ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμός προβολών: 9056
Συνώνυμα: Διεθνής σύμβαση

Διεθνές Εμπορικό Συμβόλαιο, Διεθνές Εμπορικό σύμβασησυναλλαγή εξωτερικού εμπορίου, συναλλαγή (συμφωνία) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες, για αγορά ή πώληση ή παράδοση αγαθών, εκτέλεση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή άλλων τύπων οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν από τα μέρη.

Η σύμβαση αποτελεί τη βάση της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας των οικονομικών οντοτήτων. Η σύμβαση θα θεωρείται διεθνής εάν συνάπτεται μεταξύ μερών που υπάγονται στη δικαιοδοσία διαφορετικών κρατών. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών, προϋπόθεση για μια τέτοια σύμβαση είναι η θέση των εμπορικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων στη σύμβαση σε διάφορα κράτη.

Για παράδειγμα, μια σύμβαση θα θεωρείται διεθνής εάν συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κράτους των οποίων οι εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. Αντιστρόφως, μια σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικής εθνικότητας που βρίσκονται στο ίδιο κράτος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης της Βιέννης δεν θα θεωρείται διεθνής.