, γίνονται σε μια φόρμα με τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 κανονισμού σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος των εγκεκριμένων προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης σχετικά με 22.06.2011 αριθμό 687 .

Υποβολή από τον συμμετέχοντα της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας DT

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς υποβάλλονται:

 1. Δήλωση εμπορευμάτων (DT) με τη μορφή που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 20.05.2010 № 257.
 2. Δηλώστε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών.
Δώστε προσοχή! Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας έχει εκπονήσει ένα Βιβλίο Αναφοράς αριθμών αδειών που αναφέρονται στην ενότητα 44 "Πρόσθετες Πληροφορίες / Υποβληθέντα Έγγραφα" της δήλωσης εμπορευμάτων. Η χρήση αυτού του καταλόγου από τον διασαφιστή αγαθών θα εξαλείψει την εσφαλμένη ένδειξη των πληροφοριών σχετικά με τις άδειες στη δήλωση εμπορευμάτων και θα εξασφαλίσει ότι οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες όταν είναι διαθέσιμες στους πόρους πληροφοριών των τελωνειακών αρχών.
Ήταν χρήσιμο;

Εισαγωγή ορχιδέων στο ΒλαδιβοστόκΟρχιδέα - Phalaenopsis, αγαπημένο από πολλά τροπικά λουλούδια. Ο Karl Blume, ολλανδός βοτανολόγος που ανακάλυψε για πρώτη φορά τις ορχιδέες στα τέλη του 18ου αιώνα, τους ονόμασε phalaenopsis. Phalaenopsis από την Ελλάδα - σαν πεταλούδα. Ορχιδέες από μακριά και πραγματικά μοιάζουν με φωτεινά πεταλούδες, σκύψιμο λεπτό κλαδιά ενός φυτού. Στη φύση, οι ορχιδέες phalaenopsis αναπτύσσονται στις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι ορχιδέες καλούνται μερικές φορές παράσιτα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Στη φύση, οι ορχιδέες ζουν στους κορμούς δέντρων, αλλά χρησιμοποιούν δέντρα μόνο ως υποστήριξη και δεν τα παρασιτοποιούν. Οι ρίζες του Phalaenopsis είναι πράσινες επειδή συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση.

Οι ποικιλίες Phalaenopsis - εκατοντάδες, εδώ είναι μερικοί από αυτούς: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Φιλαδέλφεια, Phalaenopsis Pleasant, Κλεοπάτρα, Χρυσή, Legato και πολλοί άλλοι.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς κανόνες που διέπουν την εισαγωγή φυτών από το εξωτερικό. Ο συνοριακός έλεγχος της καραντίνας των φυτών έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την είσοδο επικίνδυνων παρασίτων και ασθενειών των φυτών στην επικράτεια της Ρωσίας που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τη γεωργία. Υπάρχουν ορισμένα κυβερνητικά διατάγματα που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της επιθεώρησης,"Για την κρατική υπηρεσία καραντίνας φυτών στη Ρωσική Ομοσπονδία" 1992 του έτους, "Κανόνες για την προστασία της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από παράσιτα, φυτικές ασθένειες και ζιζάνια" 1996 έτοςκαι υπάρχουν επίσης ορισμένες διεθνείς συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υπογραφεί από τη Ρωσία) που είναι μέλη της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC).

Οι υπάλληλοι της φυτοϋγειονομικής επιθεώρησης της πόλης του Βλαδιβοστόκ ελέγχουν την εισαγωγή φυτών πολύ αυστηρά, διότι οι συνέπειες που μπορεί να έχουν και οι μεμονωμένες παραβιάσεις των κανόνων καραντίνας είναι πολύ σοβαρές. Ένα φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό διεθνούς προτύπου (φυτό) πρέπει να εκδίδεται για μια εγκατάσταση χωρίς αποτυχία. Εκδίδεται από την υγειονομική υπηρεσία καραντίνας της χώρας στην οποία αγοράστηκε το φυτό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για 15 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής.

Για να επιβεβαιώσετε τη χώρα προέλευσης, θα χρειαστείτε πιστοποιητικό προέλευσης (πιστοποιητικό προέλευσης). Τα ονόματα των φυτών στα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να είναι γραμμένα στα Λατινικά. Τα αποκτώμενα φυτά δεν πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος (η εισαγωγή γης στη Ρωσία απαγορεύεται αυστηρά), και σε ένα ειδικό υπόστρωμα. (εάν η μονάδα δεν έχει κοπεί)

Κατά την άφιξη της παρτίδας ορχιδέας στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς της υγείας των βοτάνων και να λάβετε ένα σημάδι για τη μετάβαση στον έλεγχο. Για το σκοπό αυτό, διεξάγεται μια διαδικασία δειγματοληψίας και δειγματοληψίας. (Για τα φυτά απαιτείται δειγματοληψία!).

Μετά τη δειγματοληψία, τα δείγματα αποστέλλονται στο VNIIKR για να ληφθεί ένα συμπέρασμα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει για κάθε αποστολή. Εάν σχεδιάζετε να εισαγάγετε ορχιδέες στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε πρώτα μας σχετικά με αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι κάθε φυτό που έχει αποκοπεί ή με το ριζικό σύστημα θεωρείται φθαρτό προϊόν και πρέπει να το εκδώσετε το συντομότερο δυνατόν.

Βοήθεια στην καταγραφή της εισαγωγής λουλουδιών στο τελωνείο

Ήταν χρήσιμο;

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς παρουσιάζεται:

 1. Δήλωση εμπορευμάτων (DT) με τη μορφή που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 20.05.2010 № 257.
 2. Οι πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο που επιβεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων στον τομέα του ελέγχου των νομισμάτων σύμφωνα με τη νομισματική νομοθεσία των κρατών μελών της τελωνειακής ένωσης στη στήλη 44 "Πρόσθετες πληροφορίες / έγγραφα που υποβλήθηκαν" DT.
Ήταν χρήσιμο;

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διαδοχικά τελωνειακές εργασίες σχετικά με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και να μεταφερθούν, σύμφωνα με το τελωνειακό καθεστώς, στην τελωνειακή αρχή όπου θα δηλωθούν σύμφωνα με το τελωνειακό καθεστώς που επέλεξε ο διασαφιστής.

Κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων, δηλώνονται σύμφωνα με το τελωνειακό καθεστώς που προβλέπει την εξαγωγή τους και στον τόπο αναχώρησης τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Οικονομικής Ένωσης Ευρασίας, εκτελούνται τελωνειακές πράξεις που σχετίζονται με την αναχώρηση.

Τα αλλοδαπά εμπορεύματα που εισάγονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΥΑΕ και τοποθετούνται στο τελωνειακό καθεστώς ελευθέρωσης για εγχώρια κατανάλωση και το οποίο προβλέπει την κατοχή του καθεστώτος «αγαθών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης», δικαιούνται να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλο το τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Ήταν χρήσιμο;

Η εισαγωγή των προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική αξιολόγηση (επιβεβαίωση) της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τη διαδικασία της εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚΑΕ προϊόντα (αγαθά), κατά την οποία καθορίζει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της τελωνειακής ένωσης, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον αριθμό 25 Δεκέμβριο 2012 Xnumx

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς παρουσιάζεται:

 1. Δήλωση εμπορευμάτων (DT) με τη μορφή που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 20.05.2010 № 257.
 2. Δηλώστε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών.
Δώστε προσοχή! Το άρθρο 109 του τελωνειακού κώδικα της EAEU ορίζει ότι η κατάθεση της δήλωσης των εμπορευμάτων δεν συνοδεύεται από την υποβολή στην τελωνειακή αρχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 της παρούσας ρήτρας.

Η υποβολή της δήλωσης των εμπορευμάτων σε χαρτί συνοδεύεται από την υποβολή στην τελωνειακή αρχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εξουσία του προσώπου που καταθέτει τη δήλωση των εμπορευμάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τον τελωνειακό κανονισμό.

