Μενού

Αποθεματικό μέθοδος - 6

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της μεθόδου προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας 1-5 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Για παράδειγμα:

 • Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων?
 • αντιπραγματισμού, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1
 • υπάρχει η μίσθωση ή μίσθωση
 • εισαγωγή των εμπορευμάτων μετά την επισκευή ή τροποποίηση
 • προμήθειες μοναδικά προϊόντα, έργα τέχνης
 • πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα δεν εισάγονται
 • προϊόντα δεν μεταπωλούνται στη χώρα εισαγωγής
 • κατασκευαστής είναι άγνωστος ή αρνείται να παράσχει στοιχεία σχετικά με το κόστος της παραγωγής, ή πληροφορίες που τους παρέχονται δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα back-up μέθοδος - 6.

 Μέρος της 1 Art. 24 του νόμου αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται σε μια αρκετά γενική μορφή: "Σε περιπτώσεις όπου δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί από τον διασαφιστή ως αποτέλεσμα της συνεπούς εφαρμογής των όσων ορίζονται στο Η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας ή εάν η τελωνειακή αρχή ισχυρίζεται ότι οι μέθοδοι αυτές για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία των προς αξιολόγηση εμπορευμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική. "

Διεθνής πρακτική βασίζεται κυρίως στην GATT / ΠΟΕ δασμολογητέα αξία. Δεδομένου ότι ένα μέρος 1 Τέχνης. 12 νόμος προβλέπει ότι το σύστημα της δασμολογητέας αξίας βασίζεται στις γενικές αρχές της δασμολογητέας αξίας στη διεθνή πρακτική, καθώς και την εξέταση της που περιγράφονται ένταξη της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην GATT / ΠΟΕ, η ανάγκη να χρησιμοποιήσει τους κανόνες και τους κανονισμούς για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς αυτού οργανισμού.

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία σκορ με μια εφεδρική μέθοδος πρέπει να είναι σύμφωνες με τις μεθόδους της νομοθεσίας, αλλά επιτρέπεται κάποια ευελιξία στην εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο της μεθόδου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να συμμορφώνονται με την καθιερωμένη ακολουθία των μεθόδων για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

Εξετάστε τη δυνατότητα ευελιξίας στη χρήση των μεθόδων 1-5 με τη μέθοδο αποθεματικό.

1. Η αξία των συναλλαγών των εισαγόμενων εμπορευμάτων (μέθοδος 1). Αν δεν υπάρχει έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη δηλωθείσα δασμολογητέα αξία τα δηλούντα συστατικά (αλλά το υπόλοιπο των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της μεθόδου 1 συναντήθηκε) με τη μέθοδο αποθεματικό μπορεί να εκτιμηθεί με βάση αυτές στη διάθεση του αγοραστή (ο διασαφιστής) και / ή την τελωνειακή αρχή τα στοιχεία των τιμών συστατικά. Για παράδειγμα, η απουσία της κατάλληλης τεκμηρίωσης οποιουδήποτε από τα επιπλέον χρέωση για την αξία της συναλλαγής να συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, το μέγεθος τους μπορεί να προσδιοριστεί με υπολογισμό, σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο επίπεδα κόστος για παρόμοια συστατικά, με βάση την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων. Έτσι, αν η ρωσική αγοραστής έχει παράσχει κατασκευαστή προϊόν χωρίς τα καύσιμα, το οποίο έχει καταναλωθεί κατά την παραγωγή των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, το κόστος των καυσίμων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Εάν ο διασαφιστής δεν είναι έγγραφες αποδείξεις σχετικά με το κόστος των μεθόδων καυσίμων και 2-5 είναι ανεφάρμοστες, η ευέλικτη χρήση της μεθόδου 1 στο πλαίσιο της μεθόδου μπορεί να 6 πρόσθετη επιβάρυνση του κόστους με τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που αποτιμώνται με βάση τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων.

2. Η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων (μέθοδοι και 2 3). Σε σχέση με τα εμπορεύματα αυτά θα πρέπει να επιτρέπεται η ευελιξία σε σχέση με τους όρους της εισόδου των πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων.

Επιπλέον, ως βάση για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων με τη μέθοδο αποθεματικό, το οποίο προβλέπει ευέλικτη εφαρμογή στο πλαίσιο της της 2 (3), μπορεί να θεωρηθεί ότι η δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων που παράγονται από διαφορετικό κατασκευαστή, όχι μόνο στις εξαγωγές, αλλά και σε ό, τι -ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για παράδειγμα, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας της τηλεόρασης Gold Star 20D60 με τη μέθοδο αποθεματικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δασμολογητέα αξία της τηλεόρασης Philips 20G8552 / 59R.