Το άρθρο αυτό προβλέπει επίσης το δικαίωμα του διασαφιστή να προσκομίσει έγγραφα που επιβεβαιώνουν πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων, τη συμμόρφωση με απαγορεύσεις και περιορισμούς, εάν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα και / ή πληροφορίες από αυτά δεν μπορούν να ληφθούν πριν από την υποβολή δήλωσης σχετικά με εμπορεύματα ή μετά από κατάθεση δήλωσης αγαθών πριν από την αποδέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη ρήτρα 2 του άρθρου 80 του τελωνειακού κώδικα της ΕΑΕΕ, η τελωνειακή αρχή μπορεί επίσης να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής των εν λόγω εγγράφων. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας αριθ. 06.03.2018 n της 40 n "Σχετικά με τον καθορισμό της Διαδικασίας για τον διασαφιστή να υποβάλλει έγγραφα πριν από την κατάθεση δήλωσης αγαθών ή πριν από την έκδοση αγαθών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των εμπορευμάτων, τη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας έχει εκπονήσει ένα Βιβλίο Αναφοράς αριθμών αδειών που αναφέρονται στην ενότητα 44 "Πρόσθετες Πληροφορίες / Υποβληθέντα Έγγραφα" της δήλωσης εμπορευμάτων. Η χρήση αυτού του καταλόγου από τον διασαφηστή αγαθών αποκλείει την εσφαλμένη ένδειξη των πληροφοριών σχετικά με τις άδειες στη δήλωση εμπορευμάτων και εξασφαλίζει ότι οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες από τον ομοσπονδιακό εκτελεστικό οργανισμό μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών.

Οι τελωνειακές αρχές επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη δήλωση πληροφοριών που απαιτούνται για την ασφάλεια των εισαγόμενων εμπορευμάτων (14 DT "Declarant" DT), 31 DT "Χώροι φορτίου και περιγραφή εμπορευμάτων", 33 DT "Code of Products", 34 DT " χώρες καταγωγής ", στήλη 44 DT" Πρόσθετες πληροφορίες / Υποβληθέντα έγγραφα ".

Ήταν χρήσιμο;

Οι τελωνειακές αρχές, εντός των αρμοδιοτήτων τους, εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης (παράγραφος 2, άρθρο 351 του τελωνειακού κώδικα της EAEU).

Τα νομικά έγγραφα που ρυθμίζουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (στο εξής: EAEU) είναι τα εξής:

 • Συνθήκη για την EAEU (τμήμα 23 "Πνευματική ιδιοκτησία").
 • Τελωνειακός Κώδικας της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (άρθρο 124, κεφάλαιο 52 "Μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές").
 • Ομοσπονδιακό Δίκαιο του 03.08.2018 αριθ. 289-Φ3 "για τον τελωνειακό κανονισμό στη Ρωσική Ομοσπονδία και για τροποποιήσεις ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας" (άρθρα 112 και 113, κεφάλαιο 57 "Μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές").
 • εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της EAEU.

Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων το τελωνειακό μητρώο τηρείται από αυτές τις τελωνειακές αρχές στο κράτος μέλος της ΕΑΕΕ και τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο τελωνειακό μητρώο των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΑΕΕ (εφεξής «τελωνειακά μητρώα OIS») ,

Τα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εφαρμόζονται από τις τελωνειακές αρχές: όσον αφορά τα εμπορεύματα που μεταφέρονται πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα:
 1. για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται πέραν των τελωνειακών συνόρων και τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης, διαδικασία εκτελωνισμού.
 2. σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για τα οποία ισχύει η ειδική τελωνειακό καθεστώς (οι υποθέσεις και η σειρά των μέτρων καθορίζονται από την Επιτροπή).
 3. για τα εμπορεύματα που διακινούνται πέραν των τελωνειακών συνόρων και τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα που προορίζονται για επίσημη χρήση από διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές, κρατικές αποστολές σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς ή αποστολές τους, άλλους οργανισμούς ή αποστολές τους που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

1. Καθιέρωση του γεγονότος ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από αξιώσεις τρίτων με βάση την πνευματική ιδιοκτησία

Επαλήθευση της προστασίας των δικαιωμάτων των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας στα εδάφη των κρατών μελών της ΕΑΕΕ από τις τελωνειακές αρχές.

Ενημέρωση του ενιαίου τελωνειακού μητρώου του ΟΙΕ και των τελωνειακών μητρώων του ΟΙC των κρατών μελών της ΕΑΕΕ.

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς παρουσιάζεται:

 1. Δήλωση αγαθών (DT), που εκτελείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης από την 20.05.2010 αριθ. 257.
 2. Έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμβαση άδειας χρήσης, πιστοποιητικό εγγραφής πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμβαση για τη χρήση εμπορικού σήματος και άλλα παρόμοια έγγραφα).
 3. Έγγραφα που επιβεβαιώνουν την είσοδο στην κυκλοφορία σε κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος των εμπορευμάτων που φέρουν εμπορικό σήμα EAEU, με τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων (έμπορος, συμφωνία διανομής, γραπτή συγκατάθεση και παρόμοια έγγραφα).
Εάν κατά τη διάρκεια των τελωνειακών πράξεων που σχετίζονται με την υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς εμπορευμάτων που περιέχουν πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνονται στο τελωνειακό μητρώο του ΠΕΕ, η τελωνειακή αρχή έχει εντοπίσει σημάδια παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η απελευθέρωση των εν λόγω προϊόντων αναστέλλεται για περίοδο 10 (δέκα) .

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν την ελευθέρωση προϊόντων που περιέχουν πνευματική ιδιοκτησία που δεν περιλαμβάνονται στα τελωνειακά μητρώα του OIS, κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΑΕΕ («ex officio», άρθρο 113 του ομοσπονδιακού νόμου ).

Η διαδικασία και οι κανόνες για την επισήμανση που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία αλκοόλ καθιερώθηκε με το ψήφισμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το Δεκέμβριο του 31 2005 866, ο αριθμός «Σχετικά με την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με γραμματόσημα ειδικών φόρων κατανάλωσης,» και η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων Διάταξη 7 2010 Οκτώβριο, ο αριθμός 1849 «σχετικά με την έγκριση της αγοράς γραμματοσήμων κατανάλωσης κανονισμού για την επισήμανση αλκοολούχων ποτών και τον έλεγχο της χρήσης τους. "

Ήταν χρήσιμο;

1. Ταξινόμηση των δηλωθέντων εμπορευμάτων ως εμπορευμάτων για τα οποία έχουν θεσπιστεί απαγορεύσεις και περιορισμοί στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ομοσπονδιακού νόμου του Ιουλίου 18 1999 183-FZ "για τους ελέγχους των εξαγωγών", προσδιορισμός των ελεγχόμενων αγαθών και τεχνολογιών, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την απόκτηση αδειών για την πραγματοποίηση αλλοδαπών οικονομικών πράξεων με ελεγχόμενα αγαθά και τεχνολογίες ή άδειες η εξαγωγή τους από τη Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς άδεια αποτελεί ευθύνη του Ρώσου συμμετέχοντα στην εξωτερική οικονομική δραστηριότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τους καταλόγους (καταλόγους) προϊόντων και τεχνολογιών που υπόκεινται στον έλεγχο των εξαγωγών (προϊόντα διπλής χρήσης) μπορούν να βρεθούν:

 • στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού και Εξαγωγικού Ελέγχου (τμήμα "Έλεγχος εξαγωγών / Έγγραφα / Κατάλογοι ελεγχόμενων αγαθών" (προϊόντα διπλής χρήσης) ή
 • στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων στο τμήμα "Δικτυακός τόπος για Συμμετέχοντες σε Εξωτερικές Οικονομικές Δραστηριότητες" στις υποενότητες:
  • "Απαγορεύσεις και περιορισμοί / Έλεγχος εξαγωγών και στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία / Ταυτοποίηση εμπορευμάτων για τον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προϊόντων".
  • "Υποστήριξη εξαγωγών / εμπορεύματα που υπόκεινται στον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών προϊόντων / κατάλογοι ελεγχόμενων εμπορευμάτων"

Επιπλέον, στο «Site για τους συμμετέχοντες VED / Απαγορεύσεις και περιορισμοί / ελέγχου των εξαγωγών και της στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας / Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων για σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προϊόντων / Πληροφορίες FCS της Ρωσίας» φιλοξενείται Directory «Κωδικοί TN VED ΕΚΑΕ προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης για τις οποίες ασκούνται έλεγχοι των εξαγωγών. "

Αυτός ο κατάλογος περιέχει τους πραγματικούς κωδικούς αγαθών σύμφωνα με την ενιαία ονοματολογία εμπορευμάτων της οικονομικής δραστηριότητας της οικονομίας της Ευρασίας, με ένδειξη των θέσεων των καταλόγων ελεγχόμενων αγαθών που αντιστοιχούν σε αυτούς τους κωδικούς.

Επίσης στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ρωσίας στην ενότητα "Άδειες για Έγγραφα" του Προσωπικού Λογαριασμού για τους συμμετέχοντες στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα δημοσίευσε βιβλιοθήκη πρακτικών ελέγχου για είδη διπλής χρήσης ή την ιστοσελίδα μας . Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βιβλιοθήκη δεν έχουν νομική σημασία, είναι μόνο για αναφορά και επιτρέπουν στον συμμετέχοντα στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα κατά το στάδιο πριν από τις τελωνειακές επιχειρήσεις να αποφασίσουν εάν θα προσδιορίσουν τα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με το διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον αριθμό Ιούνιος 21 2016 565 του «Σχετικά με τη διαδικασία για την αναγνώριση των ελεγχόμενων προϊόντων και τεχνολογιών, τις απόψεις και τους κανόνες της γέμισης έντυπο» γνώμη σχετικά με τον προσδιορισμό των προϊόντων για τον έλεγχο των εξαγωγών μπορεί να εκτελεστεί δραστηριότητες vneschneekonomicheskoy συμμετέχει αυτοτελώς ή τη θεραπεία του FSTEC Ρωσία ή εξουσιοδοτημένη οργάνωση εμπειρογνωμόνων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση αναγνώρισης, στην οποία στη στήλη "Γενικά συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αναγνώρισης" περιέχεται η καταχώριση "Για την υλοποίηση των ξένων οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, άδεια ή άλλη άδεια που παρέχεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών δεν απαιτείται", αναγράφονται στη δήλωση εμπορευμάτων στη στήλη 44 με τον κωδικό τύπου εγγράφου 01154.

Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του πιστοποιητικού ταυτότητας που εκδίδεται ανεξάρτητα από τον συμμετέχοντα στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα τοποθετείται στο ηλεκτρονικό αρχείο του διασαφιστή. Οι πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί από τη FSTEC της Ρωσίας ή εξουσιοδοτημένες οργανώσεις εμπειρογνωμόνων παραλαμβάνονται στο πόρους τελωνειακών πληροφοριών από τη FSTEC της Ρωσίας. Σε περίπτωση μη ανάθεσης των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της εξακρίβωσης της ταυτότητας των αντικειμένων στον έλεγχο των εξαγωγών του γεγονότος, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω.


2. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης ταυτοποίησης, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το προϊόν είναι ένα ελεγχόμενο αγαθό (προϊόντα διπλής χρήσης), θα πρέπει να αποκτήσετε άδεια από την FSTEC της Ρωσίας σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 15 Σεπτεμβρίου 2008, αριθ. 691 «Από την έγκριση του κανονισμού για την αδειοδότηση συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου με αγαθά, πληροφορίες, εργασία, (δικαιώματα σε αυτά) για τα οποία έχουν θεσπιστεί έλεγχοι των εξαγωγών. "

Στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 15 Αύγουστος 2005 Αρ. 517 "Σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης άδειας από την Επιτροπή Εξαγωγικού Ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πραγματοποίηση οικονομικών πράξεων εξωτερικού με αγαθά, πληροφορίες, έργα, υπηρεσίες, πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ξένο κράτος ή αλλοδαπό για τη δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς τους, άλλων τύπων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ή για την αγορά Προς όφελος οργανισμών ή ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουμε με την FSTEC της Ρωσίας για την άδεια της Επιτροπής Εξαγωγικού Ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η εισαγωγή και / ή η εξαγωγή ελεγχόμενων εμπορευμάτων πραγματοποιείται με βάση άδειες και άδειες (άδειες) σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν εγκριθεί με τα ακόλουθα ψηφίσματα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

 • από την 7 Ιουνίου 2001, αριθ. 447 "σχετικά με την έγκριση του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας του εξωτερικού όσον αφορά τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού".
 • 14 του Ιουνίου 2001, αριθ. 462 "σχετικά με την έγκριση του κανονισμού για τον έλεγχο του εξωτερικού εμπορίου του εξοπλισμού και των υλικών διπλής χρήσης, καθώς και τις σχετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για πυρηνικούς σκοπούς".
 • Σεπτέμβριος 24 2001 Αρ. 686 "Με την έγκριση του κανονισμού για τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας του εξωτερικού σε σχέση με χημικά προϊόντα, εξοπλισμό και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία χημικών όπλων".
 • 29 του Αυγούστου 2001, αριθ. 634 "σχετικά με την έγκριση του κανονισμού για την εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας του εξωτερικού σε σχέση με τους μικροοργανισμούς, τις τοξίνες, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία"?
 • Δεκέμβριος 15 2000 Αρ. 973 "Στις εξαγωγές και εισαγωγές πυρηνικών υλικών, εξοπλισμού, ειδικών μη πυρηνικών υλικών και συναφών τεχνολογιών".
 • 16 από τον Απρίλιο 2001, αριθ. 296 "Σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού για την εφαρμογή του ελέγχου της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πυραύλων"

3. Σταδιοποίηση άδεια για τον έλεγχο της τελωνειακής αρχής που αναφέρεται στη θέση άδειας 23 FSTEC τη Ρωσία, σύμφωνα με τον κανονισμό για ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου από τις αρχές τελωνεία εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος των εγκεκριμένων προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης σχετικά με 22 Ιούνιος 2011, αριθ. 687;

 • Παραγγελία του FCS της Ρωσίας από τον αριθμό 29.12.2011 2652 «σχετικά με την έγκριση των δράσεων των τελωνειακών υπαλλήλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου διαδικασία ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος των εγκεκριμένων προϊόντων.»

Για την έκδοση άδειας ελέγχου, υποβάλλονται τα εξής:

 1. Πρωτότυπη άδεια FSTEC Ρωσίας.
 2. Δήλωση από τον κάτοχο της άδειας, γίνονται σε μια φόρμα με τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 κανονισμού σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και της εξαγωγής από το έδαφος των εγκεκριμένων προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης σχετικά με 22.06.2011 αριθμό 687 .

4. Υποβολή δήλωσης αγαθών από τον συμμετέχοντα στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα.

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς υποβάλλονται:

 1. Δήλωση εμπορευμάτων (DT) με τη μορφή που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 20 τον Μάιο 2010, αριθ. 257.
 2. Δηλώστε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών.
 3. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς κάτω από το «catch-all» σύμφωνα με το άρθρο 20 ο ομοσπονδιακός νόμος του Ιουλίου 18 1999, ο αριθμός 183-FZ «On ελέγχου των εξαγωγών», ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Ελέγχου Εξαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας τοποθετείται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο του δηλούντος
Ήταν χρήσιμο;

Πριν από την κατάθεση της δήλωσης των εμπορευμάτων, ο διασαφιστής συνιστά μια δέσμη εγγράφων που απαιτούνται για τον τελωνειακό έλεγχο. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνειακό έλεγχο τυποποιούνται με τις μορφές που έχει θεσπίσει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων της Ρωσίας και πρέπει να τοποθετηθούν στο EADD.

Κατά την τοποθέτηση ενός εγγράφου στο EADD, ο αναγνωριστικός αριθμός του εγγράφου αποστέλλεται στον διασαφιστή, ο οποίος στη συνέχεια δηλώνεται στη δήλωση εμπορευμάτων.

Μετά την τοποθέτηση στην EADD, το έγγραφο δεν υπόκειται σε εκ νέου τοποθέτηση στον EEDD και είναι διαθέσιμο για χρήση από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του.

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης των εμπορευμάτων και των εγγράφων βάσει των οποίων συμπληρώνεται μπορεί να γίνει:

 • χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό πιστοποιημένο κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.
 • μέσω της πύλης ηλεκτρονικής δήλωσης της FCS της Ρωσίας (edata.τελωνείο.ru / ed);
 • χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των τελωνειακών αντιπροσώπων.

Η υποβληθείσα δήλωση αγαθών υπερβαίνει τον έλεγχο αυτόματης μορφοποίησης. Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής της στη δήλωση σχετικά με τα εμπορεύματα μπορούν να εντοπιστούν σφάλματα στη μορφή και τη δομή. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφεται στο άτομο που το υπέβαλε για να διορθώσει αυτά τα σφάλματα.

Εάν μια τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται εγγράφως στην τελωνειακή αρχή, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη ειδικής συμφωνίας της τελωνειακής επιτροπής της ΕΑΕ με απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης ή της νομοθεσίας των κρατών μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης Ευρασιατική Οικονομική Ένωση).