Καθώς η βάση για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, η οποία προηγουμένως δεν ορίζεται μόνο από την 1 μέθοδο, αλλά και σχετικά με τις μεθόδους και 4 5.

3. Αφαιρώντας την αξία (4 μέθοδος). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί μια ευέλικτη ερμηνεία του χρόνου της πώλησης των προϊόντων στην εγχώρια αγορά, καθώς και στη μορφή με την οποία εισήχθη.

Σε περίπτωση απουσίας των ίδιων (ομογενής) εμπορευμάτων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την επιλογή των εμπορευμάτων για τη δασμολογητέα αξία μπορεί να επεκτείνει το πλαίσιο σε σύγκριση με τα στοιχεία, δηλαδή, μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ή είδους, που είναι, έχουν την ίδια φήμη στην αγορά, υπό εκτίμηση εμπορεύματα, και είναι εναλλάξιμα μεταξύ των καταναλωτών. Τα εμπορεύματα μπορούν να εισάγονται από την ίδια χώρα ή από άλλες χώρες.

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε την πώληση των αγαθών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή σχετίζονται ατόμων με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στην τιμή πώλησης.

Σε γενικές γραμμές, όταν χρησιμοποιούν μια εφεδρική μέθοδος επιτρέπει επίσης μεγάλο σε σύγκριση με άλλες μεθόδους της ευελιξίας: η χρήση των πληροφοριών των τιμοκαταλόγων, καταχωρήσεις των τιμών και των άλλων οδηγών των τιμών, καθώς και στην εφαρμογή των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους κοινούς επίπεδα των προμηθειών, εκπτώσεων, τα κέρδη, τις αμοιβές, τις μεταφορές, κλπ. § (Σύμφωνα με τους όρους της παράδοσης των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών).

Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας της μεθόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 6 καταλόγους που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων, προσφέρει με τις τιμές για την προμήθεια των συγκεκριμένων προϊόντων στη Ρωσία, αποσπάσματα της αγοράς μετοχών.

Η γενική απαίτηση για όλα τα αρχικά δεδομένα τιμών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας της μεθόδου αποθεματικών είναι η αυστηρή στόχευσή τους, δηλαδή η τιμή πρέπει να αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο (εμπορική ονομασία του προϊόντος, επίπεδο, πληροφορίες για τον κατασκευαστή, το υλικό του οποίου γίνεται προϊόντεχνικές παράμετροι και άλλα χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος).

Προϋπόθεση για τη χρήση της 6 μέθοδος είναι να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιότητα των προϊόντων (δηλαδή, κατά την εξέταση των δήθεν ανάλογα να συγκρίνει την αξία των αγαθών που είναι πανομοιότυπα προϊόντα που επιλέγονται πρώτα, και μετά - η ενιαία, και κατά την απουσία τους - προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ή σε είδος).

2 τέχνη μέρος. 24 ο νόμος προβλέπει ότι, ως βάση για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων με τη μέθοδο αποθεματικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 1. η τιμή των αγαθών στην εσωτερική αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας
 2. τιμή των αγαθών που αποστέλλονται από τη χώρα εξαγωγής προς τις τρίτες χώρες
 3. τιμή στην εγχώρια αγορά της Ρωσίας για τα ρωσικής προέλευσης
 4. αυθαίρετα ή δεν επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των τιμών των αγαθών

 Έτσι, δεν επιτρέπεται στη δασμολογητέα αξία αποθεματικό μέθοδος που χρησιμοποιεί μέσους όρους των γενικευμένων ομάδες βασικών προϊόντων (ενδύματα, αρώματα, κρασί, αυτοκίνητα, παπούτσια, κλπ.).

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας διασαφιστής μπορεί να ζητήσει από την τελωνειακή αρχή τις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που έχει στη διάθεσή της για τα σχετικά εμπορεύματα και να το χρησιμοποιήσει σε υπολογισμούς κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας.

 

Η κυβέρνηση παρέτεινε την περίοδο ισχύος των απλουστευμένων κανόνων εγγραφής ανέργων πολιτών και εκχώρησης παροχών σε αυτούς.
00:10 04-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα νέο αναλυτικό συγκρότημα «Φορολογικές δυνατότητες», το οποίο θα προσομοιώνει το αντικειμενικό ή «κανονικό» επίπεδο φορολογικών πληρωμών για κάθε εταιρεία, μεμονωμένο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο.
23:50 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Οι απευθείας πτήσεις προς το Κολόμπο θα πραγματοποιούνται από τις 2 Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα.
23:29 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε εάν ο συνταξιούχος διατηρεί επίδομα φόρου ακινήτων σε σχέση με ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται.
23:00 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...