Ειδικότερα, δεν απαιτείται ηλεκτρονικό αντίγραφο κατά την υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων επιβατών, των δηλώσεων οχημάτων, όταν υποβάλλεται γραπτή αίτηση ή κατάλογος των εμπορευμάτων.

Η τελωνειακή διασάφηση για εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ υποβάλλεται πριν από τη λήξη της προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.

Η τελωνειακή διασάφηση για τα εμπορεύματα που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης υποβάλλεται μέχρι την αναχώρησή τους από το τελωνειακό έδαφος της ΕΑΕΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον τελωνειακό κώδικα της EAEU.

Οι τελωνειακές πράξεις που σχετίζονται με την καταχώριση ή την απόρριψη της δήλωσης τελωνειακής διασάφησης εκτελούνται από την τελωνειακή αρχή το αργότερο εντός 1 ωρών εργασίας της τελωνειακής αρχής από την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης, εφόσον η νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς δεν καθορίζει συντομότερη προθεσμία.

Στο ηλεκτρονικό έντυπο δήλωσης, η καταχώρηση της δήλωσης των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από τον τελωνειακό λειτουργό όσο και από το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών με αυτόματο τρόπο (δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του υπαλλήλου).

Όταν γράφετε μια δήλωση, όλες οι εργασίες εκτελούνται από έναν υπάλληλο.

Η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της δήλωσης για τα εμπορεύματα, το ηλεκτρονικό τους αντίγραφο και τα απαραίτητα έγγραφα καταγράφονται από την τελωνειακή αρχή σε ένα περιοδικό. Στην ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης, η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της δήλωσης για τα εμπορεύματα καταγράφονται αυτόματα στους πόρους πληροφόρησης (καταγραφή όλων των ενεργειών και των πράξεων).

Η δήλωση των εμπορευμάτων υποβάλλεται από τον διασαφιστή ή τον τελωνειακό αντιπρόσωπο στην τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την καταχώριση των τελωνειακών διασαφήσεων.

Εάν υπάρχουν λόγοι άρνησης καταχώρισης της δήλωσης των εμπορευμάτων, ο υπάλληλος καταρτίζει ένα δελτίο αρνήσεως εγγραφής σε δύο αντίγραφα του εντύπου με υποχρεωτική ένδειξη των λόγων άρνησης εγγραφής της δήλωσης.

Η τελωνειακή αρχή αρνείται να καταχωρίσει τη δήλωση εμπορευμάτων εάν:

 1. τελωνειακή διασάφηση κατατεθείσα σε τελωνειακή αρχή η οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένη να καταχωρίζει τις τελωνειακές
 2. τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ·
 3. δεν συμμορφώθηκε με τη μορφή της τελωνειακής διασάφησης ·
 4. Η τελωνειακή διασάφηση δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
 5. η τελωνειακή διασάφηση δεν έχει υπογραφεί ή δεν έχει πιστοποιηθεί δεόντως ή δεν έχει συνταχθεί με τον καθορισμένο τύπο ·
 6. σε σχέση με τα δηλωθέντα εμπορεύματα, δεν έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα της ΕΑΕΕ πριν ή ταυτόχρονα με την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης ·
 7. δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται πριν ή ταυτόχρονα με την κατάθεση τελωνειακής διασάφησης ·
 8. Οι ιδιαιτερότητες της τελωνειακής δήλωσης αγαθών δεν τηρούνται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταχώριση της δήλωσης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από την τελωνειακή αρχή ανεξάρτητα από τη μέθοδο καταχώρισης - από τον τελωνειακό υπάλληλο ή το σύστημα πληροφοριών.

Για την επιτυχή χρήση της τεχνολογίας αυτόματης καταχώρησης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα της συμπλήρωσης της δήλωσης των εμπορευμάτων που καθορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης του 20.05.2010 αριθ. 257 καθώς και της συμμόρφωσης των στοιχείων που αναγράφονται στη στήλη 54 της δήλωσης αγαθών με το κλειδί ηλεκτρονικής υπογραφής που υπογράφεται στο πιστοποιητικό υποβληθείσα δήλωση αγαθών.

Κατά την εισαγωγή αγαθών, μια σημαντική προϋπόθεση είναι η σειρά των ενεργειών που σχετίζονται με συναλλαγές που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την υποβολή της δήλωσης. Επομένως, εάν το τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης είχε προηγουμένως δηλωθεί όσον αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα, τότε πριν από την υποβολή δήλωσης για τα εμπορεύματα, το αυτοκίνητο πρέπει να φθάσει στον προορισμό και να προσκομίσει έγγραφα στην τελωνειακή αρχή.

Εάν τα εμπορεύματα βρίσκονται σε σημείο ελέγχου (για παράδειγμα, αερολιμένα ή λιμάνι), τότε πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την άφιξη αγαθών και οχημάτων διεθνούς μεταφοράς.

Ήταν χρήσιμο;

Εισαγωγή μπανάνας στο ΒλαδιβοστόκΜπανάνες - ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα στη Ρωσία, η Ρωσία μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εισαγωγέων μπανανών παγκοσμίως. Ο κύριος προμηθευτής μπανάνας στη Ρωσία είναι ο Ισημερινός, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 95% όλων των προμηθειών μπανάνας. Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των Φιλιππίνων, της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ, της Κίνας, της Ινδίας κλπ.

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά ένας θάμνος μπανάνας παράγει μια συγκομιδή μόνο μία φορά σε μια ζωή! Από ένα μικρό βλαστό σε 9 μήνες, το φυτό μετρητών 3 μεγαλώνει, πάνω στο οποίο εμφανίζεται μόνο ένα λουλούδι και μέσα στο μήνα 3 ένα μάτσο μπανάνας ωριμάζει, ζυγίζει περίπου το 20 kg. Μετά τη συγκομιδή ο θάμνος κόβεται.

Πριν από την αποστολή, οι μπανάνες ταξινομούνται, πλένονται και συσκευάζονται και παρακολουθούνται προσεκτικά έτσι ώστε να μην εισέρχεται στην παρτίδα μια ώριμη μπανάνα, καθώς ένας "απρόκλητος επισκέπτης" καταστρέφει ολόκληρη την παρτίδα, μια ώριμη μπανάνα παράγει αέριο αιθυλενίου που επιταχύνει την ωρίμανση άλλων πράσινων μπανανών. σχετικά με τους βαθμούς 12 στις μπανάνες, η διαδικασία ωρίμανσης είναι πολύ αργή και μπορούν να αποθηκευτούν για έως και 90 ημέρες.

Οι μπανάνες που εισάγονται στο Βλαδιβοστόκ υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της τελωνειακής ένωσης 021 / 2011 για την ασφάλεια των τροφίμων και τα προϊόντα τροφίμων 022 / 2011 όσον αφορά την επισήμανσή τους, καθώς και την υποχρεωτική μετάβαση του φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Η δήλωση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των εισαγόμενων εμπορευμάτων με τα απαιτούμενα πρότυπα του κράτους και απαιτείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι δεν εισάγονται στην περιοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας με μπανανά κανένα επικίνδυνο παράσιτο και ασθένεια των φυτών. Η άδεια εισαγωγής ρυθμιζόμενων προϊόντων από την φυτοϋγειονομική υπηρεσία είναι απαραίτητη κάθε φορά που εισάγεται νέα αποστολή. Οι μπανάνες, όπως και πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά, ανήκουν σε προϊόντα με υψηλό κίνδυνο φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτό, κατά την άφιξη μιας αποστολής εμπορευμάτων, οι επιθεωρητές της φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας λαμβάνουν δείγματα και δείγματα, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στην VNIIKR για εξέταση.

Εάν δεν εντοπιστούν στο εργαστήριο "επιβάτες" με τη μορφή εντόμων και ασθενειών, φορτίο Λαμβάνει ένα σήμα "επιτρέπεται η απελευθέρωση" από φυτοϋγειονομικούς παράγοντες. Απομένει να εκδίδεται τελωνειακή διασάφηση για το φορτίο για τη διαμόρφωση τελωνειακής διασάφησης για το φορτίομετά την οποία μπορούν να ληφθούν μπανάνες από μια προσωρινή αποθήκη αποθήκευσης.

Οι μπανάνες είναι φθαρτά προϊόντα, γι 'αυτό θα πρέπει πάντα να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφα που παρέχονται από τους εξαγωγείς, να κάνετε εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα στις αρχές ελέγχου.

Ήταν χρήσιμο;

Οι τελωνειακές αρχές, εντός των αρμοδιοτήτων τους, ασκούν έλεγχο στις πράξεις συναλλάγματος που συνδέονται με την κυκλοφορία εμπορευμάτων πέρα ​​από τα τελωνειακά σύνορα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, καθώς και την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και την εξαγωγή τους από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και τη συμμόρφωση των συναλλαγών νομισμάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μέσω των τελωνειακών συνόρων της ΕΑΕΕ, με την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και την εξαγωγή εμπορευμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τους όρους των αδειών και των αδειών (ρήτρα 3 ρήτρα 2 άρθρο 254 Federal Νόμος του 3 τον Αύγουστο του 2018, αριθ. 289-Φ3 "για τον τελωνειακό κανονισμό στη Ρωσική Ομοσπονδία και για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας").

Ήταν χρήσιμο;

Αναφορά προϊόντων (αγαθών) σε προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί μη δασμολογικά μέτρα ρύθμισης. Η εισαγωγή και / ή η εξαγωγή εμπορευμάτων πραγματοποιείται βάσει αδειών και συμπερασμάτων (αδειών) σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας από το 16.08.2012 αριθ. 134 και από το 21.04.2015 αριθ. 30.

Καθορισμός άδειας ελέγχου σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με ενιαία διαδικασία ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της τελωνειακής ένωσης στο πλαίσιο του EurAsEC και της εξαγωγής εμπορευμάτων με άδεια κυκλοφορίας από το έδαφος αυτό, που εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης για το 22.06.2011 αριθ. 687. Απαιτείται πρωτότυπη άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κυβερνητικό φορέα.

Υποβολή από τον συμμετέχοντα της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας της DT με τις δηλωμένες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς παρουσιάζεται:

 1. Δήλωση εμπορευμάτων (DT) με τη μορφή που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 20.05.2010 № 257.
 2. Δηλώστε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την τήρηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών
Δώστε προσοχή! Ο τελωνειακός κώδικας της EAEU βεβαιώνει ότι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των τελωνειακών πράξεων δεν μπορούν να υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή όταν εκτελούνται, εάν υπάρχουν πληροφορίες για τα εν λόγω έγγραφα και / ή πληροφορίες από αυτά και / ή άλλες πληροφορίες που απαιτούνται οι τελωνειακές αρχές να εκτελούν τελωνειακές πράξεις μπορούν να λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές από τα συστήματα πληροφοριών των τελωνειακών αρχών καθώς και από τα συστήματα πληροφοριών των κρατικών φορέων (οργανισμών) των κρατών μελών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των πληροφοριών Θα τελωνειακών αρχών και των κρατικών φορέων (φορείς) των κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα που ορίζονται στον παρόντα κώδικα υποδεικνύουν τις πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα και / ή τις πληροφορίες στην τελωνειακή διασάφηση ή τις υποβάλλουν στις τελωνειακές αρχές με άλλο τρόπο σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα της ΕΑΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για τις τελωνειακές πράξεις και (ή) πληροφορίες από τα εν λόγω έγγραφα και (ή) άλλες πληροφορίες που χρειάζονται οι τελωνειακές αρχές για την εκτέλεση τελωνειακών πράξεων, από τελωνειακά συστήματα πληροφοριών, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των πληροφοριών, τα συστήματα των κρατικών φορέων (οργανισμών) των κρατών μελών κοινοποιούνται στο κοινό με τη δημοσίευση στους επίσημους ιστοτόπους των τελωνειακών αρχών στο Διαδίκτυο και (ή) διάδοση πληροφοριών με διαφορετικό τρόπο.

Ήταν χρήσιμο;

Σύμφωνα με την εφαρμογή των ειδικών οικονομικών και διατάγματα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 06.08.2014 αριθ. 560 "για την εφαρμογή ορισμένων ειδικών οικονομικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας", του 29.07.2015 αριθ. 391 "για ατομικά ειδικά οικονομικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας" , από το 28.11.2015 No. 583 "για τα μέτρα για την εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την προστασία των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από ποινικές και άλλες παράνομες πράξεις και την εφαρμογή ειδικών οικονομικά μέτρα σε σχέση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας ", από την 22.10.2018 No.592" Σχετικά με την εφαρμογή ειδικών οικονομικών μέτρων σε σχέση με τις εχθρικές πράξεις της Ουκρανίας κατά πολιτών και νομικών οντοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας "και την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 07.08.2014 Αρ. 778" Ρωσική Ομοσπονδία του 06.08.2014 № 560 "Σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων ειδικών οικονομικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας"

Απαγορεύεται η εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, πρώτων υλών και τροφίμων, από τα οποία προέρχονται οι ΗΠΑ, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Αλβανίας, το Μαυροβούνιο, η Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

Απαγορεύεται επίσης η εισαγωγή στη Ρωσική Ομοσπονδία εμπορευμάτων των οποίων η χώρα προέλευσης ή η χώρα αναχώρησης είναι η Ουκρανία ή μεταφέρονται μέσω του εδάφους της Ουκρανίας.

Παρακάτω είναι βολικοί πίνακες με έναν κατάλογο απαγορευμένων αγαθών και προϊόντων

Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων, πρώτων υλών και τροφίμων που απαγορεύεται να εισαχθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία, η χώρα προέλευσης των οποίων είναι οι ΗΠΑ, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Αλβανίας, το Μαυροβούνιο, η Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
Ζώντες χοίροι (εξαιρούνται τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής)
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
Χοιρινό κρέας, φρέσκο, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Βρώσιμα παραπροϊόντα βοοειδών, χοίρων, προβάτων, αιγών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (εκτός από τα φαρμακευτικά προϊόντα *******)
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, πουλερικών της κλάσης 0105, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Λαρδί, χωρίς άπαχο κρέας και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά
Κρέας αλατισμένο, σε άρμη, αποξηραμένο ή καπνιστό
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (εξαιρουμένου του εξειδικευμένου γάλακτος χωρίς λακτόζη και των εξειδικευμένων γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς λακτόζη για διατροφική θεραπευτική διατροφή και προληπτική διαιτητική διατροφή)
Λαχανικά, βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι (με εξαίρεση τους σπόρους πατάτας, τα σέτ με κρεμμύδια, το γλυκό υβριδικό καλαμπόκι για σπορά, τα μπιζέλια για σπορά)
Φρούτα και καρύδια
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, εκτός από τον τίτλο ή 0209 1503
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503
Στεατίνη, λάδι λαδιού, ελαιοστεατίνη, ελαιο-έλαια και ζωικά έλαια, μη γαλακτωματοποιημένα ή μη αναμεμιγμένα ή μη αλλιώς παρασκευασμένα
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα? Παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά
Τρόφιμα ή τελικά προϊόντα (με εξαίρεση τα βιολογικά ενεργά πρόσθετα · εξειδικευμένα τρόφιμα για αθλητές **** · σύμπλεγμα βιταμινών και μετάλλων · πρόσθετα γεύσης · ​​συμπυκνώματα πρωτεϊνών (ζωικής και φυτικής προέλευσης) και μείγματα αυτών · διαιτητικές ίνες · συμπληρώματα διατροφής αριθμός σύνθετων)
Τρόφιμα ή τελικά προϊόντα που παρασκευάζονται με τεχνολογία παραγωγής τυριού και περιέχουν 1,5 wt.% ή περισσότερο λίπος γάλακτος
Αλάτι (συμπεριλαμβανομένου και του επιτραπέζιου αλατιού και του μετουσιωμένου αλατιού) και καθαρού χλωριούχου νατρίου, έστω και διαλυμένα στο νερό ή που περιέχουν ή δεν περιέχουν πρόσθετα, αντιολισστικούς παράγοντες ή ρευστότητα, και θαλασσινό νερό (εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής)
1 σε 20 (19)

Ονομασία των εμπορευμάτων που απαγορεύονται για εισαγωγή στη Ρωσική Ομοσπονδία, τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα καταγωγής της οποίας είναι η Ουκρανία ή μεταφέρονται μέσω του εδάφους της Ουκρανίας
Σιτάρι και το σιμιγδάλι
Ηλιέλαιο, κρόκος ή βαμβακέλαιο και τα κλάσματά τους, μη επεξεργασμένα ή εξευγενισμένα, αλλά χωρίς αλλαγή της χημικής σύνθεσης
Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
Έτοιμα ή κονσερβοποιημένα ψάρια. το χαβιάρι από στιφάδο και τα υποκατάστατά του από αυγά ψαριού
Ζαχαρώδη προϊόντα ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβανομένης της λευκής σοκολάτας), που δεν περιέχουν κακάο
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο
Ψωμί, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, κέικ, μπισκότα και άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, που περιέχουν ή δεν περιέχουν κακάο. πλάκες δίσκου, άδειες κάψουλες κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση, αζυμοσφραγίδες, ρυζιού και παρόμοια προϊόντα
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ
Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ
Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς την προσθήκη ξιδιού ή οξικού οξέος, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 00
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς προσθήκη ξιδιού ή οξικού οξέος, όχι κατεψυγμένα, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006 00
Λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, φρούτα, φλούδες και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη (εμποτισμένο σε σιρόπι ζάχαρης, τζάμια ή κρυσταλλική εμφάνιση)
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, ζελέδες, πουρές, πάστα φρούτων ή ξηρών καρπών, που παίρνονται από βράσιμο, μεταξύ άλλων και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου του γλεύκους σταφυλιών) και χυμοί λαχανικών, μη ζυμωμένοι και χωρίς οινόπνευμα, με ή χωρίς ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά
Μπίρα από βύνη
Κρασιά από νωπά σταφύλια, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυμένων οίνων? Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με συγκέντρωση αλκοόλης μικρότερη από 80 vol. τοις εκατό. αλκοολούχα ποτά, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά
Χαλίκια, αμμοχάλικα,
Ασβεστόλιθοι, δολομίτες και άλλες ασβεστολιθικές πέτρες, έστω και θρυμματισμένες, άλλες θραυσμένες πέτρες, που χρησιμοποιούνται συνήθως ως αδρανή για σκυρόδεμα, έρμα για αυτοκινητοδρόμους ή σιδηροδρόμους ή άλλα έρμα, ογκόλιθοι, θερμικά επεξεργασμένα ή ακατέργαστα. κόκκοι, ρινίσματα και σκόνη από πέτρα της κλάσης 2515 (εκτός από το μάρμαρο) ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα
Επιφανειοδραστικές ουσίες (άλλες από τα σαπούνια), ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι (άλλα από εκείνα της κλάσης 3401)
Συνδυασμένα μαξιλάρια θέρμανσης και μαξιλάρια θέρμανσης
(OSB) και παρόμοιες σανίδες (π.χ. πλάκες από πλαστικές ύλες) κατασκευασμένες από ξύλο ή άλλα υλικά με βάση το ξύλο, μη εμποτισμένα ή εμποτισμένα με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά
Άλλα χαρτιά και χαρτόνια χωρίς επικάλυψη, σε ρολά ή σε φύλλα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή επεξεργασία, όπως αναφέρεται στη σημείωση 3 αυτής της ομάδας
Ταπετσαρίες και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. διαφανές χαρτί για παράθυρα
Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες
Ατμολέβητες ή άλλοι βραστήρες παραγωγής ατμού (εκτός από τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης που μπορούν επίσης να παράγουν ατμό χαμηλής πίεσης). λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού (εκτός από λέβητες ατμού και λέβητες υπερθερμανθέντος νερού για εξοπλισμό πλοίων και τα μέρη τους)
Ατμοστρόβιλοι και άλλοι ατμοστρόβιλοι (εκτός από μέρη τουρμπίνας)
Αεριοστρόβιλοι χωρητικότητας όχι μεγαλύτερου από 5000 KW (εξαιρουμένων των στροβίλων για πολιτικά αεροσκάφη)
Αεριοστρόβιλοι χωρητικότητας άνω του 5000 kW (εξαιρούνται οι στρόβιλοι για πολιτικά αεροσκάφη)
Μέρη αντλιών υγρών
Έπιπλα (θάλαμοι, ντουλάπια, θήκες για προβολή, μετρητές και παρόμοια έπιπλα) για αποθήκευση και εμφάνιση, με ενσωματωμένο εξοπλισμό ψύξης ή κατάψυξης
Συσκευές διατροφής ειδικά σχεδιασμένες για χρήση στη γεωργία: άλλες
Σπαρτικές μηχανές, φυτευτές και μεταφυτευτήρες
Μέρη
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αρμέγματος, εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση του γάλακτος
Μηχανές και μηχανισμοί για την παρασκευή ζωοτροφών
Μηχανές καθαρισμού, διαλογής ή βαθμονόμησης σπόρων προς σπορά, σπόρων ή αποξηραμένων όσπριων. εξοπλισμός για τη βιομηχανία αλευροποιίας ή για τη μεταποίηση σιτηρών ή αποξηραμένων όσπριων, εκτός από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Εξοπλισμός για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας
Εξοπλισμός για τη βιομηχανία ζάχαρης
Μηχανήματα για την ανάμειξη ορυκτών με πίσσα
Άλλοι άξονες μετάδοσης
Άλλα κιβώτια ταχυτήτων
Άλλοι μετατροπείς ταχύτητας
Ηλεκτροκινητήρες και γεννήτριες (εκτός από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη)
Σετ γεννήτριας και περιστροφικοί ηλεκτρικοί μετατροπείς
Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 650 kVA
Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό με ισχύ μεγαλύτερη από 650 kVA, αλλά όχι μεγαλύτερη από 10000 kVA
Μετασχηματιστές υγρού διηλεκτρικού με ισχύ υπερβαίνουσα το 10000 kVA
Σύρματα χαλκού
Άλλα καλώδια περιέλιξης
Ομοαξονικά καλώδια και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί
Ηλεκτρικοί αγωγοί για τάση που δεν υπερβαίνει το 1000 V (εκτός από: χρησιμοποιούμενες στις τηλεπικοινωνίες, τάση που δεν υπερβαίνει το 80 V · για την παραγωγή πολιτικών αεροσκαφών · για τη βιομηχανική συναρμολόγηση των μηχανοκίνητων οχημάτων των κλάσεων 8701 - 8705, των εξαρτημάτων τους και των συγκροτημάτων τους · για την κατασκευή αεροσκαφών κινητήρες)
Ηλεκτρικοί αγωγοί για τάσεις μεγαλύτερες από 1000 V (με εξαίρεση τους ηλεκτρικούς αγωγούς για τάσεις μεγαλύτερες από 1000 V για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8701 - 8705, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και συναρμολογήσεων)
Τρακτέρ (εκτός από τους ελκυστήρες της κλάσης 8709)
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα με αυτοφόρτωση ή αυτοεκφόρτωση για τη γεωργία
Γυναικεία μαξιλαράκια και ταμπόν, παιδικές πάνες και πάνες και παρόμοια προϊόντα από κάθε ύλη
1 σε 20 (57)

Πλήρης κατάλογος των απαγορευμένων προϊόντων για εισαγωγή στην Ρωσική Ομοσπονδία
Ήταν χρήσιμο;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 της ΣΑΕΕ, η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πρέπει να συμπληρωθεί από την τελωνειακή αρχή εντός 4 ωρών από τη στιγμή της καταχώρισης της τελωνειακής διασάφησης ή από τη στιγμή της εμφάνισης μιας από τις περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου και, 4 ώρες πριν από το τέλος του ωραρίου εργασίας του τελωνείου ή μία από τις περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 119 του ΕΣΟΕ CC, πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από 4 ώρες πριν από τις ώρες εργασίας του τελωνείου, - 4 ώρες από την έναρξη των εργασιών αυτής της τελωνειακής αρχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 119 του Ε.Α.Ε.Χ., η απελευθέρωση των εμπορευμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 1 της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας εγγραφής της τελωνειακής διασάφησης ή της ημέρας μιας από τις περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εάν, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου, μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 325 του κώδικα EAEU, η τελωνειακή αρχή ζήτησε έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην τελωνειακή διασάφηση και (ή) αποφασίστηκε να διενεργηθεί τελωνειακός έλεγχος υπό άλλες μορφές ή να εφαρμοστούν μέτρα για την εξασφάλιση του τελωνειακού ελέγχου.
 2. ο διασαφιστής έκανε έκκληση προς την τελωνειακή αρχή με αιτιολογημένη έκκληση να τροποποιήσει (συμπληρώσει) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του κώδικα EAEU. 3) ο διασαφιστής δεν έχει εκπληρώσει την απαίτηση της τελωνειακής αρχής να τροποποιήσει (συμπληρώσει) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του κώδικα EAEU.

Έτσι, αν η δήλωση αγαθών είναι καταχωρημένη στο 9 το πρωί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμβεί κανένα από τα γεγονότα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 119 της ΣΑΕΕ, η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ωρών (εκτός από τις περιπτώσεις προκαταρκτικής δήλωσης).

Ήταν χρήσιμο;

Αν εντοπίστηκαν τα προφίλ κινδύνου ταυτόχρονα, τότε στην σειρά αναζήτησης εμφανίζεται ο όγκος και ο βαθμός που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων των προφίλ κινδύνου.

Αν εντοπίστηκαν ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά κινδύνου, η απόφαση για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου τελωνειακού ελέγχου, καθώς και η επιλογή του βαθμού και του όγκου, εξαρτάται από τον όγκο και τον βαθμό που υποδεικνύονται στην πρώτη σειρά αναζήτησης.

Εάν ο όγκος και ο βαθμός του τελωνειακού ελέγχου σε ένα προφίλ κινδύνου αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ του όγκου και του βαθμού σε άλλο προφίλ κινδύνου, τότε δεν απαιτείται δεύτερη τελωνειακή επιθεώρηση.

Ήταν χρήσιμο;

Εάν κατά τη διαδικασία δήλωσης, κατά τον έλεγχο των εγγράφων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος της ΕΕΑΕ στον τομέα των τελωνειακών ρυθμίσεων, υποχρεούται να υποβάλει τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφά τους σε χαρτί, ο διασαφιστής υποβάλλει τα έγγραφα αυτά σε οποιοδήποτε τελωνείο με εξαίρεση τα κέντρα ηλεκτρονικής δήλωσης και τα πίσω τελωνεία, στο εξής «τελωνειακό όργανο πραγματικού ελέγχου»).

Ο υπάλληλος του τελωνειακού οργάνου του πραγματικού ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκε το έγγραφο, το ανιχνεύει για να τοποθετήσει τα έγγραφα του διασαφιστή από την APS "Ηλεκτρονική Υποβολή Πληροφοριών" στο Ηλεκτρονικό Αρχείο.

Ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του τελωνειακού οργάνου του πραγματικού ελέγχου διεξάγει τους ακόλουθους ελέγχους για να προσδιορίσει στα πρωτότυπα έγγραφα ή στα αντίγραφά τους σημάδια μη συμμόρφωσης:

 • τη σωστή συμπλήρωση των εγγράφων ·
 • σύγκριση των δειγμάτων υπογραφών, των εντυπώσεων των σφραγίδων, των ονομάτων και των διευθύνσεων των εξουσιοδοτημένων φορέων με τα αντίστοιχα δείγματα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές με τον προβλεπόμενο τρόπο (σε σχέση με τα έγγραφα που εκδίδονται από τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς) ·
 • την εμφάνιση διαγραφών, στυπωμάτων, φαξ υπογραφών προσώπων και άλλα σημάδια πλαστογράφησης εγγράφων ·
 • την παρουσία της αρχικής σφραγίδας του εξουσιοδοτημένου οργανισμού και άλλα σήματα γνησιότητας των εγγράφων.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου των πρωτότυπων εγγράφων σε χαρτί, ο εξουσιοδοτημένος τελωνειακός υπάλληλος του πραγματικού φορέα ελέγχου αποστέλλει εξουσιοδοτημένο μήνυμα στο φορέα τελωνειακής διασάφησης που περιέχει σαρωμένη εικόνα του εγγράφου και σχόλια για ανιχνευόμενα σημάδια μη συμμόρφωσης.

Ο οργανισμός τελωνειακής διασάφησης δεν απαιτεί από τον διασαφιστή να υποβάλει τα πρωτότυπα των εγγράφων που προσκομίζονται στο τελωνειακό όργανο του πραγματικού ελέγχου.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την παροχή πρωτοτύπων εγγράφων (απομακρυσμένη σάρωση) εδώ.

Ήταν χρήσιμο;

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τον Τελωνειακό Κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη EAEU. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο 118 του τελωνειακού κώδικα της ΕΑΕΕ, η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από την τελωνειακή αρχή υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο έχει συμμορφωθεί με τους όρους υπαγωγής του εμπορεύματος στο δηλωθέν τελωνειακό καθεστώς ή τους όρους που καθορίζονται για τη χρήση ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων που δεν πρέπει να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς σύμφωνα με το ΕΑΕΑ με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά την έκδοση τέτοιας προϋποθέσεως η συμμόρφωση με απαγορεύσεις και περιορισμούς σύμφωνα με τη Συνθήκη και / ή τη νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΑΕΕ ska αγαθά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 219 του ομοσπονδιακού νόμου της 27.11.2010ης Νοεμβρίου 311 αριθ. XNUMX-ΦXNUMX «για τον τελωνειακό κανονισμό στη Ρωσική Ομοσπονδία» στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσκομιστούν στην τελωνειακή αρχή πιστοποιητικά, πιστοποιητικά, άδειες ή άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με περιορισμούς κατόπιν αιτιολογημένης προσφυγής του διασαφιστή σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν γραπτώς ή ηλεκτρονικά την υποβολή των εν λόγω εγγράφων εντός της προθεσμίας που απαιτείται για την παραλαβή τους, αλλά όχι αργότερα από 45 ημέρες μετά την αποδέσμευση των εμπορευμάτωνεκτός εάν απαιτείται άλλη χρονική περίοδος για την παραλαβή τους.

Η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με την υποβολή από τον διασαφιστή, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, υποχρέωσης υποβολής εγγράφων εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 219 του ομοσπονδιακού νόμου, οι τελωνειακές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν άδεια για την υποβολή των εγγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 219 μετά την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, εάν ο διασαφιστής φέρει διοικητική ευθύνη για ένα έτος πριν υποβάλει αίτηση στην τελωνειακή αρχή διοικητικά αδικήματα στον τομέα των τελωνείων, που προβλέπεται στο άρθρο 16.20 του κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα διοικητικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του τελωνειακού κώδικα της EAEU, τα εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς για ελευθέρωση για εγχώρια κατανάλωση και για τα οποία η συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς σύμφωνα με τη συμφωνία και / ή τη νομοθεσία των κρατών μελών της EAEU, τα εμπορεύματα για τα οποία το άρθρο 126 του τελωνειακού κώδικα της EAEU θεσπίζει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση και τη μεταβίβαση σε τρίτους.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να αποδεσμευθούν τα εμπορεύματα υπό την υποχρέωση να προσκομίζονται πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δηλώσεις συμμόρφωσης για τα παραγόμενα εμπορεύματα.

Ήταν χρήσιμο;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του TC EEAC, κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στη διαδικασία ελευθέρωσης για εγχώρια κατανάλωση, χρησιμοποιείται δήλωση εμπορευμάτων (DT), στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες σε χιλιόγραμμα ακαθάριστο και το βάρος καθαρό).

Η διαδικασία για τη συμπλήρωση του DT καθορίζεται στην οδηγία σχετικά με τη διαδικασία για τη συμπλήρωση δήλωσης για εμπορεύματα που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης αριθ. 257 της 20.05.2010.

Το μεικτό βάρος και το καθαρό βάρος κάθε προϊόντος που δηλώνεται στην DT αναφέρονται στις στήλες 35 και 38.

Καθαρό βάρος - η μάζα των δηλωθέντων εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την πρωτογενή συσκευασία ή τη μάζα των δηλωθέντων εμπορευμάτων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συσκευασίες.

Вес брутто - πρόκειται για τη συνολική μάζα των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων συσκευασίας, που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι η κατάστασή τους παραμένει αμετάβλητη πριν από την κυκλοφορία, αλλά εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων και του λοιπού εξοπλισμού μεταφοράς.

Εάν τα εμπορεύματα δεν καταλαμβάνουν πλήρως τη συσκευασία, τότε επιπλέον ο αριθμός των συσκευασιών που καταλαμβάνει το προϊόν εν μέρει αναγράφεται σε παρενθέσεις με την ένδειξη "μέρος του τόπου" γραμμένο με παύλες "-".

Τα έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και τα έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης, κατανέμονται μεταξύ αγαθών διαφόρων ειδών, ανάλογα με το μεικτό βάρος τους.

Σε περίπτωση που πολλά εμπορεύματα περιέχονται σε μία συσκευασία, το μεικτό βάρος κάθε προϊόντος καθορίζεται άμεσα ανάλογα με το καθαρό βάρος του προϊόντος.
Ήταν χρήσιμο;

Όπως αποδεικνύει η δικαστική πρακτική όταν αποφασίζει να μην χρησιμοποιήσει τη μέθοδο με τίμημα μια συναλλαγή με εισαγόμενα εμπορεύματα από τις τελωνειακές αρχές ως επιχείρημα για παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου και της παραγράφου 2 του άρθρου 323 του κώδικα εργασίας της Ρωσίας μεταξύ άλλων το εσφαλμένο συμπλήρωμα των εμπορικών εγγράφων ελλείψει πληροφοριών σχετικά με το όνομα και τα χαρακτηριστικά (ποικιλία, μεγέθη, μοντέλα, χώρα προέλευσης, συσκευασία, τιμή μονάδας) των προϊόντων, όροι πληρωμής, τραπεζικά στοιχεία, υπογραφή davtsa.

Τέτοια έγγραφα σύμφωνα με το εδάφιο 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσίας περιλαμβάνουν τιμολόγιο (τιμολόγιο), που χρησιμοποιείται μαζί με τη σύμβαση εξωτερικού εμπορίου ως κύριο έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός της εξωτερικής εμπορικής συναλλαγής.

Ωστόσο, οι τελωνειακές ρυθμίσεις δεν καθορίζουν τις απαιτήσεις για υποχρεωτικά στοιχεία των τιμολογίων (τιμολογίων) που υποβάλλονται προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, καθώς και ένας κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια. Η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει απαιτήσεις μόνο για τη συμπλήρωση των τιμολογίων από τους φορολογούμενους στον προϋπολογισμό της Ρωσίας (άρθρο 169 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 02.12.2000 N 914).

Ως εκ τούτου, η παρουσίαση τυχόν απαιτήσεων για την έκδοση τιμολογίων ή άλλων εμπορικών λογαριασμών που καταρτίζονται κατά την εκτέλεση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών δεν αποτελεί ευθύνη των τελωνειακών αρχών και η απόφαση των τελωνείων να αρνηθούν τη χρήση της μεθόδου 1 είναι παράνομη.

Ήταν χρήσιμο;

Κατά την πρώτη κατάθεση της δήλωσης, διαβιβάζονται τυποποιημένα έγγραφα και πληροφορίες που δεν διαφέρουν από όλες τις μεταγενέστερες καταθέσεις.

Το σύστημα διαχειριστή πληροφοριών αποστέλλει αυτόματα στο αυτοματοποιημένο σύστημα των τελωνειακών αρχών αίτηση για την εγγραφή συμμετέχοντος αλλοδαπής οικονομικής δραστηριότητας κατά την αρχική υποβολή τελωνειακής διασάφησης.

Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαταγής της ομοσπονδιακής τελωνειακής υπηρεσίας της Ρωσίας, της 24.01.2008ης Ιανουαρίου 52, αριθ. XNUMX "Περί της εισαγωγής της τεχνολογίας των πληροφοριών για την παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών στις τελωνειακές αρχές για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διεθνούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο".

Ήταν χρήσιμο;

Το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, καθώς και ο έλεγχος εγγράφων και πραγματικών ελέγχων καθορίζονται από την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Η δυνατότητα επέκτασης αυτών των όρων, καθώς και οι λόγοι αναστολής της έκδοσης, ορίζονται σαφώς από τον Κώδικα Εργασίας της Ρωσίας και άλλες νομικές πράξεις.

Οι υφιστάμενες νομικές πράξεις δεν προβλέπουν την αναστολή ή "δέσμευση" της αποδέσμευσης των εμπορευμάτων από μια ανώτερη τελωνειακή αρχή.

Η χρήση του μπλοκαρίσματος μιας έκδοσης από μια ανώτερη τελωνειακή αρχή (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας "Αποκλεισμός κατηγορίας" στην κατάσταση "Κατευθυντήριες γραμμές" CASTO "AIST RT-21") είναι παράνομη.

Ήταν χρήσιμο;

Η παράγραφος 3 του άρθρου 119 του Ε.Α.Ε.Χ. καθορίζει ότι η αποδέσμευση των εμπορευμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 1 της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας καταχώρησης της τελωνειακής διασάφησης ή της ημέρας μιας από τις περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου του ΕΣΟΑ CC, ρήτρα 1 του συγκεκριμένου άρθρου της ΣΑΕΕ, συνέβη μία από τις ακόλουθες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων: σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του άρθρου 325 της ΣΕ της ΕΑΕΕ, ζητήθηκαν να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που αναγράφονται στην τελωνειακή διασάφηση και Do) αποφάσισε να πραγματοποιήσει τελωνειακό έλεγχο σε άλλες μορφές ή η εφαρμογή των μέτρων για την εξασφάλιση τη διεξαγωγή του τελωνειακού ελέγχου.

Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων στο ηλεκτρονικό αρχείο των εγγράφων του διασαφιστή σύμφωνα με το άρθρο 109 του ΕΑΕΕ TC θεωρείται ότι αναφέρει τον αναγνωριστικό του τύπου εγγράφου κατά την τοποθέτησή του στο ηλεκτρονικό αρχείο του διασαφιστή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας 12.11.2013 αριθ. 254 "Σχετικά με τις δομές και τα μορφότυπα ηλεκτρονικών αντιγράφων των τελωνειακών εγγράφων".

Έτσι, το αίτημα του διασαφιστή για έγγραφα που έχουν αναγνωριστικό χαρακτήρα του είδους του εγγράφου όταν τοποθετούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο του διασαφιστή, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την παράταση των όρων ελευθέρωσης των αγαθών.

Ήταν χρήσιμο;

Η ανάγκη για τελωνειακή επιθεώρηση ή επιθεώρηση των οχημάτων ανακύπτει σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 57 του κανονισμού που εγκρίθηκε με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσίας, του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας της 23 τον Ιούνιο 2005 αριθ. 496 / 192 / 134 «Για την έγκριση του κανονισμού για τα διαβατήρια οχημάτων διαβατήρια αμαξώματος οχημάτων "

Αλλά το γράμμα του FCS της Ρωσίας από το 06.09.2005 No. 01-06 / 30636 δείχνει ρητά ότι τελωνειακό έλεγχο (οχήματα) θα πρέπει να βασίζονται επιλεκτικά σε ένα σύστημα διαχείρισης του κινδύνου.

Η καταχώρηση των διαβατηρίων οχημάτων (εφεξής «PTS») πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της τοποθέτησης οχημάτων ή πλαισίου στη ζώνη τελωνειακών ελέγχων με βάση τις πληροφορίες που δηλώνει ο διασαφιστής στην τελωνειακή διασάφηση και επιβεβαιώνονται από τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Η τελωνειακή επιθεώρηση ως μία από τις μορφές τελωνειακού ελέγχου που μπορούν να εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές κατά την έκδοση του TCP εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τα άρθρα 358, 372 του κώδικα εργασίας της Ρωσίας βάσει του αντίστοιχου προφίλ κινδύνου. Ένα τέτοιο προφίλ κινδύνου μπορεί να είναι PR Αρ. 55 / 10000 / 11062008 / 00228.

Μια από τις μορφές τελωνειακού ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τελωνειακές αρχές για τον εντοπισμό των οχημάτων και τον προσδιορισμό των ατομικών τους χαρακτηριστικών κατά την έκδοση του TCP είναι τελωνειακό έλεγχο.

Η απόφαση διενέργειας τελωνειακού ελέγχου πραγματοποιείται χωρίς την εφαρμογή οποιουδήποτε προφίλ κινδύνου. Όσον αφορά τα οχήματα, κατά την έκδοση των PTS σε αυτά, συνιστάται να περιοριστούν στον τελωνειακό έλεγχο, όπως στην προκειμένη περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες της διενέργειας των δύο υπό εξέταση τελωνειακών ελέγχων (τελωνειακός έλεγχος ή τελωνειακός έλεγχος) θα οδηγήσουν τελικά στα ίδια αποτελέσματα.

Δεν απαιτείται τελωνειακός έλεγχος κατά την παράταση της προσωρινής εισαγωγής αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη. Στην προκειμένη περίπτωση, για να αποσαφηνιστούν ή να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του οχήματος, αρκεί επίσης η διενέργεια τελωνειακού ελέγχου με την κατάρτιση μιας πράξης με τον καθορισμένο τύπο.

Ήταν χρήσιμο;